ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*恭*

   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -恭-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
[gōng xǐ] (vi ) แสดงความยินดี
喜发财[gōng xǐ fā cái] สวัสดีปีใหม่

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恭, gōng, ㄍㄨㄥ] polite, respectful, reverent
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 1,742

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] congratulations; greetings, #3,980 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, / ] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!, #16,464 [Add to Longdo]
[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
[gōng wéi, ㄍㄨㄥ ㄨㄟˊ, / ] to flatter or give a compliment, #20,692 [Add to Longdo]
[gōng hòu, ㄍㄨㄥ ㄏㄡˋ, ] to look forward to sth; to wait respectfully, #35,171 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
玩世不[wán shì bù gōng, ㄨㄢˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] to trifle without respect (成语 saw); to despise worldly conventions; frivolous, #46,340 [Add to Longdo]
毕敬[bì gōng bì jìng, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] reverent and respectful; extremely deferential, #51,801 [Add to Longdo]
洗耳[xǐ ěr gōng tīng, ㄒㄧˇ ㄦˇ ㄍㄨㄥ ㄊㄧㄥ, / ] to listen with respectful attention; (a polite request to sb to speak); we are all ears, #59,321 [Add to Longdo]
[gōng shùn, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] deferent, #64,005 [Add to Longdo]
尉迟[Wèi Chí gōng, ㄨㄟˋ ㄔˊ ㄍㄨㄥ, / ] General Wei Chigong (585-658), famous military man instrumental in founding the Tang dynasty, #76,577 [Add to Longdo]
敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
贺新禧[gōng hè xīn xǐ, ㄍㄨㄥ ㄏㄜˋ ㄒㄧㄣ ㄒㄧˇ, / ] Happy New Year, #97,921 [Add to Longdo]
[Gōng chéng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, ] (N) Gongchen (place in Guangxi), #99,042 [Add to Longdo]
却之不[què zhī bù gōng, ㄑㄩㄝˋ ㄓ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to refuse would be impolite, #118,613 [Add to Longdo]
[Chén Gōng yǐn, ㄔㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄧㄣˇ, / ] Chen Gongyin (1631-1700), early Qing dynasty poet, #359,286 [Add to Longdo]
[bù gōng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, ] disrespectful [Add to Longdo]
亲王[Gōng qīn wáng, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ, / ] Grand Prince (Qing title) [Add to Longdo]
亲王奕䜣[Gōng qīn wáng Yì xīn, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄧˋ ㄒㄧㄣ, / ] Grand Prince Yixin (1833-1898), sixth son of Emperor Daoguang, prominent politician, diplomat and moderniser in late Qing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[いんきょう, inkyou] (n) courtesy; sincerity [Add to Longdo]
しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
賀新年[きょうがしんねん, kyougashinnen] (exp,n) Happy New Year! [Add to Longdo]
[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) (uk) modesty; humility [Add to Longdo]
[きょうじゅん, kyoujun] (n,vs) allegiance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You see, Kyohei, this question ... it's about saline solution but ...あのさ平、この問題・・・食塩水のやつなんだけど・・・。
Kyouko went away, humming a song.子は鼻歌を歌いながら行ってしまった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations.[CN] 喜. Father of the Bride Part II (1995)
Yes, congratulations.[CN] 喜,你现在是 卡福克斯寺的主人了 Dracula: Dead and Loving It (1995)
I'm counting on it.[CN] 我会迎他大驾光临 Batman Forever (1995)
- Congratulations, sweetheart.[CN] 喜你,宝贝儿 Jumanji (1995)
We'll just chalk it up to a compliment and move on.[CN] 没关系,就当作是维说话... 继续说吧 The Bridges of Madison County (1995)
Hello, Edward. Congratulations.[CN] 艾德华 喜了 Batman Forever (1995)
