Search result for

pond

(126 entries)
(0.0326 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pond-, *pond*, pon
English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pond[N] สระน้ำ, See also: บ่อน้ำ, Syn. pool, lake
ponder[VI] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponder[VT] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponderous[ADJ] เทอะทะ, See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย, Syn. heavy, weighty
ponderable[ADJ] น่าพิจารณา, See also: ซึ่งไตร่ตรองได้, Syn. weighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pond(พอนดฺ) n. บ่อน้ำ,สระน้ำ,หนองน้ำ
ponder(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจารณา.
ponderable(พอน'เดอระเบิล) adj. น่าพิจาร-ณา,ไตร่ตรองได้., See also: ponderability n.
ponderance(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderancy(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก,อุ้ยอ้าย เทอะทะ,งุ่มง่าม,ยืดยาด,ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy,dull
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree ###A. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
pond(n) บ่อ,สระน้ำ,หนองน้ำ
ponder(vt) ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,พิจารณา
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
despondent(adj) เศร้าใจ,สลดใจ,สิ้นหวัง,ท้อแท้,หมดกำลังใจ,หดหู่ใจ
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ponderable-มีน้ำหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ponds ; Wellsบ่อน้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fitzsimmons, 14 Cypress Pond Road.ฟิทซิมมอนส์ ถนน 14 คลิบพรีส พอนด์ Day of the Dead (2008)
He wants to ask you about the bodies at Cypress Pond.เขาอย่างจะถามคุณเรื่อง ศพที่ คริพพรีส พอนด์ Day of the Dead (2008)
Swimming in the pond.ก็กำลังว่ายน้ำอยู่สระ Shut Down (2008)
Come on. You just like being a big fish in a little pond.จริงอ่ะ คุณเหมือนปลาตัวใหญ่ ในสระเล็กๆนะ The Ugly Truth (2009)
And Sacramento isn't really a pond, it's more of a lake, or even an estuary.และซาคราเมนโตไม่ใช่แค่สระ แต่เป็นทะเลสาปหรืออ่าวต่างหาก The Ugly Truth (2009)
She's playing by the pond like nothing ever happened.เธอก็กำลังเล่นอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ Orphan (2009)
I'm not the one who passed out drunk and let Max almost drown in the pond.ฉันไม่ใช่คนที่เมวหัวราน้ำ แล้วก็เกือบทำให้แม็กซ์จมน้ำตายสักหน่อย Orphan (2009)
That one New Year's Eve where she got so plowed she fell in the koi pond... where she landed on you, drunky sue.วันก่อนปีใหม่ปีนั้น ตอนที่เธอหมดท่าจนตกลงไปในบ่อ ตอนที่ถลามาที่คุณ ยัยขี้เมา Marry Me a Little (2009)
There are a lot more sharks in this pond.มีฉลามหลายตัวในสระที่จ้องจะตระครุบเหยื่อ Gone with the Will (2009)
And if not, you can ponder whyและถ้าไม่, เธอจะได้ไตร่ตรองว่าทำไม You've Got Yale! (2009)
I'm hoping to hop over the pond some time soon, take this one.ผมตั้งใจจะข้ามทวีปเร็วๆ นี้ กับแม่นี่ Hard-Hearted Hannah (2009)
I've had my own experience in the boat pond. I'm taking you home.ผมมีประสบการณ์ในการเล่นเรือในสระ ผมจะพาคุณกลับบ้าน The Last Days of Disco Stick (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pondThe pond dried up last summer.
pondYou mustn't swim in the pond.
pondThe pond is 3 meters deep.
pondHe was contemplating the water of the pond.
pondThe pond was dotted with fallen leaves.
pondSkating on the pond is dangerous.
pondThere was a deep pond there ten years ago.
pondWe all pondered over what had taken place.
pondThere is a bridge over the pond.
pondThe pond was alive with tiny fishes.
pondMaybe they are somewhere around the pond.
pondThere used to be a pond around here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดลึก[V] think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
สระน้ำ[N] pond, Syn. สระ, สระว่ายน้ำ, Count unit: สระ
รู้จักคิด[V] think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
สระน้ำ[N] pool, See also: pond, reservoir, Example: ด้านหลังของโรงเรียนมีสระน้ำขนาดกว้างประมาณ 60 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร, Count unit: แห่ง, สระ
คิดทบทวน[V] think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คิดอ่าน[V] ponder, See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider, Example: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย, Thai definition: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
วาปี[N] pond, See also: swamp, small lake, Syn. หนองน้ำ, บึง, แอ่งน้ำ, Count unit: หนอง, บึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สระ[N] pool, See also: pond, reservoir, Syn. แอ่งน้ำ, สระน้ำ, Example: หงส์คู่หนึ่งบินว่อนรอบสระเพื่อลงกินน้ำ, Count unit: สระ, Thai definition: แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเองหรือคนขุด
