ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เชื่อมโยง

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื่อมโยง-, *เชื่อมโยง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
linkเชื่อมโยง, โยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linkเชื่อมโยง, โยง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hyperlinkเชื่อมโยงหลายมิติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross-Linkเชื่อมโยง [การแพทย์]
Interrelated Processเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย In the Name of the Father (1993)
Landing officers on the threes for exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึง ใน threes สำหรับการออกกำลังกา? In the Name of the Father (1993)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
I'm always getting winked at these days.ฉันมักจะได้รับการเชื่อมโยงกันใน วันนี้ Help! (1965)
Been expecting you.กองทัพบกที่เชื่อมโยงกับ กองทัพ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yvette is a link between them.อีเว็ตต์คือคนเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา Clue (1985)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Landing officers, exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึงการออกกำลังกาย In the Name of the Father (1993)
Landing officers on the threes for exercise.เจ้าหน้าที่เชื่อมโยงไปถึง ใน threes สำหรับการออกกำลังกา? In the Name of the Father (1993)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
I'm always getting winked at these days.ฉันมักจะได้รับการเชื่อมโยงกันใน วันนี้ Help! (1965)
Been expecting you.กองทัพบกที่เชื่อมโยงกับ กองทัพ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
Through our newspaper contacts we've been able to put out material about McCluskey's link with Sollozzo in the drug rackets.ผ่านรายชื่อหนังสือพิมพ์ของเราเราได้รับสามารถที่จะนำออกว​​ัสดุ เกี่ยวกับการเชื่อมโยงสัสกับ Sollozzo ในไม้ยาเสพติด The Godfather (1972)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.อาจเนื่องจากเทคนิคการสอน แบบอเมริกาขั้นสูง เราเชื่อมโยงความสันโดษหลายชั่วคน และสื่อสารกับโมลอมบอสได้สำเร็จ Airplane! (1980)
Crash landing!เชื่อมโยงไปถึงความผิดพลาด! Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Yvette is a link between them.อีเว็ตต์คือคนเชื่อมโยงระหว่างพวกเขา Clue (1985)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)
# If love can see us through #ถ้าความรักนั้น เชื่อมโยงเราถึงกัน An American Tail (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมโยง[cheūamyōng] (v) EN: link ; affect  FR: lien [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Internet(n, name) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงใยกันทั่วโลก, เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
associate(vt) เชื่อมโยง, See also: เชื่อม, Syn. connect, join together
connect with(phrv) เชื่อมโยงเข้ากับ, See also: เชื่อมกับ
couple with(phrv) เชื่อมโยง (บางสิ่ง) เข้ากับ (บางสิ่ง), Syn. associate with
get of(phrv) เชื่อมโยงข้อเสียเปรียบสองอย่างไว้ด้วยกัน, Syn. make of
link up(phrv) เชื่อมโยง, See also: เชื่อม
network(vt) เชื่อมโยงเครือข่าย, See also: ติดต่อกับเครือข่าย
relate to(phrv) เชื่อมโยงกับ, See also: สัมพันธ์กับ
tie in(phrv) เชื่อมโยงกับ, See also: เชื่อมต่อ
tie in with(phrv) เชื่อมโยงกับ, See also: เข้ากันกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj., n.
associative(อะโซ'ชิเอทิฟว) adj. ร่วมกันเชื่อมโยง (pertaining to association)
cascade(แคส'เคด) { cascaded, cascading, cascades } n. น้ำตกเล็กที่ตกจากหน้าผาที่สูงชัน, น้ำตกเป็นหลั่น ๆ , การต่อไฟฟ้าเป็นหลั่น ๆ , การเชื่อมโยง, ใบพะเนียด vt., vi. ตกลงมาเหมือนน้ำตก, ต่อเนื่องกันเป็นขั้นบันได, Syn. cataract แบบต่อเรียงการจัดเรียงวินโดว์บนจอภาพนั้น สามารถทำได้ 2 แบบ คือให้เป็นแบบต่อเรียง ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นชื่อของแต่ละวินโดว์ที่เรียงต่อกัน หรือแบบแผ่เรียง tile ซึ่งจะทำให้มองเห็นทุกวินโดว์บนจอพร้อม ๆ กันในขนาดเล็ก ๆ ก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่คำสั่งของผู้ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ ว่าจะสั่งให้เป็นแบบ cascade หรือ tileดู tile เปรียบเทียบ
cohere(โคเฮียร์') { cohered, cohering, coheres } vi. เกาะติด, เกาะกัน, สอดคล้อง, เชื่อมโยง, เห็นด้วย., Syn. adhere
coherence(โคเฮีย'เรินซฺ) n. การเกาะติด, การเกาะกัน, การเกี่ยวพัน, การเชื่อมโยง, ความสอดคล้อง
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน, เกาะติดกัน, เกี่ยวข้องกัน, สอดคล้องกัน, มีเหตุผล
concatenate(คอนแคท 'ทะเนท) vt, เชื่อมเข้าด้วยกัน ต่อกันหมายถึง การเชื่อมโยงสายอักขระ (string) สองสายเข้าเป็นสายเดียวกัน เช่น เชื่อม "ABC" และ "DEF" เป็น "ABCDEF" เป็นต้น เราอาจนำมาใช้กับการนำแฟ้มข้อมูลมาต่อกันก็ได้
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cohere(vi) ติดกัน, ต่อกัน, เกาะกัน, เชื่อมโยง
coherence(n) การติดต่อกัน, การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน
coherent(adj) ติดต่อกัน, เชื่อมโยงกัน, เกี่ยวข้องกัน, สอดคล้องกัน
joint(adj) รวมกัน, ชุมนุมกัน, เชื่อมโยง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
結ぶ[むすぶ, musubu] TH: เชื่อมโยง  EN: to link

German-Thai: Longdo Dictionary
Zusammenhang(n) |der, pl. Zusammenhänge| การเชื่อมโยง, การเกี่ยวพัน, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top