ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disconnected

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disconnected-, *disconnected*, disconnect, disconnecte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disconnected(adj) ซึ่งตัดออกจากกัน, See also: ซึ่งแยกออกจากกัน, Syn. disjointed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก, ไม่ปะติดปะต่อ, ไม่เชื่อมติดกัน, ไม่ต่อกัน, ซึ่งไร้เหตุผล, ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disconnectedไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disconnected setเซตไม่เชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
abrupt(adj) marked by sudden changes in subject and sharp transitions, Syn. disconnected
staccato(adj) (music) marked by or composed of disconnected parts or sounds; cut short crisply, Syn. disconnected, Ant. legato

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
disconnected

adj. 1. marked by or composed of disconnected parts or sounds. [ Narrower terms: staccato (vs. legato) ]
Syn. -- abrupt, broken off(predicate). [ WordNet 1.5 ]

2. not switched on or not connected to a power source; -- of electrical equipment. [ Narrower terms: off-line (vs. on-line), offline, off line(predicate); unplugged ]
Syn. -- not ready, off. [ WordNet 1.5 +PJC ]

3. noncontinuous; not continuing in time or space. Opposite of continuous.
Syn. -- disrupted, discontinuous. [ WordNet 1.5 +PJC ]

4. unconnected, detached. Opposite of connected.
Syn. -- disjoined, separate. [ WordNet 1.5 ]

5. lacking orderly continuity; illogical or seemingly irrational; as, disconnected fragments of a story.
Syn. -- confused, disjointed, disordered, disorganized, desultory, garbled, illogical, rambling, scattered, unconnected. [ WordNet 1.5 ]

disconnectedness

n. the state of being disconnected.
Syn. -- disjunction, disjuncture, disconnection. [ WordNet 1.5 ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to have to disconnect you.ผมต้องปลดสาย The Bodyguard (1992)
Can you disconnect the tubes?คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อท่อหรือไม่ The Godfather (1972)
I would like to disconnect some of your circuits.ตัดการเชื่อมต่อบางส่วนของ วงจรของคุณ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Particularly your higher functions, just like Hal was disconnected.โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง กับคุณสูงขึ้น ฟังก์ชั่นเช่นเดียวกับฮาลถูกตัด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hal was disconnected before the Discovery encountered it.แฮล ถูกตัด ก่อนที่จะมีดิสคัเฟอรีพบมัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Once he fires the engine, I can always disconnect him if I have to.เมื่อเขายิงเครื่องยนต์ ฉันมักจะสามารถยกเลิกเขาถ้า ฉันต้อง 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'm feeling a little disconnected from my real life.ผมรู้สึกขาด การติดต่อจากชีวิตจริง eXistenZ (1999)
They love to disconnect the battery, too.พวกเขาชอบถอดแบตโทรศัพท์ด้วย Never Been Kissed (1999)
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน The Story of Us (1999)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
We got disconnect-เราถูกตัดสาย... Punch-Drunk Love (2002)
Hey, baby. I guess we got disconnected.เฮ้ เบบี้ ฉันว่าเราถูกตัดสาย Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disconnectedOh, I was disconnected.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disconnected

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disconnected

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
间断[jiàn duàn, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] disconnected; interrupted; suspended #11,482 [Add to Longdo]
断线[duàn xiàn, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˋ,  线 /  ] disconnected; cut off #36,212 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラバラ(P);ばらばら[barabara (P); barabara] (adj-na, adj-no, adv, vs) (on-mim) scattered; disperse; loose; disconnected; in pieces; in drops; rustling; (P) #13,619 [Add to Longdo]
外れる[はずれる, hazureru] (v1, vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) #17,175 [Add to Longdo]
現実離れ[げんじつばなれ, genjitsubanare] (n, vs) unreality; becoming disconnected from reality [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na, adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] (v1, vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf, v1) (16) to be able to do completely; (P) [Add to Longdo]
切れ切れ[きれぎれ, kiregire] (adj-na, n) (1) pieces; scraps; (2) disconnected [Add to Longdo]
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] (n) { comp } power disconnected (state) [Add to Longdo]
途切れ途切れ[とぎれとぎれ, togiretogire] (adj-na, adj-no, adv) broken; intermittent; disconnected [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top