ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猎犬

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎犬-, *猎犬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
猎犬[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Canes Venatici (constellation), #609,147 [Add to Longdo]
猎犬[huī liè quǎn, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] greyhound [Add to Longdo]
短腿猎犬[duǎn tuǐ liè quǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄊㄨㄟˇ ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] dachshund; basset hound [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A hound'll die," he says, "if it ain't hunted."[CN] 他说猎犬不狩猎会死掉的 The Yearling (1946)
We'll have to have the front tooth of a hound dog.[CN] 我们要找一只猎犬的门牙 The Naked City (1948)
Of a sudden, she can see Wicked Simon of Legree... sliding cross the river fast with his bloodhounds and his slaves.[CN] 突然间,她看到邪恶的 西蒙·莱格利国王... 带着他的猎犬和奴隶 穿过小河 The King and I (1956)
I said, "Then I sure don't want one, for a hound'll suck eggs."[CN] 我说: 我不要猎犬来看门 The Yearling (1946)
Look, I'm a Labrador![CN] 瞧啊 我变成一个拉布拉多猎犬 101 Dalmatians (1961)
There's a Labrador there.[CN] 那里住着一位拉布拉多猎犬 101 Dalmatians (1961)
I understand the point of view of the hound too.[CN] 我也了解猎犬的立场 维克多. Casablanca (1942)
Short of sending out bloodhounds and a posse.[CN] 只差没派出猎犬罢了 Singin' in the Rain (1952)
I can catch me a criminal quicker just walking down Main Street and listening than I can with bloodhounds.[CN] 只要在大街上走走,打听打听 比带着猎犬还有用 Moonrise (1948)
We'll all roll in soot. We'll be Labradors.[CN] 我们都跳进煤灰里 我们就都是拉布拉多猎犬 101 Dalmatians (1961)
- You said he were no-account.[CN] 你说它不是猎犬 The Yearling (1946)
Keep him out of the jaws of them bloodhounds.[CN] 免得你的猎犬进来咬它 The Yearling (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top