ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joint

JH OY1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joint-, *joint*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joint(n) ข้อต่อ (กระดูก), Syn. node
joint(adj) ที่ร่วมกัน, Syn. mutual, cooperative, joined
joint(n) บุหรี่สอดไส้กัญชา (คำแสลง), Syn. spliff, reefer
joint(n) รอยต่อ, See also: รอยเชื่อม, Syn. connection
joint(n) สถานที่ดื่มกินและเต้นรำราคาถูก (คำไม่เป็นทางการ)
jointed(adj) ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน, Syn. combined
jointly(adv) อย่างร่วมกัน, See also: พร้อมกัน, ด้วยกัน, Syn. collectively, together

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joint(จอยทฺ) { jointed, jointing, joints } n. ข้อต่อ, รอยต่อ, หัวต่อ, เดือย, ปล้อง, ข้อ, ตาไม้, ส่วนตอ, ตะเข็บ, ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน, สัมพันธ์กัน, ในเวลาเดียวกัน, เชื่อม vt., vi. เชื่อมกัน, ต่อกัน, Syn. juncture
joint resolutionn. มติร่วม, มติร่วมของสภา
joint sessionn. การประชุมร่วมกันของสมาชิกจากสองสภา
jointly(จอยทฺ'ลี) adv. ร่วมกัน, พร้อมกัน, Syn. together
jointure(จอยน'เซอ) n. ทรัพย์สินของสามีที่ตายซึ่งภรรยาหม้ายมีสิทธิ์จะได้รับ
butt jointn. หัวต่อโลหะหรือไม้โดยไม่มีรอยทาบ
conjoint(คันจอยทฺ') adj. ซึ่งรวมกัน, ซึ่งเชื่อมกัน, ซึ่งประสานกัน, See also: conjointness n.
disjointvt., vi. แยกข้อต่อ, แยกส่วนต่อ, ทำให้ข้อต่อหลุด, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
spline jointn. ข้อต่อบากมุม
tongue-and-groove jointn. ข้อต่อรางลิ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
joint(adj) รวมกัน, ชุมนุมกัน, เชื่อมโยง
joint(n) ข้อต่อ, ดุ้น, เดือย, ตาไม้, ตะเข็บ, ที่ชุมนุม
jointly(adv) ร่วมกัน, โดยร่วมมือกัน, พร้อมกัน
conjointly(adv) โดยประสานกัน, โดยร่วมกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ, ทำให้เคลื่อน, ทำให้ขาดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jointข้อ, ข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jointรอยต่อ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
jointข้อต่อ(กระดูก) [ มีความหมายเหมือนกับ articulation ๔ ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jointแนวแตก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
joint account clauseข้อกำหนดการรับจำนองร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint actionการฟ้องเป็นคดีเดียวกัน [ ดู several actions ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint and severalร่วมกันและแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint authorshipการประพันธ์ร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint capsule; articular capsule; synovial capsuleปลอกหุ้มข้อต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint causes of deathสาเหตุเชิงร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jointรอยแยก, Example: รอยแยกของเนื้อหินเปลือกโลกที่เกิดจาก ความเค้นและความเครียด จึงทำให้เปลือกโลกพยายามแยกตัวออก เพื่อให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั้น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่ง มีรอยแยก รอยร้าวอยู่ ถ้าหินสองฟากรอยแตกไม่เหลื่อมตัวกัน เรียกรอยแตกนั้นว่า รอยแยก ถ้าเหลื่อมตัวกันไป ก็เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่รอยแยกนั้นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียงเทของรอยแยกจึงมักสม่ำเสมอทั่วผืนหินแถบนั้น และแสดงทิศทางการกระทำจากแรงเค้นด้วย แนวรอยแยกในผืนหินแถบหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน [สิ่งแวดล้อม]
Joint authorผู้แต่งร่วม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Joint Capsuleเยื่อหุ้มข้อ, เอ็นหุ้มข้อ, เปลือกหุ้มข้อ [การแพทย์]
Joint Cavityช่องข้อต่อ, ช่องข้อ [การแพทย์]
Joint Commissionคณะกรรมาธิการร่วม " เป็นกลไกความร่วมมือในระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก JC มีบทบาทในการดูแลและส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม และสังคม โดยแต่ละฝ่ายจะสลับกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ซึ่งอาจมีขึ้นปีละครั้งหรือ 2-3 ปีต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสะดวกของทั้งสองฝ่าย JC อาจมีกลไกย่อยหรือคณะกรรมการภายใต้ JC เพื่อกำกับดูแลเฉพาะเรื่องหรือมีคณะกรรมการในระดับส่วน ภูมิภาค เช่น ไทยกับมาเลเซียมีคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee - GBC) มีบทบาทในการดูแลความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงบริเวณชายแดน และมีคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนทางบก (Land Boundary Committee - LBC) เพื่อดูแลการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างประเทศทั้งสอง นอกจากนั้น ยังมีคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee - JTC) ระหว่างไทยกับบางประเทศ เป็นกลไกเพื่อส่งเสริมการค้าและขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน " [การทูต]
