Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ connect แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


144 ผลลัพธ์ สำหรับ connect  K AH0 N EH1 K T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -connect-, *connect*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
connect(vt) เชื่อมต่อ, Syn. join, unite, combine, attach
connect(vi) เชื่อมต่อ
connect(vt) ติดต่อทางโทรศัพท์
connect(vi) บรรลุเป้าหมาย
connected(adj) ที่ทำให้เชื่อมต่อกัน
connect to(phrv) เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connect to(phrv) โทรศัพท์หา
connect up(phrv) เชื่อมต่อกับ, See also: ต่อเข้ากับ
connecting(adj) ที่เชื่อมต่อกัน
connection(vi) การเชื่อมกัน, Syn. attachment, joint

Hope Dictionary
connect(คะเนคทฺ') { connected, connecting, connects } vt., vi.เชื่อมกับ, เกี่ยวข้อง, สัมพันธ์กับ, See also: connectedness n. ดูconnect connecter n. ดูconnect connector ดูconnect, Syn. link
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, ความสัมพันธ์, พันธะ, วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร, ญาติ, การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
connective(คะเนค'ทิฟว) adj. ซึ่งเชื่อมต่อ, ซึ่งเกี่ยวข้อง. n. สิ่งเชื่อมต่อ, See also: connectivity n., Syn. binding, joining, unitive
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
bnc connectorตัวเสียบบีเอ็นซี <คำแปล>หมายถึง ส่วนปลายของสายเคเบิลที่เป็นโลหะที่จะต้องเสียบเข้าทางด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์
disconnectvt. ตัด, แยก., See also: disconnecter n . disconnective adj.
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก, การไม่ต่อกัน, การไร้เหตุผล, การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
female connectorปลั๊กตัวเมียหมายถึง ปลั๊กไฟฟ้าแบบหนึ่งที่เป็นตัวรองรับ (มีแต่รูที่จะรับ การเสียบจากปลั๊กตัวผู้อีกทีหนึ่ง)
male connectorตัวเสียบตัวผู้หมายถึง สายไฟด้านหัวที่มีลักษณะเป็นตัวผู้ ใช้เสียบลงในช่องเสียบหรือปลั๊กไฟตัวเมีย เมื่อการเสียบเรียบร้อย ไฟก็จะเดินผ่านได้

Nontri Dictionary
connect(vi, vt) ติดต่อกัน, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวดอง, ต่อเนื่อง, สัมพันธ์
connection(n) การติดต่อ, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง, ญาติ
connective(adj) ซึ่งติดต่อกัน, ซึ่งเกี่ยวดองกัน, ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
connective(n) ตัวเชื่อม, คำเชื่อม
connector(n) ตัวเชื่อม
disconnect(vt) ตัดขาด, แยกจากกัน, เลิก, ปลด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connected graphกราฟเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connected offenceความผิดที่เกี่ยวพันกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connected setเซตเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connecting factorsปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณี (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting rodก้านสูบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting rod; con-rodก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod bearing; rod bearingรองลื่นก้านสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connecting-rod journal; crankpinสลักข้อเหวี่ยง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Connectต่อเนื่อง [การแพทย์]
Connect, Quickหัวต่อชนิดต่ออย่างรวดเร็ว [การแพทย์]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Connecting Peptideเปปไทด์เกาะเกี่ยว [การแพทย์]
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Connection Factorsค่าสำหรับแก้ไข [การแพทย์]
Connection, Ground-Glassรอยต่อที่เป็นแก้วหยาบ [การแพทย์]
Connection, Reciprocalการติดต่อแบบ2ทาง [การแพทย์]
Connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Connective tissueเนื้อเยื่อประสาน [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
connect
Connecting Rod(n) ก้านสูบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, he has? Would you connect me, please? กลับมาเเล้วรึคะ งั้นช่วยต่อสายให้ทีค่ะ Rebecca (1940)
Operator, isn't there a phone on the island? Could you connect me, please? โอเปอเรเตอร์ มันไม่มีโทรศัพท์บนเกาะเลยเหรอ ช่วยต่อให้ผมหน่อยสิ Jaws (1975)
I reckon you ought to connect the doohickey to the gizmo. ฉันคิดว่าคุณควรจะเชื่อมต่อ ดูฮิกี เพื่อ กิสโม Mad Max (1979)
fire! bounce pulse failed to connect with target, sir. ยิง! เลเซอร์พลาดเป้าครับ Spies Like Us (1985)
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,  จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3... Field of Dreams (1989)
- It connects to the sewer and up to the street. - มันเป็นทางเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับถนน. Hocus Pocus (1993)
I'm gonna connect you with an officer. ฉันจะต่อเจ้าหน้าที่ให้ Léon: The Professional (1994)
"will connect themselves with such a family?" จะอยากติดต่อกับพวกเขาถ้ามีครอบครัวแบบนี้" Episode #1.5 (1995)
That's the central corridor that you're in now. It connects the personnel areas at the front of the ship to Engineering at the rear. ที่คุณยืนอยู่คือทางเชื่อมใหญ่ ระหว่างศูนย์บังคับการกับห้องเครื่องด้านหลัง Event Horizon (1997)
Everything's gotta be connected. Gotta connect the dots. ทุกอย่างต้องเชื่อมโยงกัน เชื่อมโยงกันเป็นทอด ๆ The Story of Us (1999)
Hold, please. I'll connect you to Traffic. สักครู่นะคะ ฉันจะโอนไปที่แผนกจราจร Mulholland Dr. (2001)
I can connect you with a girl if I can have your credit card number followed by the expiration date. ฉันสามารถต่อสายคุณกับผู้หญิงได้ ถ้าฉันได้หมายเลขบัตรเครดิต.. ตามด้วยวันหมดอายุ Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
connectAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
connectCan I get a connecting flight to Atlanta?
connectCan I get a connecting flight to Osaka?
connectDo any of you have anything to say in connection with this?
connectDo you have anything to say in connection with this?
connectHe connected the cord to the machine.
connectHe connected the radio to the mains.
connectHe connects himself with the law firm.
connectHe got the job by virtue of his father's connections.
connectHe has no connection with this affair.
connectHe has powerful connections in the publishing.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แล่น(v) connect, See also: join, Example: เรือนไทยหลังนี้มีนอกชานแล่นถึงกัน, Thai Definition: เชื่อมถึงกัน
สะพาน(n) bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai Definition: สื่อเชื่อมโยง
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โยงใย(v) connect, See also: link, unite, Example: ขบวนการดังกล่าวนี้มีสายสัมพันธ์โยงใยอยู่ในกองทัพบางส่วน
เกี่ยวโยง(v) affect, See also: connect, involve, link, relate to, Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง, Example: การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึง
เกี่ยว(v) connect, See also: relate, involve, link, deal with, Syn. เกี่ยวข้อง, ข้องเกี่ยว, เนื่อง, Example: วัตถุประสงค์ของกลุ่มนี้ก็คือแลกเปลี่ยนไอเดียข่าวสารความเห็นที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, Thai Definition: เนื่องกัน
เกี่ยวเนื่อง(v) connect, See also: relate, link, involve, Syn. สัมพันธ์, เกี่ยวข้อง, เนื่อง, Example: สิ่งที่จะทำให้ข้อมูลปรากฎอยู่ที่กระดาษได้จะต้องเกี่ยวเนื่องกับสิ่งหนึ่งคือเครื่องพิมพ์
เข้าปากไม้(v) splice, See also: connect, splice two timbers, dovetail pieces of wood together, join, Syn. เข้าไม้, Example: ช่างที่ชำนาญแล้วจะเข้าปากไม้ได้สวยงามพอดี, Thai Definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
เชื่อมต่อ[cheūamtø] (v) EN: join ; connect
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [ f ] ; contact [ m ]
ข้อง[khǿng] (v) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected  FR: être lié ; être engagé
คอนเน็คชั่น[khønnekchan] (n) EN: connection  FR: connexion [ f ]
เครื่องขัดขวาง[khreūang khatkhwāng] (n, exp) EN: obstacle ; resistance ; disconnector
ขั้ว[khūa = khua] (n) EN: joint ; connecting point

