ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fraternize

F R AE1 T ER0 N AY2 Z   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fraternize-, *fraternize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fraternize[VI] เสวนากับคนอื่น (โดยเฉพาะกับศัตร)ู, Syn. associate, socialize, Ant. alienate, estrange
fraternize with[PHRV] เป็นมิตรกับ, See also: สนิทสนมกับ, มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization,fraternisation,fraternizer,fraterniser n., Syn. consort,band

English-Thai: Nontri Dictionary
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just thought we'd, you know, fraternize.แค่อยากจะ สังสรรค์ฉันท์พี่น้องร่วมมหา'ลัยเดียวกัน Allen (2005)
It's against the rules for prisoners to fraternize sexually while in custody.ทำผิดกฎของนักโทษ มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน ในระหว่างตั้งขัง The Witch in the Wardrobe (2010)
To meet doctors, fraternize with doctors, breed with doctors.แต่งกับหมอ มีลูกกับหมอ Love & Other Drugs (2010)
I don't fraternize, Mr. Mee.ฉันไม่ได้สนิทสนมนายหมี่ We Bought a Zoo (2011)
Aren't they not supposed to fraternize?เขาควรจะอยู่ห่างๆไม่ใช่เหรอ A Dance with Death (2012)
The Amazons refuse to fraternize with men...พวกอเมซอนไม่ยอมคุยกับผู้ชาย Caged Fae (2013)
Can someone remind me why we paid good money to fraternize with the bits we flush down the toilet? - It's art. - Is it?ใครก็ได้ช่วยเตือนฉันที ว่าทำไมเราถึงจ่ายตังค์ SubterrFaenean (2013)
To slow down and get out, but not to fraternize.ชะลอตัวลงและได้รับการออก แต่ไม่สนิทสนม Starred Up (2013)
Fraternized.ก็สนิทกัน Red Velvet Cupcakes (2013)
Maybe a new handler will remind us why snakes don't fraternize with mongeese.บางที คนดูแลใหม่นายจะเตือนพวกเราเอง ว่าทำไมงูไม่ถูกกับพังพอน Out of the Frying Pan (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRATERNIZE    F R AE1 T ER0 N AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fraternize    (v) frˈætənaɪz (f r a1 t @ n ai z)
fraternized    (v) frˈætənaɪzd (f r a1 t @ n ai z d)
fraternizes    (v) frˈætənaɪzɪz (f r a1 t @ n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraternize \Fra"ter*nize\ (? or ?; 277), v. i. [imp. & p. p.
   {Fraternized}; p. pr. & vb. n.. {Fraternizing}.] [Cf. F.
   fraterniser.]
   To associate or hold fellowship as brothers, or as men of
   like occupation or character; to have brotherly feelings.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fraternize \Fra"ter*nize\, v. t.
   To bring into fellowship or brotherly sympathy.
   [1913 Webster]
 
      Correspondence for fraternizing the two nations.
                          --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fraternize
   v 1: be on friendly terms with someone, as if with a brother,
      especially with an enemy [syn: {fraternize}, {fraternise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top