Search result for

*敢*

(148 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -敢-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取りえず[とりあえず, toriaezu] มีสิ่งที่ต้องทำหรือจัดการหลายอย่าง แต่อย่างน้อยก็เลือกทำสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳,  Rank: 795
[橄, gǎn, ㄍㄢˇ] olive
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,493
[憨, hān, ㄏㄢ] silly, foolish; coquettish
Radical: Decomposition: 敢 (gǎn ㄍㄢˇ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,722
[瞰, kàn, ㄎㄢˋ] to watch, to spy on; to overlook, to look down on
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] eye,  Rank: 3,895
[阚, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 门 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate,  Rank: 6,176
[澉, gǎn, ㄍㄢˇ] to wash; a place name
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 7,101
[嚴, yán, ㄧㄢˊ] strict, rigorous, rigid; stern
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: []
[撖, hàn, ㄏㄢˋ]
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[闞, hǎn, ㄏㄢˇ] to glance, to peep; to growl, to roar
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
えて(P);て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
え無い;えない;ない(io)[あえない, aenai] (adj-i) tragic [Add to Longdo]
え無く;えなく;無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
闘賞[かんとうしょう, kantoushou] (n) fighting spirit award [Add to Longdo]
取りあえず(P);取りえず(P);取えず[とりあえず, toriaezu] (adv,n) (uk) at once; first of all; for the time being; for now; (P) [Add to Longdo]
取る物も取りえず;取るものも取りあえず[とるものもとりあえず, torumonomotoriaezu] (exp,adv) without a moment's delay; leaving everything else unattended to [Add to Longdo]
進取果[しんしゅかかん, shinshukakan] (adj-na) enterprising and daring; boldly forward-looking [Add to Longdo]
迅速果[じんそくかかん, jinsokukakan] (n,adj-na) quick and decisive; fast and daring; swift and resolute [Add to Longdo]
積極果[せっきょくかかん, sekkyokukakan] (n,adj-na) aggressive; active and bold (daring); resolute determination [Add to Longdo]
[ゆうかん, yuukan] (adj-na) brave; heroic; gallant; (P) [Add to Longdo]
[ゆうかんさ, yuukansa] (n) bravery; heroism; gallantry [Add to Longdo]
無比[ゆうかんむひ, yuukanmuhi] (n) being unmatched (unparalleled) for bravery [Add to Longdo]
勇猛果[ゆうもうかかん, yuumoukakan] (n,adj-na) daring and resolute; having dauntless courage [Add to Longdo]
涙塞きえず[なみだせきあえず, namidasekiaezu] (adj-f) unable to fight back tears [Add to Longdo]
儚い(P);果無い;果ない;果無い;果ない;果い(io)[はかない, hakanai] (adj-i) (1) fleeting; transient; short-lived; momentary; ephemeral; fickle; vain; (2) empty (dream, etc.); mere (hope); faint (possibility); (P) [Add to Longdo]
儚む;果なむ;果無む[はかなむ, hakanamu] (v5m) to despair of; to see the vanity of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare, #1,233 [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare, #1,408 [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, / ] dare to; be bold in; have the courage to, #6,332 [Add to Longdo]
[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring, #29,760 [Add to Longdo]
[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]
怒而不[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections, #103,860 [Add to Longdo]
越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit, #128,182 [Add to Longdo]
相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]
自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]
[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇な行動には感嘆しています。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇なんだろう。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇そうだが、実際は臆病者だ。
John did a brave thing.ジョンは勇なことをした。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇に抵抗した。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇と言うよりも向こう見ずだ。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇さが試された。
