ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捕-, *捕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[捕, bǔ, ㄅㄨˇ] to arrest, to catch, to seize
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  甫 (fǔ ㄈㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 1,312

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to catch; to seize; to capture; to catch, #9,894 [Add to Longdo]
[dài bǔ, ㄉㄞˋ ㄅㄨˇ, ] arrest, #6,063 [Add to Longdo]
[bǔ zhuō, ㄅㄨˇ ㄓㄨㄛ, ] to catch; to seize; to capture, #10,050 [Add to Longdo]
[bèi bǔ, ㄅㄟˋ ㄅㄨˇ, ] to be arrested; under arrest, #10,536 [Add to Longdo]
[zhuā bǔ, ㄓㄨㄚ ㄅㄨˇ, ] to seize; to capture, #11,308 [Add to Longdo]
[zhuī bǔ, ㄓㄨㄟ ㄅㄨˇ, ] to hunt (a criminal); to hunt and capture, #14,925 [Add to Longdo]
[bǔ yú, ㄅㄨˇ ㄩˊ, / ] catch fish; fish, #16,615 [Add to Longdo]
[bǔ lāo, ㄅㄨˇ ㄌㄠ, / ] fish for (aquatic animals and plants); catch, #19,102 [Add to Longdo]
[bǔ huò, ㄅㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to catch; to capture; to seize, #20,127 [Add to Longdo]
[jū bǔ, ㄐㄩ ㄅㄨˇ, ] arrest, #23,136 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほそく, hosoku] (n vt) 1.การจับ,การจับกุม 2.การจับใจข้อความ,การทำความเข้าใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[とる, toru] Thai: จับ English: to take
[とる, toru] Thai: จับตัวไว้ English: to catch
まる[つかまる, tsukamaru] Thai: ถูกจับ English: to be caught
まる[つかまる, tsukamaru] Thai: ถูกจับกุม English: to be arrested
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับ English: to catch
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: ยึด English: to seize
まえる[つかまえる, tsukamaeru] Thai: จับกุม English: to arrest

Japanese-English: EDICT Dictionary
まえる(P);捉まえる;掴まえる[つかまえる, tsukamaeru] (v1,vt) to catch; to arrest; to seize; (P) [Add to Longdo]
まる(P);掴まる(P);捉まる;摑まる(oK)[つかまる, tsukamaru] (v5r,vi) (1) (usu. まる) to be caught; to be arrested; (2) (uk) (usu. 掴まる) to hold on to; to grasp; (3) (uk) to find (e.g. proof); to get (e.g. a taxi); (4) (uk) to be detained by; (P) [Add to Longdo]
らえる(P);える(P);捉える[とらえる, toraeru] (v1,vt) (1) to seize; to capture; to arrest; (2) to grasp; to perceive; to treat (as); (P) [Add to Longdo]
らえ処[とらえどころ, toraedokoro] (n) clue; vital point [Add to Longdo]
らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit [Add to Longdo]
らわれ;われ;囚われ[とらわれ, toraware] (n) imprisonment; captive [Add to Longdo]
らわれ人[とらわれびと, torawarebito] (n) captive; prisoner [Add to Longdo]
り手;[とりて, torite] (n) (1) (arch) policeman; official in charge of imprisoning offenders; (2) {MA} art of defeating (and capturing) an opponent with one's bare hands [Add to Longdo]
り縄[とりなわ, torinawa] (n) rope for tying criminals [Add to Longdo]
り物;[とりもの, torimono] (n) capture; arrest [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two policemen arrested a burglar. They caught him sneaking into Mrs. Miller's.2人の警官は夜盗を逮した。2人は夜盗がミラー夫人宅にしのび込もうとした現場を押さえたのだ。
Five prisoners were recaptured, but three others are still at large.5人の囚人はまったが、残り3人は今も逃走中だ。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻繁に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところでまえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
You are under arrest.あなたを逮します。
We captured cicadas with a net.あみでせみをまえた。
Anne lived in terror of capture by Nazis.アンネはナチスにまるのを恐れながら暮らした。
You are under arrest.おまえを縛する。
Kate captured the hearts of her classmates.ケイトはクラスの生徒の心をらえた。
A bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.こうもりは夜に獲物をえ、昼に寝ます。
She looks satisfied when she catches a cockroach.ゴキブリをまえると満足そうだ。
The fish caught in this river are all nice.この川でれる魚はみんなおいしい。
This is the biggest fish that I have ever caught.これは今までに私がまえた中でいちばん大きな魚だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't the project started to catch him?[CN] 这项计划不是用来设计抓他的吗? Ghost in the Shell (1995)
So this is why they've prohibited the hunting of marmot.[JA] マーモットの獲は 禁止されてしまった Barbecue (2017)
Find them and grab Glenn Arias.[JA] 2人を見つけ... グレン・アリアスをらえる Resident Evil: Vendetta (2017)
- You're under arrest.[CN] - 你被了。 Malicious (1995)
Face extinction because of overharvesting[CN] 由于过渡捞 它们面临绝种 The Living Sea (1995)
She stays alive.[JA] 生けりだ Resident Evil: Vendetta (2017)
Euron has her.[JA] ユーロンにまった The Spoils of War (2017)
Euron has her.[JA] ユーロンにまった The Queen's Justice (2017)
460 collars, all convicted. I hear he's even got two kills.[CN] 逮过460人,全部判定有罪 听说他甚至杀过两个人 Mallrats (1995)
I want the fucking Department down here now to arrest those guys.[CN] 我要那该死的警察局来这里拘那些家伙 Mallrats (1995)
Target one down. Target two secured.[JA] 標的1は排除 標的2は Resident Evil: Vendetta (2017)
And for that to generate a process that will lead to punishment.[JA] 犯人をまえて― 罰するのも難しい  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
まる[つかまる, tsukamaru] gefangen_werden, festgenommen_werden [Add to Longdo]
らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
らわれる[とらわれる, torawareru] gefangen_werden, festgenommen_werden [Add to Longdo]
[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
[ほかく, hokaku] -Fang, Aufbringung, Kapern [Add to Longdo]
[ほばく, hobaku] Verhaftung, Festnahme [Add to Longdo]
[ほりょ, horyo] Kriegsgefangener [Add to Longdo]
虜収容所[ほりょしゅうようじょ, horyoshuuyoujo] Gefangenenlager [Add to Longdo]
[ほげい, hogei] Walfang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top