well, congratulations. It's only taken you three years to put together... crime prevention legislation that has no hope of preventing crime.[CN] 喜,你花三年完成一项 The American President (1995)
I'm all ears.[CN] 洗耳 Clueless (1995)
Follow me to the baths.[JA] (宗臣) 着賛えを Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Well, congratulations, Gene.[CN] 喜你 Mr. Holland's Opus (1995)
- Congratulations.[CN] -喜你 Casino (1995)
Congratulations, Dippy![CN] 喜! Billy Madison (1995)
A reverent joy.[JA] しい喜悦ねだった。 Witch (1997)
Looks like you're off the hook, buddy boy. Congratulations.[CN] 小老弟,看来你可以脱身啦  The House of Luthor (1994)
I have not seen you in a long while, Motome-dono.[JA] 久し求女殿の あ穎も 拝見してうめゆえ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
but the matthri your wife serves up. - Compliments, lady[CN] 除了你妻子做的饭菜 -喜你,夫人 Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
Congratulations. You just passed the first grade.[CN] 喜,你刚通过一年级测验 Billy Madison (1995)
Congratulations[JA] おめでとうございます  Cape No. 7 (2008)
Forgive me. I know nothing.[JA] とうガ 許しを Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Kyoya, I understand that.[CN] 弥(Kyoya)先生 The Five (1995)
I find it very suspicious.[JA] 勘〈巴')竇'にはうれま世め Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations.[CN] - 喜你. Father of the Bride Part II (1995)
I read and see you. Congratulations on crossing the border.[CN] 我看到,听得见 喜你顺利过境 Congo (1995)
Oh, Ted the bellboy. Well, my goodness. Glad you could make it, chum.[CN] 门房,喜你终能来到 Four Rooms (1995)
Good news, Arthur. You've won the pig.[CN] 喜你,你赢了那只猪 Babe (1995)
- Congratulations, Mr. Hunter.[CN] - 喜 汉特先生 Crimson Tide (1995)
You've challenged him, and he'll not release you until you are humbled and have recanted your sins.[CN] 你在挑战他 他不会放过你 除非你变得顺并承认自己有罪 The Scarlet Letter (1995)
Well, go ahead, I'm waiting.[CN] 说吧,我洗耳听 -说什么? -道德课 The Ides of Metropolis (1994)
First of all, I wanted to say congratulations.[CN] 首先,我想先喜大家 The American President (1995)
And do not doubt But that I shall acquaint my duteous city colleagues With all your just proceedings in this cause.[CN] 敬请放心 我一定向我顺的同僚们通告 您对此事的公正裁决 Richard III (1995)
And we're all here ready to serve.[CN] 我们都在这 随时都候你 Georgia (1995)
And it's all because of you.[CN] 都是因为你的功劳 喜你 The Rival (1994)
Of a samurai's honour?[JA] とう 者えガ 實 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Congratulations, Professor.[CN] 喜了 教授 Just Cause (1995)
Miho will get better. I am convinced of it.[JA] 必葦や美積の痛ガ 治ると眉じてり ま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
The strengths and weaknesses of the houses that will either join or oppose you.[JA] 各家の強さと弱点 あなたに反抗するか順するかわからない Hardhome (2015)
- Yeah, well, congratulations, Chief.[CN] -老编, Vatman (1994)
Congratulations. I've got some good news.[CN] 喜你 我也有好消息 Rumble in the Bronx (1995)
Go in. I will do it.[JA] 入つてれ わしガやる Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Do you really believe that I have lost my mind?[JA] 拙者ガ狂うてると拙 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Motome pawned his sword in order to save the lives of his family.[JA] (半 郎) 求女は毒子のために とうに捨ててりましたのに Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
- Congratulations, Sam.[CN] -喜你,山姆 Casino (1995)
Until then, just continue as you have.[JA] とうなつてるんたゴ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
This man is another one of them.[JA] 諸侯の万く7も 手を焼凵てる次第 沢潟 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
One second they weren't listening to a word I said but when I mentioned him they listened.[CN] 那班人原先当我的话是耳边风 但我一提到他 他们便洗耳 Desperado (1995)
- Congratulations.[CN] - 喜你. Mighty Aphrodite (1995)
congratulations. You're out of the cellar.[CN] 喜,他们告诉我
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top