Search result for

involve

(85 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involve-, *involve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
involve[VT] เกี่ยวพัน, See also: โยงใยถึง, ข้องเกี่ยว, พัวพัน, Syn. entail, necessitate, imply, Ant. disentangle, disengage
involve[VT] ทำให้พัวพัน, See also: พาดพิงถึง, เกี่ยวข้อง, มีส่วนร่วม, Syn. implicate, concern
involved[ADJ] ที่เกี่ยวข้อง, See also: ซึ่งพัวพัน, ซึ่งเกี่ยวข้อง, Syn. concerned, implicated
involved[ADJ] ที่เอาใจใส่, See also: หมกมุ่น, เอาใจจดจ่อ
involved[ADJ] ที่ซับซ้อน, See also: ซึ่งเข้าใจยาก, Syn. complicated, complex
involve in[PHRV] มีส่วนร่วมใน, See also: มีส่วนเกี่ยวข้องใน
involvement[N] การเกี่ยวข้อง, See also: การเกี่ยวโยง, การเกี่ยวพัน, Syn. participation, connection
involvement[N] ความสัมพันธ์ในด้านชู้สาว, See also: ความอื้อฉาวเชิงชู้สาว, Syn. attachment
involve with[PHRV] เกี่ยวข้องกับ, See also: มีส่วนร่วมกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
involve(อินวอลว') vt. รวมทั้ง,รวมถึง,ม้วนเข้า,ม้วนในห่อ,พับ,ล้อมรอบ., See also: involvement n. involver n., Syn. implicate

