ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

link up

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -link up-, *link up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
link up[PHRV] เชื่อม, See also: ต่อเข้าด้วยกัน
link up[PHRV] เชื่อมโยง, See also: เชื่อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Satellite link up engageเชื่อมต่อดาวเทียมเรียบร้อยแล้ว Fast & Furious (2009)
There's a mobile link up at Site 26 we can work out of, way up in the mountains.เราจะไปตั้งศูนย์เคลื่อนที่ชั่วคราวระยะเวลาเชื่อมต่อ 26 สัปดาห์ บนยอดเขา Avatar (2009)
He made a donation yesterday, but it doesn't link up to a robbery.เมื่อวานเขาได้บริจาคเงิน แต่มันไม่เชื่อมโยงกับ การขโมยครั้งใด Scott Free (2011)
All right, look, we're trying to link up with a group of insurgents working the area.ฟังนะ เรากำลังพยายามติดต่อกลุ่มต่อต้านในพื้นที่นี้ Red Dawn (2012)
My plan is to bring us to the far side of the island, link up with the widest part of the river, then we sail right through and take him by surprise.แผนของข้าคือพาพวกเราแล่นออกไปไกลจากด้านข้างของเกาะ แล้วแล่นเรือเชื่อมต่อไปยังส่วนที่กว้างที่สุดของแม่น้ำ แล้วจากนั้นเราก็จะล่องเรือไปพาตัวเขามา The Heart of the Truest Believer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะติดปะต่อ[V] put together, See also: link up, join together, Example: เราเอากิ่งไม้มาปะติดปะต่อทำกระท่อมเล็กๆ บนต้นไม้ได้สำเร็จ, Thai definition: เอาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน
ปะติดปะต่อ[V] link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[v.] (cheūam) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement   FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter

Japanese-English: EDICT Dictionary
組む[くむ, kumu] (v5m) (1) to cross (legs or arms); to link (arms); (2) to put together; to construct; to assemble; to produce (e.g. TV program); (3) to braid; to plait; (4) to grapple; to wrestle; (5) to unite; to link up; to form an alliance; (6) to set (e.g. type); (7) to issue (e.g. money order); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 link up
   v 1: be or become joined or united or linked; "The two streets
      connect to become a highway"; "Our paths joined"; "The
      travelers linked up again at the airport" [syn: {connect},
      {link}, {link up}, {join}, {unite}]
   2: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you
     connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together";
     "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie}, {link up}] [ant:
     {disconnect}]
   3: make a logical or causal connection; "I cannot connect these
     two pieces of evidence in my mind"; "colligate these facts";
     "I cannot relate these events at all" [syn: {associate}, {tie
     in}, {relate}, {link}, {colligate}, {link up}, {connect}]
     [ant: {decouple}, {dissociate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top