ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

捕猎

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捕猎-, *捕猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's what I like, "Graboids"![CN] 那是我喜欢的名字,"捕猎者"! Tremors (1990)
We are on their land. But you told me they're nothing but slobbering, mangy, stupid poachers.[CN] 可你告诉我他们只是些贪婪, 肮脏,愚蠢的捕猎者. The Lion King (1994)
There were trappers here and Indian traders before you.[CN] 早在你之前 就有捕猎人和印第安商人在这里 Shane (1953)
Although this hunting is totally forbidden by law because the reptile faces extinction, these men will kill as many as 20 gators in a single evening.[CN] 尽管因为爬行动物面临灭绝,这些捕猎被禁止, 但这些人一晚上还将杀掉20多只鳄鱼。 Faces of Death (1978)
The witness of it all was a grandfather of my hunter.[CN] 我的祖父捕猎时亲眼见过 The Devil's Trap (1962)
CQ, this is lnGen Operations Harvest Leader to Harvest Base.[CN] CQ,InGen捕猎队领队呼叫捕猎队基地。 The Lost World: Jurassic Park (1997)
That's it, "graboids"![CN] 就是它了,"捕猎者"! Tremors (1990)
# From that which drove them onward like their prey[CN] 像被捕猎者驱逐 The Man Who Knew Too Much (1956)
I don't think I like your set up. It sounds like a snipe-hunt.[CN] 我不喜欢你耍花样,这听上去象在捕猎 Too Late for Tears (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top