ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不敢相信

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不敢相信-, *不敢相信*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I can't believe it.[CN] 我不敢相信 正是她说的她会做的事 - I can't believe it. I Married a Witch (1942)
- Yes, I suppose so. - I would step on your face.[CN] 一没错,我想也是 一不敢相信 The Palm Beach Story (1942)
- Please. - Tentative, my foot![CN] 試探性建議, 我不敢相信! Grand Hotel (1932)
I can't believe that.[CN] 真不敢相信 The Maltese Falcon (1941)
How long![CN] 我不敢相信 Happy Feet Two (2011)
I simply can't believe it.[CN] 我简直不敢相信 Rebecca (1940)
Oh, I can't hardly believe it.[CN] 真不敢相信 The Grapes of Wrath (1940)
Revanski shot? I refuse to believe it.[CN] 莱万斯基被枪毙了 我真不敢相信 To Be or Not to Be (1942)
Ah, yes. A newspaper. I could not believe my friend grodek- well, then you don't deny it?[CN] 是的,一份报纸, 我不敢相信我的朋友格罗代克 The Mask of Dimitrios (1944)
Oh, I can hardly believe it, not having to live alone anymore.[CN] 哦,简直不敢相信 我可以再也不用一个人生活了 Cavalcade (1933)
Look at you,[CN] 真不敢相信 Taki no shiraito (1933)
- I simply can't believe it.[CN] -我只是不敢相信 Rebecca (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top