อุ้ย[ADJ] heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai definition: หนักและแน่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อ[n.] (bø) EN: pond ; pool   FR: mare [f] ; bassin [m]
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]
บ่อน้ำ[n.] (bø nām) EN: pool ; pond ; water-well   FR: bassin [m] ; pièce d'eau [m] ; puits [m]
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
จดหมาย [n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance   FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายโต้ตอบ[n. exp.] (jotmāi tōtøp) EN: correspondence   FR: correspondance [f]
การขังน้ำ[n. exp.] (kān khang nām) EN: ponding   
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen jotmāi) EN: correspondence   FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[n. exp.] (kān khīen jotmāi thurakit) EN: business letter writing   FR: correspondance commerciale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POND    P AA1 N D
PONDS    P AA1 N D Z
PONDER    P AA1 N D ER0
POND'S    P AA1 N D Z
PONDERS    P AA1 N D ER0 Z
PONDERED    P AA1 N D ER0 D
PONDERING    P AA1 N D ER0 IH0 NG
PONDEROUS    P AA1 N D ER0 AH0 S
PONDEROSA    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0
PONDEROSA'S    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pond    (n) (p o1 n d)
ponds    (n) (p o1 n d z)
ponder    (v) (p o1 n d @ r)
ponders    (v) (p o1 n d @ z)
pondered    (v) (p o1 n d @ d)
pondering    (v) (p o1 n d @ r i ng)
ponderous    (j) (p o1 n d @ r @ s)
ponderable    (j) (p o1 n d @ r @ b l)
ponderables    (n) (p o1 n d @ r @ b l z)
ponderously    (a) (p o1 n d @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teich {m}; Weiher {m} | Teiche {pl}; Weiher {pl}pond | ponds [Add to Longdo]
Ponderosaeule {f} [ornith.]Flammulated Owl [Add to Longdo]
Wasserläufer {m} [zool.]pond skater [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゅんと[, shunto] (vs) to feel despondent [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
の辺りに;の辺に[のほとりに;のあたりに, nohotorini ; noatarini] (exp) (1) (uk) (esp. のほとりに) on the shores of; by the side of (e.g. rivers, ponds); (2) in the neighborhood of; in the neighbourhood of; in the vicinity of; close by; near; by [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
カウ[, kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[, kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[táng, ㄊㄤˊ, ] pond [Add to Longdo]
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, ] ponder; consider; guess [Add to Longdo]
水池[shuǐ chí, ㄕㄨㄟˇ ㄔˊ, ] pond; pool [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] pond; reservoir [Add to Longdo]
池子[chí zi, ㄔˊ ㄗ˙, ] pond [Add to Longdo]
[zhǎo, ㄓㄠˇ, ] pond; pool [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]
応答側Nアドレス[おうとうがわNアドレス, outougawa N adoresu] responding-(N)-address [Add to Longdo]
応答側SS利用者[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pond \Pond\, v. t. [See {Ponder}.]
   To ponder. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Pleaseth you, pond your suppliant's plaint. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pond \Pond\, n. [Probably originally, an inclosed body of water,
   and the same word as pound. See {Pound} an inclosure.]
   A body of water, naturally or artificially confined, and
   usually of less extent than a lake. "Through pond or pool."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Pond hen} (Zool.), the American coot. See {Coot}
   (a) .
 
   {Pond lily} (Bot.), the water lily. See under {Water}, and
    Illust. under {Nymph[ae]a}.
 
   {Pond snail} (Zool.), any gastropod living in fresh-water
    ponds or lakes. The most common kinds are air-breathing
    snails (Pulmonifera) belonging to Limn[ae]a, Physa,
    Planorbis, and allied genera. The operculated species are
    pectinibranchs, belonging to {Melantho}, {Valvata}, and
    various other genera.
 
   {Pond spice} (Bot.), an American shrub ({Tetranthera
    geniculata}) of the Laurel family, with small oval leaves,
    and axillary clusters of little yellow flowers. The whole
    plant is spicy. It grows in ponds and swamps from Virginia
    to Florida.
 
   {Pond tortoise}, {Pond turtle} (Zool.), any freshwater
    tortoise of the family {Emydid[ae]}. Numerous species are
    found in North America.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pond \Pond\, v. t.
   To make into a pond; to collect, as water, in a pond by
   damming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pond
   n 1: a small lake; "the pond was too small for sailing" [syn:
      {pond}, {pool}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 pond [pɔnt]
   pound
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top