English-Thai: Nontri Dictionary
involve(vt) รวมอยู่ด้วย,พาดพิงถึง,นำไปสู่,ก่อให้เกิด,พัวพัน,มีผลต่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Involvement of Peopleความเกี่ยวข้องของประชาชน [การแพทย์]
Involvement, Diffusedพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นเป็นชนิดที่เกิดกับทุกๆส่วน [การแพทย์]
Involvement, Reducedการเกี่ยวข้องที่ลดน้อยลงไป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
involves[อินโวว] แปลว่าอะไร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง Help! (1965)
There's a certain amount of hurry up involved here.มีจำนวนหนึ่งของรีบขึ้น เกี่ยวข้องกับที่นี่ เพชรพลอย, เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าชีวิตของฉัน อยู่ในอันตราย Help! (1965)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก The Godfather (1972)
I don't want you to get involved.ฉันไม่อยากให้คุณมีส่วนร่วม The Godfather (1972)
-If you're so involved with us....ถ้าท่านสนใจเรื่องเรานัก Oh, God! (1977)
I tell them to be careful, not to get involved with questionable friendships.ฉันบอกพวกเขาให้ระมัดระวัง, อย่าไปเกี่ยวข้องกับพวกเพื่อนที่น่าสงสัย. Suspiria (1977)
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
Are you involved too, Mrs. Nehru?คุณมีส่วนด้วยรึเปล่า คุณนายเนห์รู Gandhi (1982)
What grudge do the two of you have with Quan Zhen Sect to involve with so many men?เจ้ามีเรื่องบาดหมางอะไรกับสำนักช้วนจิน ถึงได้พาคนมารุกรานที่นี่? Return of the Condor Heroes (1983)
Did none of you deduce the others were involved, too?พวกคุณไม่คิดบ้างเหรอ ว่าคนอื่นๆ มีส่วนร่วมเรื่องนี้ด้วย Clue (1985)
So whoever knew that the cook was involved killed her?ดังนั้นใครก็ตามที่รู้ ว่าแม่ครัวเกี่ยวข้องด้วยเป็นคนฆ่าเธอใช่ไหม? Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involveAs regards the expense involved, it is of no concern to me.
involveAt first many things seemed different, but I soon got involved in my new life.
involveA whistle involves blowing out of your mouth in a certain way.
involveCalculating the risk which is involved in the event of failure, he demanded a show-down with the other party.
involveDear woman, why do you involve me? Jesus replied.
involveDon't get involved with bad men.
involveDon't get involved with those people.
involveHappily, she was not involved in the troubles.
involveHe admits being involved in the scandal.
involveHe denied having been involved in the affair.
involveHe didn't deny that he was formerly involved in the program.
involveHe has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีส่วน[V] participate, See also: involved, take part, Syn. พัวพัน, เกี่ยวข้อง, Example: พินัยกรรมระบุว่าทุกคนมีส่วนในกองมรดกนี้
พาดพิงถึง[V] implicate, See also: involve, Syn. อ้างอิงถึง, กล่าวถึง, พูดถึง, เอ่ยถึง, Example: เขาพูดพาดพิงถึงในทางที่ทำให้ท่านเสียหาย ท่านจึงฟ้องร้องเอาเรื่อง, Thai definition: เกี่ยวเนื่องหรืออ้างอิงไปถึง
เกี่ยวกับ[V] concern, See also: involve, relate, connect, Syn. เกี่ยวข้อง, เกี่ยว, Example: การปราศรัยครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไหนทั้งนั้น, Thai definition: ข้องอยู่
พัน[V] involve, See also: implicate, Syn. เกี่ยวพัน, เกี่ยวข้อง, พัวพัน, Example: เรื่องอุทยานแห่งชาติสาละวินยังไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย เพราะเรื่องเงินสินบนดันไปพันกับทุกพรรคการเมือง
พันพัว[V] involve, Syn. พัวพัน, เกี่ยวพัน, Example: เขากลัวว่าลูกชายของเขาจะเข้าไปพันพัวกับสิ่งชั่วร้ายและอบายมุขรอบตัว, Thai definition: เกี่ยวเนื่องกัน, ผูกพันกัน, ติดกันรุงรัง
พัวพัน[V] involve, See also: implicate, relate, connect, Syn. พันพัว, เกี่ยวพัน, ข้องเกี่ยว, เกี่ยวข้อง, เกี่ยวโยง, Example: เขาพัวพันกับคดีลอบสังหารจนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai definition: เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน
สันธาน[N] connection, See also: involvement, Thai definition: ความเกี่ยวข้องพัวพันกัน
ความเกี่ยวข้อง[N] concernment, See also: involvement, association, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: พนักงานในบริษัทถูกสอบสวนเพราะตำรวจเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henjai) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with   FR: sympathiser
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved   FR: participer ; être impliqué dans
เข้าไปพันพัวใน[v. exp.] (khao pai phanphūa) EN: get involved ; gert caught up   
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; involve ; implicate ; be related with ; be connected   FR: être lié ; être engagé
คู่กรณี[n.] (khūkaranī = khūkøranī ) EN: litigant ; party ; person involved   FR: partie [f]
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: connect ; relate ; involve ; link ; deal with   
เกี่ยวดอง[v. exp.] (kīodøng) EN: relate ; link ; associate ; involve   FR: avoir un lien de parenté
เกี่ยวข้อง(กับ)[v.] (kīokhøng (khap)) EN: relate ; concern ; involve ; connect ; deal ; link   FR: concerner ; intéresser ; impliquer
เกี่ยวพัน[v.] (kīophan) EN: concern ; deal ; involve ; relate ; drag in ; get involve   FR: être impliqué (dans) ; être mêlé à

