ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猎手

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猎手-, *猎手*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猎手[liè shǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄕㄡˇ, / ] hunter, #39,146 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, hunters are...[CN] 猎手嘛... As Time Goes By (2013)
Our father taught us how to be hunters. You're not.[CN] 我们的父亲只教过我们怎么当猎手 不会吧 As Time Goes By (2013)
Hunters?[CN] 猎手? As Time Goes By (2013)
yöu're a big hunter.[CN] 老猎手了啊 Bullett Raja (2013)
Hunters are apes.[CN] 猎手都是猴子 As Time Goes By (2013)
Come on, Cass, I thought you were a hunter now.[CN] 好啦 Cass 我觉得你已经是个猎手 Torn and Frayed (2013)
For a bookworm, that wasn't bad, Henry. I'm sorry I judged you two so harshly for being hunters.[CN] 以一个书虫来说 你干的不错 Henry 很抱歉我看不起你们当了猎手 As Time Goes By (2013)
A silent hunter, the great white shark stalks its prey with near invisibility, its attack both unstoppable and fatal.[CN] 称大白鲨是匿声猎手 是因为它悄无声息地追踪着猎物 它的攻击势不可挡,足以致命... Dark Skies (2013)
Why, because we're hunters?[CN] 为什么 就因为我们只是猎手? As Time Goes By (2013)
Our father taught us how to be hunters.[CN] 我们老爸只教我们成为猎手 Everybody Hates Hitler (2013)
Well, uh, so I have been trying to chart out the Letters' network of hunters, their allies, uh, affiliated groups they worked with, kept files on.[CN] 我尝试着整理文士的猎手网络 他们的同盟 与他们合作的组织 还没理完 Everybody Hates Hitler (2013)
We share our findings with a few trusted hunters -- the very elite.[CN] 我们只与极少可信的猎手共享经验 极少的精英猎手 As Time Goes By (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top