ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คล้องจอง

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล้องจอง-, *คล้องจอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล้องจอง[V] be consistent with, See also: rhyme with, be compatible with, Syn. สอดคล้อง, Ant. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน, Example: ผลสำรวจคล้องจองกับความต้องการของประชานชน
คล้องจอง[V] rhyme, See also: harmonize, Syn. คล้อง, รับกัน, Ant. ไม่รับกัน, ไม่เข้ากัน, Example: คำในบทกลอนบาทแรกจะต้องคล้องจองกับคำในบาทหลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล้องจองก. สัมผัสกัน, มีเสียงสระเดียวกันหรือถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกัน เช่น มี-ปี จันทร์-ฉัน การ-บาน
คล้องจองไม่ขัดกัน เช่น พยานให้การคล้องจองกัน.
ฟัดคล้องจองกัน, สัมผัสกัน, เช่น กลอนฟัดกัน
รับคล้องจอง เช่น กลอนรับสัมผัสกัน
สัมผัสคล้องจองกัน เช่น คำในกลอนบทนี้สัมผัสกันดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondคล้องจอง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have a great gift for rhyme.เจ้ามีพรสวรรค์เรื่องคำคล้องจองนี่นา The Princess Bride (1987)
VIZZINI: No more rhymes now, I mean it!หยุดพูดคำคล้องจอง เดี๋ยวนี้! The Princess Bride (1987)
Rhymes with "viper. "คล้องจองกับงูพิษไวเพอร์ไง Robots (2005)
I mean, the lighting, the shadows, all sync up perfectly.ฉันหมายถึง... แสง, เงานั่น! ทุกอย่างคล้องจองกันอย่างลงตัว The Mother Lode (2009)
It wasn't even clever.แถมไม่ได้คล้องจองเล้ย.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
That rhymed. I liked it.คล้องจองนะเนี้ย ฉันชอบนะ Easy A (2010)
I mean what the hell rhymes with "Guadalcanal"?คิดดูดิ .. จะหาคำอะไรมาคล้องจองกับคำว่า "กัวดาลคานาล" ได้วะ? Basilone (2010)
- No, because taco mondays don't rhyme as well as taco Tuesdays.ไม่ใช่ เพราะว่า ทาโก้ มันเดย์ มันฟังดูไม่คล้องจองเท่า ทาโก้ ทิวส์เดย์ Audrey Parker's Day Off (2011)
Actually, they don't rhyme at all.จริงๆ แล้วมันไม่คล้องจองเลยสักอัน Audrey Parker's Day Off (2011)
Very poetic.แหม ช่างคล้องจอง Party On, Garth (2012)
It rhymed.มันคล้องจองน่ะ Basic Lupine Urology (2012)
Now they expect me to memorize a dumb raven poems that barely even rhyme.ตอนนี้พวกเขาก็จะให้ผมต้องท่องจำบทกวีโง่ ๆ พวกนั้น ซึ่งมันไม่คล้องจองกันด้วยซ้ำ ผมว่า ผมเขียน Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harmonious[ADJ] ประสานกัน, See also: คล้องจองกัน, กลมกลืนกัน
rhyme with[PHRV] คล้องจองกับ, See also: สัมผัสกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
harmonious(ฮาร์โม'เนียส) adj. ประสานกัน,คล้องจองกัน,กลมกลืนกัน,เข้ากันได้,เสนาะหู,สามัคคี, Syn. accordant,agreeable
rhyme(ไรมฺ) n. เสียงสัมผัสในบทกวี,คำที่มีเสียงคล้องจอง,บทกวีที่มีเสียงคล้องจอง -Phr. (rhyme or reason เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักตรรกวิทยา) vt. ประพันธ์บทกวีเป็นเสียงสัมผัส,ใช้เสียงสัมผัสประกอบ, See also: rhymer n., Syn. rime
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
well-knit(เวล'นิท) adj. ประสานกันแน่น,เชื่อมต่อกันได้ดี,คล้องจองกัน,แข็แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง
symphony(n) วงซิมโฟนี,ความคล้องจอง,ความไพเราะ
tune(n) ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความคล้องจอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top