ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agree with

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agree with-, *agree with*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree with(phrv) เห็นพ้องกับ, See also: เห็นด้วยใน, ตกลง เรื่อง, Ant. disagree with
agree with(phrv) ยอมรับ
agree with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
agree with(phrv) ดีต่อสุขภาพของ, See also: เหมาะสมกับสุขภาพของ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I entirely agree with you, Colonel.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับท่านผู้พัน Rebecca (1940)
I agree with Jinnah.ผมเห็นด้วยกับจินนาห์ Gandhi (1982)
But still, remember them and one day you will agree with me.แต่ยังคงจำได้และวันห- นึ่งคุณจะเห็นด้วยกับฉัน Idemo dalje (1982)
I agree with Fezzik.ฉันเห็นด้วยกับเฟสสิก The Princess Bride (1987)
Marcus would agree with me.มาร์คัสต้องเห็นด้วยกับพ่อ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
They agree with me in apprehending that this false step in one sister must be injurious to the fortunes of all the others.พวกเขาเห็นด้วยกับผมที่ว่า เมื่อมีการกระทำผิดของน้องสาวเพียงคนเดียว ก็จะทำให้พวกที่เหลือต้องร้าวรานใจในโชคชะตา Episode #1.5 (1995)
I don't agree with them, but many sincerely feel...ผมไม่เห็นด้วยกับพวกเขา แต่หลายคนรู้สึกอย่างจริงใจ ... The Birdcage (1996)
Yes, and I am forced to agree with you. My problem is this:ใช่และฉันถูกบังคับให้เห็นด้วยกับคุณ Contact (1997)
I agree with Mr. Rank that there are unavoidable religious implications at stake.ฉันเห็นด้วยกับนายอันดับ ว่ามีหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางศาสนาที่ถือหุ้น Contact (1997)
Harry, I hate to agree with Paul, but there's no evidence... to suggest there's anything weird goin' on up there.แฮร์รี่ฉันเกลียดที่จะเห็นด้วยกับ พอล แต่มีหลักฐาน ... เพื่อแสดงให้เห็นมีอะไร แปลก goin 'ขึ้นที่นั่น Dante's Peak (1997)
I just wanted to say that I strongly agree with your views concerning Rushmore.ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับมุมมองของคุณเรื่องรัชมอร์ Rushmore (1998)
Asano's parents don't seem to agree with thisพ่อแม่ของอาซาโนะ ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agree withAdmitting what he say, I still cannot agree with him.
agree withAdmitting what you say, I cannot agree with you.
agree withAll agree with you.
agree withAs a matter of fact, he doesn't agree with me.
agree withBasically, I agree with your opinion.
agree withDick forced me to agree with his plan.
agree withDoes any of the members agree with you?
agree withDo you agree with Dr. Burns or Ms. Roland?
agree withDo you agree with what he says in the book?
agree withEven if I admit that, I cannot agree with you.
agree withFor the most part I agree with what he said.
agree withFor the most part I will agree with what he said.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เออออห่อหมก(v) agree with, Syn. เออออ, เห็นด้วย, Example: เสียงจากสมาชิกมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่เออออห่อหมกกับคณะกรรมการที่เสนอชื่อเขาเป็นประธาน, Thai Definition: พลอยเห็นตามไปด้วย
อือออ(v) agree with, Syn. คล้อยตาม, Thai Definition: พลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อือออ[eū-ø] (v) EN: agree with

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ,     /    ] agree without prior consultation; happen to hold the same view #28,960 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u, vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf, v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P) #7,838 [Add to Longdo]
仰るとおり;仰る通り[おっしゃるとおり, ossharutoori] (exp) (hon) (See 言う通り) I agree with you; it is as (someone) says [Add to Longdo]
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp, v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
即す[そくす, sokusu] (v5s, vi) (See 即する) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on [Add to Longdo]
即する(P);則する[そくする, sokusuru] (vs-s, vi) to conform to; to agree with; to be adapted to; to be based on; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top