ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獵-, *獵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
狩猎[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ㄨˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄥ, / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was the best hunter in the taiga.[CN] 曾是森林裡最好的人。 Siberiade (1979)
Where did you get that hound of the Baskervilles?[CN] 那條巴斯克威爾的犬 你哪兒撿的? White Dog (1982)
Happy hunting.[CN] 捕愉快 Tombstone (1993)
And if we finish school[CN] 我立志要盡天下艷色 Sex and Zen II (1996)
And then something happened on a hunting trip darn-near 50 years ago that let the air out of everything.[CN] 事情發生在50年前 有一次狩之旅 那邊除了新鮮空氣 什麼都沒有。 Harry and the Hendersons (1987)
Afanasy, you be great hunter.[CN] 阿福尼亞! 你的偉大的人! Siberiade (1979)
Fair too.[CN] 你的正義的人! Siberiade (1979)
She tells lawyers that he passed himself off as a fur trapper.[CN] 她告訴律師,他欺騙她說 他是個毛皮動物的捕者。 Zelig (1983)
Do you think our Hitler Youth leader might put a record on for us?[CN] и"疭扒刮"烩旧 穦倒и贾佰? Das Boot (1981)
Out hunting.[CN] 打去了 The Simple-Minded Murderer (1982)
Oh, my quarry![CN] 噢,這是我的 The Simple-Minded Murderer (1982)
Your trophy[CN] ...是自己的物。 Siberiade (1979)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top