ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橄-, *橄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[橄, gǎn, ㄍㄢˇ] olive
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  敢 (gǎn ㄍㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,493

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn lǎn, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] Chinese olive; olive, #15,424 [Add to Longdo]
榄油[gǎn lǎn yóu, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄧㄡˊ, / ] olive oil, #18,303 [Add to Longdo]
榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc), #28,968 [Add to Longdo]
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] olive, #53,996 [Add to Longdo]
榄石[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot, #78,470 [Add to Longdo]
榄岩[gǎn lǎn yán, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] peridotite (geol.), #81,472 [Add to Longdo]
榄山[gǎn lǎn shān, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄢ, / ] Mount of Olives (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
榄枝[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, / ] olive branch; symbol of peace [Add to Longdo]
榄树[gǎn lǎn shù, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] olive tree [Add to Longdo]
澳式榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] Australian rules football; Ozzie rules [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんらん;カンラン, kanran ; kanran] (n) (1) (uk) Chinese white olive (Canarium album); (2) (used as an incorrect translation) (See オリーブ) olive (Olea europea) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and let them behold their children's children like a newly planted olive orchard...[CN] 让他们视孩子的后代 为一个新近种植的 榄树果园 The Scarlet Empress (1934)
- Hmm.[CN] 榄营养丰富 The Mystery of the Dysfunctional Dynasty (2014)
Hello... send an ambulance to the Pacific Building on Olive Street.[CN] 喂 派救护车到榄街太平大厦 Double Indemnity (1944)
I'm gonna hang numbers on there backs like football players.[CN] 我要带过去一群人 就像玩榄球 The Dark Mirror (1946)
How are the ball games coming along?[CN] 榄球比赛进展如何? When Strangers Marry (1944)
"should rub the baby's body with olive oil.[CN] 应用榄油为婴儿拭身 3 Godfathers (1948)
I can't promise you anything as exciting as the ball game, Mr. Graham, but I think you"ll get a kick out of this.[CN] 我不能对你承诺像榄球比赛一样激动, 格雷厄姆先生, 但是我认为你会从这些事中得到极大的乐趣. When Strangers Marry (1944)
With two olives.[CN] 加两片榄叶 Double Indemnity (1944)
I guess I'm not quite the football type.[CN] 看来我可不是榄球运动员的体格 It's a Wonderful Life (1946)
The great scientist has extended a hand to the proletariat![CN] 这位大科学家向无产阶级递出了榄枝 Baltic Deputy (1937)
Harry became a football star.[CN] 哈里成了榄球明星... It's a Wonderful Life (1946)
Olive?[CN] 要来块榄吗 Anywhere But Here (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top