Search result for

(82 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ิ-, *ิ*
Longdo Dictionary ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
admit (แอ็ดมท) (vi ) เข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนค้างคืนที่โรงพยาบาล)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (Proper Noun ) แผนกให้บริการหลังการขาย
as far as, I’m concerned[แอส ฟาร์ แอส แอม คอนเซิน] เท่าที่ผม/ดิฉันเกี่ยวข้อง เท่าที่ผม/ดิฉันเป็นห่วง
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt ) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
dervish[เดอวิช] (n ) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
fall in line[ฟอลอินไลน์] (vt ) agree on (a position) Syn. align oneself with a group or a way of thinking

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกดหดตัว เกดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัตเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
How you tried to publicly humiliate me?เกี่ยวกับเรื่องที่เธอพยายามทำให้ฉันอับอายต่อหน้าคนอื่นสนะ? The Serena Also Rises (2008)
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนนต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
I would like to thank Jenny Humphrey, the sensational Jenny Humphrey.ฉันอยากจะขอบใจเจนนี่ ฮัมฟรีย์ เจนนี่ ฮัมฟรีย์ผู้ย่งใหญ่ The Serena Also Rises (2008)
But most of all,แต่.. ย่งกว่านั้น The Serena Also Rises (2008)
It's a classic tale of disillusionment.มันคงจะเป็นเรื่องราวความผดหวังที่คลาสสกมากเลยละ The Serena Also Rises (2008)
Harris was right when he cut you loose.แฮรสหนะทำถูกแล้วที่บอกว่านายมันขี้แพ้ The Serena Also Rises (2008)
I don't--I'd rather be safe than use people for art.ผมจะรู้สึกดีกว่า ถ้าใช้ผู้คนเพื่อศลปะน่ะครับ The Serena Also Rises (2008)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
Bingo!งโก! The Serena Also Rises (2008)
Uh, yeah, yeah. He thinks he killed his mother.อ่า ครับๆ เขาคดว่าเขาเป็นคนฆ่าแม่ตัวเอง The Serena Also Rises (2008)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวเศษเพื่อช่วยเหลือโนบตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
PHP(n) ภาษาคอมพวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพ่มเตมดูได้ที่ http://www.php.net
SARS(n) โรคทางเดนหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เร่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
collaborative(adj) ทำด้วยความร่วมมือกันจากหลายคน หรือ หลายฝ่าย มีการช่วยเหลือกัน เพื่อให้งานเสร็จส้น
football(n) ถ้าในอเมรกา จะหมายถึง กีฬาอเมรกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
laptop(n jargon) เครื่องคอมพวเตอร์แบบวางตัก หรือพกพา , notebook
gender identity disorder(n) ความผดปกตของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
longdo(n) ชื่อของบรการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคดที่ว่า แนวคดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
D100(uniq) ชื่อรุ่นกล้องดตอลประเภท SLR ของ Nikon ออกวางจำหน่ายประมาณเดือนมถุนายน 2002
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บรเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟล์มเป็นบรเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างช้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brick[N] ฐ, See also: ดินเผา
chemical engineering[N] ศวกรรมเคมี
execution[N] การดำเนนการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
jumpsuit[N] ชุดที่เสื้อและกางเกงเย็บตดเป็นช้นเดียวกัน, See also:
piece goods[N] ผ้าพับ, See also: ิสินค้าเป็นพับหรือเป็นม้วนหรือเป็นชิ้น, Syn. yard goods
poach[VI] ล่วงล้ำ, See also: ิละเมิด
predicate[VT] ตั้งบนพื้นฐาน (ความคด)
toll call[N] โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าบรการแพงกว่าปกต, See also: ิ(โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
walker[N] อุปกรณ์ช่วยเด
watering place[N] หลุมหรือแอ่งน้ำตามผวพื้นดน, See also: (โดยเฉพาะบริเวณที่สัตว์ต่างๆไปดื่มกิน), Syn. pond, water hole, watering hole

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวนโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกต
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพ่มเตมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพวเตอร์ก็จะปฎบัตตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เตมเลย
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนนการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานส
a fortiori(เอฟฟอร์ชออร์' ไร) Latin ด้วยเหตุผลที่ดีกว่า, ย่งไม่ต้องสงสัย, ย่งขึ้น (all the more)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดนเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a horizonพื้นดนที่อยู่เบื้องบน
a la(อา' ลา) fr. ตามวธีการของ......
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาตดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน

English-Thai: Nontri Dictionary
abacus(n) ลูกค
abandon(vt) ละท้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเล
abandoned(adj) ที่ถูกละท้ง,ที่ผดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย
abandonment(n) การละท้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเล
abase(vt) ลดต่ำ,ถ่อมตัว,น้อม,เสื่อมศักด
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักด
abash(vt) ทำให้เขน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขน,สะเท้นอาย
abatement(n) การหยุด,การเลก,การระงับ,การลดน้อยลง
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธการวัด

German-Thai: Longdo Dictionary
überhauptเป็นคำเสรมใช้เน้นว่า โดยทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้ เช่น Sie ist überhaupt sehr freundlich. โดยทั่วไปเธอเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก
AGคำย่อของ Aktiengesellschaft หมายถึง บรษัทมหาชนจำกัด, See also: S. Aktiengesellschaft
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บรษัทมหาชน
Anfang(n) |der| การเร่มต้น
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนด, See also: die Sorte, die Katagorie
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบดลูกหนึ่ง
August(n) |der, pl. Auguste| เดือนสงหาคม
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นทรรศการ
Beginn(n) |der| การเร่มต้น, จุดเร่ม, See also: der Anfang
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบรเวณหรือพื้นที่

French-Thai: Longdo Dictionary
Bonjour!สวัสดี (ใช้ได้ตั้งแต่เช้าซึ่งหมายถึง 'อรุณสวัสด์' จนถึงบ่ายแก่ๆ), See also: Related: Bonsoir!
faire de la randonnée(vt) เดนเที่ยวตามป่าเขา
jouer au tennis(vt) เล่นเทนน
avoir faim(vi) หวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการห
faire un jogging(vt) ว่งจ๊อกก้ง
Image:
faire des grillades(vt) ป้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนยมจัดงานป้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดฉันหวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Etats-Unis(n) |pl.| ประเทศสหรัฐอเมรกา เช่น Je vais aux Etats-Unis. ฉันไปอเมรกา , See also: adj. americain
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมรกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมรกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมรกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เตม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมรกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมรกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top