ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獵-, *獵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獵, liè, ㄌㄧㄝˋ] hunting; field sports
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  巤 (liè ㄌㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #10,860 [Add to Longdo]
猎人[liè rén, ㄌㄧㄝˋ ㄖㄣˊ, / ] hunter, #13,781 [Add to Longdo]
狩猎[shòu liè, ㄕㄡˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to hunt, #19,109 [Add to Longdo]
猎物[liè wù, ㄌㄧㄝˋ ˋ, / ] prey, #20,890 [Add to Longdo]
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]
涉猎[shè liè, ㄕㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] to skim (through a book); to read cursorily; to dip into, #37,718 [Add to Longdo]
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]
猎犬[liè quǎn, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ, / ] hound, #43,106 [Add to Longdo]
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]
捕猎[bǔ liè, ㄅㄨˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunting, #51,785 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's also the place where Ian's dad killed his mother with a shotgun and then turned it on himself.[CN] 就在那個地方 他爸用槍殺死他媽 然後自殺了 Gabby (2014)
The only surprise is that you allowed her to behave in such a manner... without even lifting a finger, lion slayer.[CN] 他們只會震驚于你未婚妻如此放肆 你卻一聲不吭地容忍 猛獅人,是吧 The Legend of Hercules (2014)
Your fucking guy's got a tattoo.[CN] 硂趁ルōΤ 22 Jump Street (2014)
Find the tattoo, find the dealer.[CN] т碞т 22 Jump Street (2014)
So, do you have any body art or, like, any ink I could see?[CN] Τō砰美砃┪琵и盾 22 Jump Street (2014)
A Hundjager?[CN] 犬怪 Revelation (2014)
Put a few bullet holes in the closet, couldn't sleep without my shotgun, but once Nick explained things...[CN] 朝衣櫃開了幾槍 沒抱著槍都不敢睡覺 Once We Were Gods (2014)
No, no, no. Look, we are looking aggressively for this very specific tattoo.[CN] ぃи粄痷╯ 22 Jump Street (2014)
Maybe some poaching.[CN] 可能有偷 Revelation (2014)
You try to be something you're not, their bloodhounds will smell it right away.[CN] 你現在有特殊目的 而這些機敏的狗,嗅得出異樣 Snitch (2013)
Fuck, man, I don't know. I do a lot of stupid tattoos to drunk kids.[CN] ぃ笵и腊綤碍 22 Jump Street (2014)
What the fuck's up with that guy? All we have to do now is rush the frat long enough to confirm that rooster has that bazooka tattoo.[CN] и眔翴 絋粄そ蔓Τ絙 22 Jump Street (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top