ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猎人

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎人-, *猎人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the victim does not know who his hunter is.[CN] 受害者不知道谁是猎人 The 10th Victim (1965)
And there they are. The buffalo slaughterers and the settlers.[CN] 结果跑来一堆水牛猎人和拓荒者 How the West Was Won (1962)
Hunter's jacket and miller's blouse, that's easy rivalry.[CN] 猎人的夹克和磨坊主的衬衫, 这就像是一种鲜明的对比. The Devil's Trap (1962)
He was disguised as a hunter in order to watch the Ballon house.[CN] 他假扮成猎人监视巴隆家 A Shot in the Dark (1964)
- I'm a hunter.[CN] - 我是个猎人 The 10th Victim (1965)
You know, the big game hunter has his elephant gun.[CN] 你知道,好猎人都有好枪 A Game of Pool (1961)
You say no buffalo hunter come.[CN] 你说不会有水牛猎人 How the West Was Won (1962)
He's a sorry hunter if he can't outstudy him.[CN] 不会判断就不是好猎人 The Yearling (1946)
Five as a hunter and five as a victim, alternating, each time chosen by a computer in Geneva.[CN] 五次作为猎人 五次作为受害者 轮流 每次由日内瓦电脑选定 The 10th Victim (1965)
Buffalo hunters where there're no longer any buffalo, cowboys where there're no cows, prospectors where there's no gold.[CN] 就像猎人没了追踪的野牛 牛仔没了牛群 淘金者见不到黄金 Face to Face (1967)
Rule no. 2: the hunter knows everything about his victim, name, address, habits.[CN] 规则二: 猎人知道他的受害者的一切情况 姓名 地址 习惯 The 10th Victim (1965)
Blasted nimrod![CN] 该死的猎人 His Girl Friday (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top