ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不敢当

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不敢当-, *不敢当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢当[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not me[CN] 这我可不敢当 Gwai ma seung sing (1974)
Well, actually I myself is an antique[CN] 不敢当 我也是个老古董呀 Once a Thief (1991)
I couldn't say it, for I love him[CN] 因为我爱他不敢当面去问 Sweet Revenge (1977)
Who said this about our Fourth Mistress?[CN] 可不敢当! 谁这么瞎说四太太? Raise the Red Lantern (1991)
- Too kind, my lady .[CN] - 不敢当 夫人 Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Greetings, sir. You're too kind.[CN] 参见千户 不敢当 A Touch of Zen (1971)
Thank you so much[CN] 这真不敢当,谢啦啊 Gwai ma seung sing (1974)
Can't ya shoot a man a-facin' ya?[CN] 不敢当着我的面开枪吗 The Big Country (1958)
But as for replacing him... that's a big step![CN] 但要代替他当你老师 我不敢当 Camille Claudel (1988)
Let me buy you a gift.[CN] 不敢当 我现在就去准备点礼 Once Upon a Time in China (1991)
In all modesty ...[CN] 不敢当 Under the Sheets (1976)
You are all too kind to me[CN] 各位那么看得起小弟 在下不敢当 Lightning Fists of Shaolin (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top