ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chord

K AO1 R D   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chord-, *chord*, chor
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chord[N] คอร์ดดนตรี, See also: จำนวนโน้ตดนตรีที่เล่นในเวลาเดียวกัน
chord[VT] ดีด, See also: สี
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
chord[N] เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
chord[SL] อารมณ์เสีย
chordy[SL] หงุดหงิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
chordata(คอรเด'ทะ) n. ประเภท (phyllum) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (chordates)
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
heptachordn. เครื่องหมายดนตรีเจ็ดเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
chordคอร์ด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chord of contactคอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chord; cordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chorda dorsalis; notochordแกนสันหลัง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chordataคอร์ดาตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chord diagramsแผนภาพคอร์ด [TU Subject Heading]
Chorda Tympaniเส้นประสาทคอร์ดาทิมพาไน [การแพทย์]
Chorda Tympani Nerveประสาทคอร์ดาทิย์มปานี,ประสาทคอร์ดาทิมพานี [การแพทย์]
Chordae Tendineaeคอร์ดีเทนดินี,เครื่องยึดลิ้นหัวใจ [การแพทย์]
chordateคอร์เดต, สัตว์ในไฟลัมคอร์ดาตา ลักษณะสำคัญคือ มีโนโตคอร์ด ช่องเหงือก และระบบประสาทกลางอยู่เหนือทางเดินอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chordee Diseasesองคชาตงอ [การแพทย์]
Chordomaคอร์โดมา,มะเร็ง;คอร์โดมา [การแพทย์]
Chordotonal Sensillaเคลื่อนไหว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A chord like...คอร์ดแบบนี้... Sing Street (2016)
I can feel my brain turning the chemical energy of the wine into the electrical energy of my thoughts and directing my vocal chords to produce the acoustic energy of my voice.ฉันรู้สึกได้ว่าสมองของฉัน เปลี่ยนพลังงานเคมีของไวน์ เป็นพลังงานไฟฟ้าของ ความคิดของฉัน และกำกับคอร์ดเสียงของฉัน Sisters of the Sun (2014)
Sweet chord of connectivity.ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะของการเชื่อมต่อจริงๆ Mercy (2013)
Sad chicks in hipster glasses playing the same three chords and whining about their ex?ลูกเจี๊ยบที่ใส่เเว่นตาฮิปสเตอร์ ก็เล่นเหมือนกันทั้งสามคอร์ดเเหละพี่ เเละก็ยังมีเสียงเเฟนเก่าพวกเขา? Crash and Burn, Girl! (2013)
Actually, I was referring to Damon and Elena when I said that, but clearly it struck a chord with you.ที่จริงผมกำลังพูดถึงเดมอนและเอเลน่าที่ผมจะบอก แต่ติดที่มันต้องรวมคุณด้วย Because the Night (2013)
That dude plays the same three chords every time.หมอนั่นเล่นอยู่แค่ 3 คอร์ด ทุกครั้ง Heat Run (2013)
The vocal chords were chemically treated, uh, similar to how catgut string is treated.โวคัลคอร์ดถูกปฏิบัติทางเคมี เอ่อ... คล้ายกับวิธีปฏิบัติกับไส้แกะ Fromage (2013)
He treated the vocal chords the same way you treat catgut string.เขาปฏิบัติกับโวคัลคอร์ด เช่นเดียวกับวิธีที่คุณใช้ไส้แกะเป็นสาย Fromage (2013)
He took the time to whiten the vocal chords before playing them.เขาจะต้องใช้เวลาฟอกขาวโวคัลคอร์ด ก่อนที่จะสีพวกมัน Fromage (2013)
The chords themselves were treated with a sulfur dioxide solution.เส้นเอ็นถูกรักษาด้วยตัวมันเอง พร้อมละลายด้วยสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ Fromage (2013)
I will play the chords with my left hand.ฉันจะจับคอร์ดด้วยมือซ้าย Episode #1.2 (2012)
♪ She sang in eights in two barrio chords ♪#เธอร้องโนีตเขบ็ต 1 ชั้น \ ด้วยคอร์ดทาบ 2 คอร์ด# The New Rachel (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chordThat name struck a chord of remember.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอร์ด[N] chord, See also: string, Example: เด็กๆ ช่างจำแม่นร้องเพลงกันเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจับคอร์ดบรรเลงกีตาร์เพลงใดเด็กๆ ก็ร้องได้หมด, Count unit: คอร์ด, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลาวิคอร์ด[n.] (khlāwikhø) EN: clavichord   FR: clavicorde [m]
คอร์ด[n.] (khøt) EN: chord   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHORD    K AO1 R D
CHORDS    K AO1 R D Z
CHORDATES    K AO1 R D EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chord    (n) kˈɔːd (k oo1 d)
chords    (n) kˈɔːdz (k oo1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和弦[hé xián, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˊ, ] chord (music), #19,697 [Add to Longdo]
弦切角[xián qiē jiǎo, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄐㄧㄠˇ, ] chord angle (i.e. angle a chord of a curve makes to the tangent), #324,741 [Add to Longdo]
脊索动物[jǐ suǒ dòng wù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ, / ] chordata [Add to Longdo]
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ ㄇㄣˊ, / ] Chordata, phylum containing vertebrates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkord {m} | Akkorde {pl} | den richtigen Ton treffenchord | chords | to strike the right chord [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
クラヴィコード;クラビコード[, kuraviko-do ; kurabiko-do] (n) clavichord [Add to Longdo]
コード[, ko-do] (n) (1) code; (2) cord; (3) chord; (P) [Add to Longdo]
コードネーム[, ko-done-mu] (n) (1) chord-name; (2) code name [Add to Longdo]
コード進行[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music) [Add to Longdo]
ハープシコード[, ha-pushiko-do] (n) harpsichord [Add to Longdo]
モノコード[, monoko-do] (n) monochord [Add to Longdo]
擬宝珠虫[ぎぼしむし;ギボシムシ, giboshimushi ; giboshimushi] (n) (uk) acorn worm (any hemichordate of class Enteropneusta) [Add to Longdo]
原索動物[げんさくどうぶつ, gensakudoubutsu] (n) protochordate [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) (arch) bowstring; (2) (See 絃) string (of a shamisen, etc.); stringed instrument; (3) {geom} chord; (4) hypotenuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chord \Chord\, v. t. [imp. & p. p. {Chorded}; p. pr. & vb. n.
   {Chording}.]
   To provide with musical chords or strings; to string; to
   tune.
   [1913 Webster]
 
