ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

不敢

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不敢-, *不敢*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不敢[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare, #1,233 [Add to Longdo]
不敢[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]
敢怒而不敢[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections, #103,860 [Add to Longdo]
不敢越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit, #128,182 [Add to Longdo]
不敢相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]
不敢自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'd never have believed that one so trivial and shallow could cause such pain.[CN] 我真不敢相信,像你这种平庸 又肤浅的人,会带来这么多痛苦. Darling (1965)
Not even lndio would dare to attack that one.[CN] Indio也不敢去抢那家银行 For a Few Dollars More (1965)
I daren't for a day or so.[CN] 一两天内,我不敢 Doctor Zhivago (1965)
I dared not admit we were in love[JA] 二人のことを、決して認めなかった僕を 從來不敢承認我們兩人的相愛 Cape No. 7 (2008)
I wouldn't say that I hold them personally.[CN] 我可不敢说我个人有 The Ipcress File (1965)
Well I wanted to go back, but who chickened out?[CN] 我想拿回来 但谁不敢 I Saw What You Did (1965)
I still can't believe this is really happening.[CN] 我仍然不敢相信这个事实 Torn Curtain (1966)
To do the things I've never dared[CN] 做我不敢做的事 The Sound of Music (1965)
They don't dare. They love you too much and fear--[CN] 他们不敢,他们太爱你 The Sound of Music (1965)
Well, I'll buy that.[CN] 我不敢相信 I Saw What You Did (1965)
Grandpa just took his bamboo stick and hit anybody who kicked others too much and that Gypsy would stop it, and the game went on.[CN] 祖父拿著他的竹棍... 打那些踢人的球員 他們就不敢踢了,比賽繼續 Pearls of the Deep (1965)
But I doubt that he's crooked. Very good company. Knows life.[CN] 但我想他不敢再骗人的 Doctor Zhivago (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top