ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猎鹰

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎鹰-, *猎鹰*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎鹰[liè yīng, ㄌㄧㄝˋ , / ] hunting hawk, #48,519 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've seen the day with my good biting falcon![CN] 我和我刻薄的猎鹰一起见证了那一天! King Lear (1987)
All right, Falcon. Hand her over and nobody gets hurt.[CN] 猎鹰佛肯 把牠交出来我就饶了你 Stuart Little 2 (2002)
- From a falcon.[CN] -逃过猎鹰追杀 Stuart Little 2 (2002)
Hey, would you look at this! Peregrine falcon. Am I right?[CN] 看,是猎鹰,对不对? The Bone Collector (1999)
The word means "falcon", but this mighty beast feels more like an elephant.[CN] 那个字的意思是"猎鹰",但现在这个庞然大物感觉上更像是头大象。 Full Circle with Michael Palin (1997)
The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her falcon missiles.[CN] 我们的战舰康宁汉号 发射了二枚猎鹰飞弹 2010: The Year We Make Contact (1984)
Stuart saved this little bird from a falcon.[CN] 史都华从猎鹰手中救了小鸟一命 Stuart Little 2 (2002)
The feather happens to be, appropriately, a falcon feather, for our falcon.[CN] 这根羽毛是一根猎鹰羽毛 代表我们的鹰号 For All Mankind (1989)
The men who'd shoot against that lot have to have the eyes of a falcon.[CN] 一个人能射得这样准 一定有一双猎鹰的眼睛 The Adventures of Robin Hood (1938)
Once I fought as a mountain lion and hunted as the eagle.[CN] 我曾经勇敢得像山里的狮子 打猎时像猎鹰一样 Devil's Doorway (1950)
OK, Eagle Five coming in.[CN] 好吧,猎鹰5号来也 Spaceballs (1987)
- Roger, Falcon.[CN] 好的,猎鹰 Die Hard 2 (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top