ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

打猎

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打猎-, *打猎*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打猎[dǎ liè, ㄉㄚˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] hunt, #26,710 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now he hunts all over the world but he always returns here.[CN] 现在他四处打猎 但他总回到这里来 The Ghost and the Darkness (1996)
- Don't know it. Any hunting'?[CN] 我不知道,你要去打猎 Kalifornia (1993)
Of course, it had been years since any of them had coaxed him to hunt.[CN] 当然是由于已经好多年 他们没有来硬拉他去打猎的关系 The Remains of the Day (1993)
They're out hunting again.[CN] 他们又出去打猎 Queen Margot (1994)
Tristan's hunting He didn't do it[CN] 崔斯汀在打猎,不是他作的 Legends of the Fall (1994)
About hunting, and falconry.[CN] 关于打猎和猎鹰训练术 Queen Margot (1994)
They're my sons too and I'll teach them to hunt and shoot![CN] 我要教他们上山打猎射击 Heaven & Earth (1993)
My father left me this hunting book.[CN] 我父亲留给我这本打猎的本 Queen Margot (1994)
He and I go quail hunting at least once a year.[CN] 他与我每年至少会去打猎一次 A Perfect World (1993)
Thank you.[CN] 你们都到哪去打猎 The Last of the Mohicans (1992)
If it is merely a shooting party, we shall not see him often.[CN] 如果他们只是来打猎的 我们就没什么机会见到他 Episode #1.6 (1995)
Did you hear the joke when Andre and Beaudreau went hunting on the bayou?[CN] 向密苏里号及其战史致敬 听说安德和碧打猎的笑话吧 Under Siege (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top