Search result for

(63 entries)
(0.1298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捕-, *捕*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほそく, hosoku] (n vt) 1.การจับ,การจับกุม 2.การจับใจข้อความ,การทำความเข้าใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とる, toru] Thai: จับ English: to take
[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
まる[つかまる, tsukamaru] Thai: ถูกจับ English: to be caught
まる[つかまる, tsukamaru] Thai: ถูกจับกุม English: to be arrested
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับ English: to catch
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: ยึด English: to seize
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับกุม English: to arrest

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[捕, bǔ, ㄅㄨˇ] to arrest, to catch, to seize
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Japanese-English: EDICT Dictionary
まえる(P);捉まえる;掴まえる[つかまえる, tsukamaeru] (v1,vt) to catch; to arrest; to seize; (P) [Add to Longdo]
まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P) [Add to Longdo]
らえる(P);える(P);捉える[とらえる, toraeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to grasp; to perceive; to treat (as); (P) [Add to Longdo]
らえ処[とらえどころ, toraedokoro] (n) clue; vital point [Add to Longdo]
らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit [Add to Longdo]
らわれ;われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive [Add to Longdo]
らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
り手;[とりて, torite] (n) (1) (arch) policeman; official in charge of imprisoning offenders; (2) {MA} art of defeating (and capturing) an opponent with one's bare hands [Add to Longdo]
り縄[とりなわ, torinawa] (n) rope for tying criminals [Add to Longdo]
り物;[とりもの, torimono] (n) capture; arrest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to catch; to seize; to capture; to catch [Add to Longdo]
[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, ] capture enemy personnel (for intelligence purposes) [Add to Longdo]
[bǔ shǒu, ㄅㄨˇ ㄕㄡˇ, ] catcher [Add to Longdo]
[bǔ ná, ㄅㄨˇ ㄋㄚˊ, ] arrest; capture; catch [Add to Longdo]
[bǔ zhuō, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄛ, ] to catch; to seize; to capture [Add to Longdo]
[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, / ] fish for (aquatic animals and plants); catch [Add to Longdo]
[bǔ shā, ㄅㄨˇ ㄕㄚ, / ] hunt and kill (an animal or fish) [Add to Longdo]
[bǔ huò, ㄅㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to catch; to capture; to seize [Add to Longdo]
[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting [Add to Longdo]
禽人[bǔ qín rén, ㄅㄨˇ ㄑㄧㄣˊ ㄖㄣˊ, ] bird-catcher; fowler [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の囚人はまったが、残り3人は今も逃走中だ。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところでまえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
You are under arrest.あなたを逮します。
We captured cicadas with a net.あみでせみをまえた。
Anne lived in terror of capture by Nazis.アンネはナチスにまるのを恐れながら暮らした。
You are under arrest.おまえを縛する。
Kate captured the hearts of her classmates.ケイトはクラスの生徒の心をらえた。
A bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.こうもりは夜に獲物をえ、昼に寝ます。
She looks satisfied when she catches a cockroach.ゴキブリをまえると満足そうだ。
The fish caught in this river are all nice.この川でれる魚はみんなおいしい。
This is the biggest fish that I have ever caught.これは今までに私がまえた中でいちばん大きな魚だ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You don't stand over it, "Liar!" You don't get mad at the soap stain.[CN] 那只是一些你能捉的火星 Louis C.K. 2017 (2017)
I better not. I think I'm going to buy them flowers for Rosey.[CN] 泰勒太太,很抱歉,我们要逮你。 The Impossible Murder (2017)
I don't think your big brother's going to make this go away.[CN] 你要是拒绝 我就依窃盗罪逮 Sexy Rollercoasters (2017)
It's just like your father's.[CN] 警察是没办法逮我的 Confrontation (2017)
We have proof of over a dozen instances of you committing corporate espionage.[CN] 迈克被前我就知道他的诈骗行为 Character and Fitness (2017)
I wanna eat ice cream on the way to work.[CN] 你觉得它是否成功捉到 伦勃朗的精华? Machines Take Over the World (2017)
So this is why they've prohibited the hunting of marmot.[JA] マーモットの獲は 禁止されてしまった Barbecue (2017)
Find them and grab Glenn Arias.[JA] 2人を見つけ... グレン・アリアスをらえる Resident Evil: Vendetta (2017)
I'm a prisoner on this island.[JA] 俺はこの島の虜だ The Queen's Justice (2017)
The only publications giving them any ink are communist rags.[CN] 大部分是无政府主义者 先生 但我们也逮了一些社会党人 Einstein: Chapter Eight (2017)
- I would have brought it to you, sir.[CN] 在投票日当天逮穆罕默德·卡拉比? Chapter 55 (2017)
She stays alive.[JA] 生けりだ Resident Evil: Vendetta (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
まる[つかまる, tsukamaru] gefangen_werden, festgenommen_werden [Add to Longdo]
らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
らわれる[とらわれる, torawareru] gefangen_werden, festgenommen_werden [Add to Longdo]
[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
[ほかく, hokaku] -Fang, Aufbringung, Kapern [Add to Longdo]
[ほばく, hobaku] Verhaftung, Festnahme [Add to Longdo]
[ほりょ, horyo] Kriegsgefangener [Add to Longdo]
虜収容所[ほりょしゅうようじょ, horyoshuuyoujo] Gefangenenlager [Add to Longdo]
[ほげい, hogei] Walfang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top