CMU Pronouncing Dictionary
CONNECT K AH0 N EH1 K T
CONNECTS K AH0 N EH1 K T S
CONNECTOR K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTER K AH0 N EH1 K T ER0
CONNECTED K AH0 N EH1 K T IH0 D
CONNECTORS K AH0 N EH1 K T ER0 Z
CONNECTION K AH0 N EH1 K SH AH0 N
CONNECTIVE K AH0 N EH1 K T IH0 V
CONNECTING K AH0 N EH1 K T IH0 NG
CONNECTICUT K AH0 N EH1 T AH0 K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary
connect (v) kˈənˈɛkt (k @1 n e1 k t)
connects (v) kˈənˈɛkts (k @1 n e1 k t s)
connected (v) kˈənˈɛktɪd (k @1 n e1 k t i d)
connecting (v) kˈənˈɛktɪŋ (k @1 n e1 k t i ng)
connection (n) kˈənˈɛkʃən (k @1 n e1 k sh @ n)
connective (n) kˈənˈɛktɪv (k @1 n e1 k t i v)
Connecticut (n) kˈənˈɛtɪkət (k @1 n e1 t i k @ t)
connections (n) kˈənˈɛkʃənz (k @1 n e1 k sh @ n z)
connectives (n) kˈənˈɛktɪvz (k @1 n e1 k t i v z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[xì, ㄒㄧˋ, / ] connect; to tie, #431 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, / ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch, #778 [Add to Longdo]
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ, / ] connection; link; to link together, #3,855 [Add to Longdo]
连线[lián xiàn, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] connecting line; slur indicating legato (in music); liaison (in phonetics); ligature (in typesetting), #13,602 [Add to Longdo]
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, ] connected by air, sea traffic or service, #19,091 [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, / ] connect; to introduce, #21,244 [Add to Longdo]
连结[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] connect; join; link, #26,926 [Add to Longdo]
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] connective tissue, #30,187 [Add to Longdo]
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, / ] connected; related; linked; linkage; correlation, #54,531 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Anschaltkosten { pl } je Stundeconnect hour charges [Add to Longdo]
Verbindungsdauer { f }connect time [Add to Longdo]
Connecticut (US-Bundesstaat)Connecticut (CT) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) { comp } daisy chain connection [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1, として・1, にして・1, 為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
つなぎ合わせる;繋ぎ合わせる;繋ぎあわせる[つなぎあわせる, tsunagiawaseru] (v1) to connect; to join; to join or tie or knot together [Add to Longdo]
でもない[demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P) [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
んと欲す[んとほっす, ntohossu] (conj) (arch) (See しようとする) to endeavor to (connects to -nai stem) [Add to Longdo]
アンナンバード接続[アンナンバードせつぞく, annanba-do setsuzoku] (n) { comp } unnumbered connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] (n) { comp } Internet connection [Add to Longdo]
インターネット接続共有[インターネットせつぞくきょうゆう, inta-netto setsuzokukyouyuu] (n) { comp } Internet Connection Sharing; ICS [Add to Longdo]
オスコネクタ[osukonekuta] (n) { comp } male connector [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
クロスコネクト[くろすこねくと, kurosukonekuto] cross connect [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 1.041 seconds, cache age: 5.585 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม