ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎-, *猎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猎, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  昔 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,687

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]
[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]
[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]
[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]
[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd be for the moors to shoot something.[CN] 你一定去打过 The 39 Steps (1935)
If these gangsters wanna use machine guns then give your special agents machine guns, shotguns, tear gas.[CN] 如果黑帮人员要使用机枪 那么给你们特殊警员机枪 枪和催泪弹 'G' Men (1935)
- That's right, hawkshaw.[CN] - 带着散弹枪的男人边上吗 - 对 侦探 'G' Men (1935)
As it is, I'll thank you to shut your stupid mouth.[CN] 我去兔,用兔皮为你做被子 Gone with the Wind (1939)
The hardest place to get to?[CN] 那个哥哥是我的 Episode #1.7 (2004)
Step two, cast it in and wait for a bite.[CN] 第二步,放进去等物上钩 Chimpanzee (2012)
Why, in all the forest, there isn't a hunter as good as me.[CN] 为什么 在这个森林里 我是最好的 The Adventures of Robin Hood (1938)
To disarm suspicion, you will go hunting.[CN] 为消除它的怀疑, 您可以假装去打. The Great Dictator (1940)
Guy next to the driver had a shotgun and a rifle and two guys in the back blazing at them with machine guns.[CN] 司机边上的那个家伙有散弹枪和步枪 后面的两个人拿着机枪 'G' Men (1935)
The men who'd shoot against that lot have to have the eyes of a falcon.[CN] 一个人能射得这样准 一定有一双鹰的眼睛 The Adventures of Robin Hood (1938)
Are you still considering suicide?[CN] 有人去钓鱼、去打或者去打仗 Port of Shadows (1938)
... a poacher of the king's deer and an outlaw?[CN] ...国王鹿的者以及成为逃犯 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top