CMU English Pronouncing Dictionary
INVOLVE    IH2 N V AA1 L V
INVOLVED    IH2 N V AA1 L V D
INVOLVES    IH2 N V AA1 L V Z
INVOLVEMENT    IH2 N V AA1 L V M AH0 N T
INVOLVEMENTS    IH2 N V AA1 L V M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involve    (v) (i1 n v o1 l v)
involved    (v) (i1 n v o1 l v d)
involves    (v) (i1 n v o1 l v z)
involvement    (n) (i1 n v o1 l v m @ n t)
involvements    (n) (i1 n v o1 l v m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
インボルブ[, inborubu] (n) involve [Add to Longdo]
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
パブリックインボルブメント[, paburikkuinborubumento] (n) public involvement [Add to Longdo]
ヤリ友;やり友;遣り友[ヤリとも(ヤリ友);やりとも(やり友;遣り友), yari tomo ( yari tomo ); yaritomo ( yari tomo ; yari tomo )] (n) (vulg) fuck buddy; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
一枚噛む[いちまいかむ, ichimaikamu] (exp,v5m) to participate in (as a member); to get involved in [Add to Longdo]
引き合い(P);引合い;引合[ひきあい, hikiai] (n) (1) reference; comparison; example; (2) inquiry; enquiry; (3) witness; being involved in a court case; deal; (P) [Add to Longdo]
陰乍ら;陰ながら[かげながら, kagenagara] (adv) (uk) secretly; behind someone's back; unbeknownst to the parties involved [Add to Longdo]
[つばめ(P);つばくらめ(ok);つばくら(ok);つばくろ(ok);ツバメ(P), tsubame (P); tsubakurame (ok); tsubakura (ok); tsubakuro (ok); tsubame (P)] (n) (1) (uk) swallow (bird of the Hirundinidae family); martin; (2) barn swallow (Hirundo rustica); (3) (See 若い燕) younger man involved with an older woman; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涉讼[shè sòng, ㄕㄜˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] involved in a law suit; to sue sb [Add to Longdo]
烟花债[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]
牵扯[qiān chě, ㄑㄧㄢ ㄔㄜˇ, / ] involve; implicate [Add to Longdo]
牵涉[qiān shè, ㄑㄧㄢ ㄕㄜˋ, / ] involve; implicated [Add to Longdo]
[wěn, ㄨㄣˇ, ] involved; tangled; disorderly; confused; chaotic; Taiwan pr. wen4 [Add to Longdo]
风流债[fēng liú zhài, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄓㄞˋ, / ] involved in a love affair [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involve \In*volve"\, v. t. [imp. & p. p. {Involved}; p. pr. &
   vb. n. {Involving}.] [L. involvere, involutum, to roll about,
   wrap up; pref. in- in + volvere to roll: cf. OF. involver.
   See {Voluble}, and cf. {Involute}.]
   [1913 Webster]
   1. To roll or fold up; to wind round; to entwine.
    [1913 Webster]
 
       Some of serpent kind . . . involved
       Their snaky folds.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To envelop completely; to surround; to cover; to hide; to
    involve in darkness or obscurity.
    [1913 Webster]
 
       And leave a sing[`e]d bottom all involved
       With stench and smoke.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To complicate or make intricate, as in grammatical
    structure. "Involved discourses." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To connect with something as a natural or logical
    consequence or effect; to include necessarily; to imply.
    [1913 Webster]
 
       He knows
       His end with mine involved.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The contrary necessarily involves a contradiction.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   5. To take in; to gather in; to mingle confusedly; to blend
    or merge. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The gathering number, as it moves along,
       Involves a vast involuntary throng.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Earth with hell
       To mingle and involve.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To envelop, infold, entangle, or embarrass; as, to involve
    a person in debt or misery.
    [1913 Webster]
 
   7. To engage thoroughly; to occupy, employ, or absorb.
    "Involved in a deep study." --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   8. (Math.) To raise to any assigned power; to multiply, as a
    quantity, into itself a given number of times; as, a
    quantity involved to the third or fourth power.
 
   Syn: To imply; include; implicate; complicate; entangle;
     embarrass; overwhelm.
 
   Usage: To {Involve}, {Imply}. Imply is opposed to express, or
      set forth; thus, an implied engagement is one fairly
      to be understood from the words used or the
      circumstances of the case, though not set forth in
      form. Involve goes beyond the mere interpretation of
      things into their necessary relations; and hence, if
      one thing involves another, it so contains it that the
      two must go together by an indissoluble connection.
      War, for example, involves wide spread misery and
      death; the premises of a syllogism involve the
      conclusion.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involve
   v 1: connect closely and often incriminatingly; "This new ruling
      affects your business" [syn: {involve}, {affect}, {regard}]
   2: engage as a participant; "Don't involve me in your family
     affairs!"
   3: have as a necessary feature; "This decision involves many
     changes" [syn: {imply}, {involve}]
   4: require as useful, just, or proper; "It takes nerve to do
     what she did"; "success usually requires hard work"; "This
     job asks a lot of patience and skill"; "This position demands
     a lot of personal sacrifice"; "This dinner calls for a
     spectacular dessert"; "This intervention does not postulate a
     patient's consent" [syn: {necessitate}, {ask}, {postulate},
     {need}, {require}, {take}, {involve}, {call for}, {demand}]
     [ant: {eliminate}, {obviate}, {rid of}]
   5: contain as a part; "Dinner at Joe's always involves at least
     six courses"
   6: occupy or engage the interest of; "His story completely
     involved me during the entire afternoon"
   7: make complex or intricate or complicated; "The situation was
     rather involved"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top