ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correlative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correlative-, *correlative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correlative(adj) ที่สัมพันธ์กัน
correlatively(adv) อย่างมีความสัมพันธ์กัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correlative(คะเรล'ละทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวพันกัน, เป็นคู่กัน n. สิ่งที่สัมพันธ์กัน, Syn. corelative

English-Thai: Nontri Dictionary
correlative(adj) ซึ่งเกี่ยวพันกัน, ซึ่งสัมพันธ์กัน, เป็นคู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correlativeสหสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correlative verseบทร้อยกรองสหสัมพัทธ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correlative (n) kˈɒrˈɛlətɪv (k o1 r e1 l @ t i v)
correlatives (n) kˈɒrˈɛlətɪvz (k o1 r e1 l @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
相関的[そうかんてき, soukanteki] (adj-na) correlative [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correlative \Cor*rel"a*tive\ (k?r-r?l"?-t?v), a. [Cf. F.
   corr['e]latif.]
   Having or indicating a reciprocal relation.
   [1913 Webster]
 
      Father and son, prince and subject, stranger and
      citizen, are correlative terms.     --Hume.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correlative \Cor*rel"a*tive\, n.
   1. One who, or that which, stands in a reciprocal relation,
    or is correlated, to some other person or thing. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Spiritual things and spiritual men are correlatives.
                          --Spelman.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) The antecedent of a pronoun.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correlative
   adj 1: mutually related [syn: {correlative}, {correlate},
       {correlated}]
   2: expressing a reciprocal or complementary relation;
     "correlative conjunctions"
   n 1: either of two or more related or complementary variables
      [syn: {correlate}, {correlative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top