The policemen were very brave in the face of great danger.警官たちは大きな危険に直面してとても勇だった。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。
His brave deeds brought him a medal.その勇な行為で彼は勲章を貰った。
The brave captain saved his ship.その勇な船長は自分の船を救った。
I felt profound reverence for the courageous mother.その勇な母親に私は深い崇敬の念をいだいた。
Some brave passengers caught the pickpocket and turned him over to the police.何人かの勇な乗客がそのすりを捕らえ、警察に引き渡した。
He was brave in the face of danger.危険に直面して彼は勇だった。
I admire your brave deed.君の勇な行為はなかなかのものだ。 [M]
The man fought bravely but finally gave in.男は勇に戦ったがついに降参した。
He is as brave a man as ever breathed.古今を通して彼は又とない勇な男だ。
We could not but admire his courage.私たちは彼の勇さを讃えずにはいられませんでした。
I would behave more bravely than he.私だったら彼よりも勇にふるまうつもりだ。
The people standing around were amused and laughed at the brave little dog.周りに立っていた人々は勇な小犬を面白がって笑っていました。
Woman as she was, she fought bravely.女性であったが、彼女は勇に戦った。
He tried to brave it out while held as a hostage.人質にとられながら、彼は努めて勇に振る舞った。
Not all policemen are brave.警察官だからといってみな勇だとは限らない。
We must allow his bravery.私たちは彼を勇な男だと認めないわけにはいかない。
I went out on a limb and bought 500 shares of Sony stock.私は危険を犯してえてソニーの株を500株買った。
Woman as she was, she was brave.女ながらも彼女は勇だった。
The general took the bull by the horns and saved his army from disaster.将軍は難局に然と立ち向かい、自軍を破滅から救った。
Putting his trust in God and taking the bull by the horns, the Christian gladiator defeated many adversaries.神を信じ、然と敵に向かった、そのクリスチャンの剣闘士は、たくさんの敵を倒した。
When it comes to war, they are as brave as anyone.戦争になると彼らはだれにも劣らず勇だ。
The Japanese are a brave people.日本人は勇な国民である。
I could not but admire his courage.彼が勇であることには感心せずにはおれなかった。
It was brave of you to go into the burning house.燃える家の中へ入って行ったとは勇でしたね。
All his followers looked up to him as a wise and courageous man.彼の信奉者たちは彼を賢明で勇な人だと尊敬していた。
We can hardly speak too highly of his conduct.彼の勇さはとてもほめきれるものではない。
His bravery is above all praise.彼の勇さは賞賛の言葉もない。
His bravery is worth respecting.彼の勇さは尊敬に値する。
His brave action is worthy of a medal.彼の勇な行為は勲章に値する。
The story of his brave struggle affected us deeply.彼の勇な戦いの物語は我々を深く感動させた。
He is very brave.彼はたいへん勇だ。
He is as brave a man as any in the village.彼はその村の誰にも劣らず勇な男である。
He is brave enough to go there by himself.彼は一人でそこに行けるほど勇だ。
He is brave enough to go there by himself.彼はひとりでそこにいけるほど勇だ。
They faced the danger bravely.彼らは勇にその危機に立ち向かった。
He became brave in the face of danger.彼は危険に直面した時勇になった。
He is strong, brave and, above all, kind.彼は強くて勇で、とりわけ親切だ。
He was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.彼は人生のほとんどを敵と戦ってすごしてきた勇な戦士だった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, far braver are those that take risks despite their fear.[JA] もっと勇な人は 恐くても危険を冒す人です The Space Between Us (2017)
We used to go on adventures, and have fun, and see things, and you were brave and excited.[JA] 私たちは冒険に行き、楽しんだ、 いろいろ見て、あなたは勇でエキサイトしていた。 The Circle (2017)
Why is that my fault? Why is everyone blaming me?[CN] 你出去试试看 Episode #1.8 (2004)
This is the way you talk to a man who wears Kaplan and McGuire union suits.[CN] 你这么和穿卡普兰麦格西服的人说话 Design for Living (1933)
Maestro, you were so brave.[JA] マエストロ 本当に勇だったわ Beauty and the Beast (2017)
If someone does this again,[CN] 以后如果有人动你一根汗毛 Episode #1.4 (2004)
I'm sure it's very good of you, Mr...?[CN] 我肯定你一定是个大好人,这位先生... The Mummy (1932)
There are people who can't sleep nor drink a drop of water because of you,[CN] 你真的很可恶 你出去试试看 Episode #1.8 (2004)
My Buddha's Palm is so powerful, but, again, keeping a low profile.[JA] 如来神掌の力はそれほどだ えて 弱くみせてるんだ Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Brave FBI man, huh?[JA] 勇なFBIさんヨ? Cease Forcing Enemy (2016)
I hear you fought bravely at Highgarden.[JA] ハイガーデンでは勇だったそうだな The Spoils of War (2017)
Look at her now...she's trying to pour that hot soup again on me.[CN] 我只是说这个东西不合我胃口 我不吃嘛 可是她怎么可以 Episode #1.5 (2004)
- so I brought an assortment. - I've got, like, pepperoni...[JA] 取りえず色々持ってきた... Pilot (2016)
Guess I thought valor would feel a lot less scary.[JA] 勇になっても 怖さは感じるもんだね Yes (2016)
Dare?[CN] 胆? Oz the Great and Powerful (2013)
I forgive you for being recklessly brave.[JA] あなたの無謀な勇を称えるわ The Siege of Murphytown (2016)
- Please. - Tentative, my foot![CN] 試探性建議, 我不相信! Grand Hotel (1932)
As magnificent as you are, you are still no match for me.[JA] おまえは勇だが まだ私の相手にはならない Wonder Woman (2017)
If you show up even once more ... then you'll really be dead![CN] 以后再出现在我面前试试看 Episode #1.5 (2004)
I won't leave that person alone, no matter who.[CN] 以前你在我面前批评武赫哥 Episode #1.5 (2004)
Nobody does these kind of things anymore.[CN] 是啊我都已经几岁了 你还 Episode #1.2 (2004)
It's really good.[CN] 我不吃这种东西 Episode #1.5 (2004)
Do I look like a pushover to you?[CN] 看我很好骗是吗 你 以后再出现在我面前试试看 Episode #1.5 (2004)
- That was crazy brave, dude.[JA] - すごく勇だったぞ Power Rangers (2017)
If you dare to open your trap to her tonight we're through.[CN] 你今天膽讓她跳進火坑,那我們就完了 Applause (1929)
And after what he did... He stepped up.[JA] 彼は勇にも 進んで前に出たのに The First Day of the Rest of Your Life (2017)
We are not good, and we are not brave.[JA] 善人でも 勇でもない Something They Need (2017)
Can't bear to think what it's going to be like when you've gone to the war.[CN] 我们在这儿干得非常的好 我简直就不想象你 去前线以后我们会怎么样? Cavalcade (1933)
My God, what a brave girl.[JA] 君は勇な子だ Stalker's Prey (2017)
Enough with all this brave princess act.[JA] すべてのこの勇な王女の行為で十分。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
My father was a good fighter.[JA] 父は勇な戦士でした。 The Well (2016)
- Oh--[CN] 你 Redacted (2011)
I have seen what this brave soul is prepared to do.[JA] 私はこの勇な魂を行う用意があるものを見てきました。 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
I bet if I stood here I could see your ship when it leaves tonight.[CN] 我打賭今晚我站在這兒能看到你的船離開時的樣子 Applause (1929)
# Should I be brave and misbehave or not #[CN] 我是不是该勇地去做 这不正的行为 One Hour with You (1932)
And now you are afraid to take a room with a bath?[CN] 你现在怎么不住 带有浴室的房间呢? Ninotchka (1939)
So, when people tell me, "You did a very brave thing",[JA] "あなたは勇だ"と よく言われるわ  ()
You, whom he disdained. You, whom he gave away. You dare to belittle Siegfried?[CN] 你對他來說不值一提 你是他送給別人的戰利品 竟然還藐視他? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
But I prefer to hide my powers.[JA] だがえて力は隠す Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
A Father's Prayer written by by General Douglas MacArthur[CN] 能够勇的对抗 在企图驾驭他人之前 Episode #1.8 (2004)
How dare you say so![CN] 你竟这么说! Baltic Deputy (1937)
Your mommy was very brave.[JA] ママはとても勇だった They Grow Up So Quickly (2016)
That if you showed up again, I'd kill you?[CN] 我警告过你 再出现在我面前 Episode #1.5 (2004)
Strike me, would you?[CN] 打我, 你打我? Grand Hotel (1932)
As if...[CN] 弱不禁风的样子还逞强 Episode #1.5 (2004)
You're very brave. Willing to die.[JA] あなたはとても勇です。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
I know you see yourself as a plucky heroine who broke a story as big as Watergate and then gave it to my biggest competitor, and I know you think that once the Daily Planet runs the story that you will have a fancy job there,[JA] あなたは、自分自身を 勇なヒロインと思ってる。 ウォーターゲート事件並の 特ダネを 最大のライバル社に 横流しする。 Falling (2016)
Mom, Sook-chae is trying to hit me.[CN] 竟直呼我的名字 赶快把手举好 Episode #1.2 (2004)
It is kind of strange. I am not known for being bold.[JA] 勇(かん)な人間じゃないから 変な感じがするわ  ()
He found his courage, you know?[JA] 彼は勇になった Rock in the Road (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆうかん, yuukan] -tapfer, -kuehn, -mutig [Add to Longdo]
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]
[かかん, kakan] entschlossen, -kuehn, unerschrocken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top