      When Jubal struck the chorded shell.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Even the solitary old pine tree chords his harp.
                          --Beecher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chord \Chord\, v. i. (Mus.)
   To accord; to harmonize together; as, this note chords with
   that.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chord \Chord\ (k[^o]rd), n. [L chorda a gut, a string made of a
   gut, Gr. chordh`. In the sense of a string or small rope, in
   general, it is written cord. See {Cord}.]
   1. The string of a musical instrument. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) A combination of tones simultaneously performed,
    producing more or less perfect harmony, as, the common
    chord.
    [1913 Webster]
 
   3. (Geom.) A right line uniting the extremities of the arc of
    a circle or curve.
    [1913 Webster]
 
   4. (Anat.) A cord. See {Cord}, n., 4.
    [1913 Webster]
 
   5. (Engin.) The upper or lower part of a truss, usually
    horizontal, resisting compression or tension. --Waddell.
    [1913 Webster]
 
   {Accidental, Common, & Vocal} {chords}. See under
    {Accidental}, {Common}, and {Vocal}.
 
   {Chord of an arch}. See Illust. of {Arch}.
 
   {Chord of curvature}, a chord drawn from any point of a
    curve, in the circle of curvature for that point.
 
   {Scale of chords}. See {Scale}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chord
   n 1: a straight line connecting two points on a curve
   2: a combination of three or more notes that blend harmoniously
     when sounded together
   v 1: play chords on (a string instrument)
   2: bring into consonance, harmony, or accord while making music
     or singing [syn: {harmonize}, {harmonise}, {chord}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top