joint committeeคณะกรรมการร่วม [การทูต]
Joint Committee on Health Education Terminalogyคณะกรรมการร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการบัญญติศัพท์สุข [การแพทย์]
Joint Complex, Threeการยึดเกาะกันของกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Joint Consultative Meetingการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน เจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจ อาเซียน และคณะกรรมการประจำอาเซียน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน [การทูต]
Joint Contractureข้อยึด, ข้อติดขัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can tear the joint apart, and nobody says a word.ร่วมกันและไม่มีใครพูดคำ Pinocchio (1940)
It's the roughest, toughest joint ya ever seen.มันเป็นกราดเกรี้ยวร่วมที่ยาก ที่สุดที่เคยยา เห็น. Pinocchio (1940)
He attended prayer breakfasts and asked for God's blessing with the Joint Chiefs of Staff right in the war room of the Pentagon.เขาสวดตอนอาหารเช้า และขอให้พระเจ้าประทานพร กับจนท.ชั้นสูงที่ร่วมงานกับเขา ในวอร์รูมที่เพนตาก้อน Oh, God! (1977)
The band was jumping and the joint began to swingวงกำลังกระโดดและรอยต่อเริ่มที่จะแกว่ง The Blues Brothers (1980)
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)
You got the Joint Chiefs screaming about Russian satellites with anti-missile lasers.ตอนนี้คุณได้ร่วมของหัวหน้า กรีดร้องเกี่ยวกับ ดาวเทียมรัสเซียด้วยเลเซอร์ ป้องกันขีปนาวุธ เกี่ยวกับมัน ดังนั้นเราจึงต้องส่ง ได้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Yeah, I was fired from that place once, I almost burned that joint down.ใช่ผมรู้, ผมเคยทำงาน และถูกไล่ออกมาครั้งนึงที่นั่นแหละ Mannequin (1987)
Tommy taking over this joint is like putting a silk hat on a pig.ทอมมี่อยู่ที่ร้านทั้งวัน เหมือนหมูอ้วนนอนแหงก Goodfellas (1990)
...when you can't borrow another buck or buy another case of booze... you bust the joint out.เมื่อคุณไม่สามารถยืมเงินใครได้ หรือซื้อเหล้าได้อีกต่อไป คุณก็ต้องขายร้าน คุณหมดตัวแล้ว Goodfellas (1990)
He came into the joint that night and then just disappeared. That was it.เขาไปที่ร้านคืนนั้น แล้วก็หายตัวไป แค่นั้น Goodfellas (1990)
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak.กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
Everyone else in the joint was doing real time, mixed together, living like pigs.คนอื่นๆติดคุกกันแบบจริงๆ ต่อแถวรับอาหารเป็นหมู Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jointI'm afraid I have water in my knee joint.
jointLoan on deeds needed the joint surety.
jointMy joints ache.
jointMy joints ache when it gets cold.
jointThe blocks of stone were jointed with cement.
jointThe company is operating under joint Sino-Japanese management.
jointThe joint of my left shoulder aches.
jointThe joints of the chair were loose.
jointThe joint-venture between the American and Japanese companies fell through.
jointThe joint-venture in Cambodia backfired.
jointThe shoulder joints, as well as moving on their own, also move in conjunction with arm movements.
jointThe two companies combined in a joint corporation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร่นาสวนผสม(n) joint plantation, Count Unit: ไร่
สวนผสม(n) joint garden
ร่วมทุน(v) jointly own business, See also: share investment, Syn. ร่วมหุ้น, Example: คุณพ่อได้ร่วมทุนกับเพื่อนๆ อีกสองคนเปิดร้านหนังสือ, Thai Definition: ร่วมลงทุน
ขื่อมุก(n) joint connecting the two shells of a pearl oyster, Example: นักดำน้ำชี้ขื่อมุกให้พวกเราดูเป็นตัวอย่าง, Thai Definition: ส่วนขวางปากหอยมุก
เข้าไม้(v) put boards together, See also: joint boards together, connect pieces of wood, dovetail pieces of wood, Syn. เข้าปากไม้, เข้าลิ้น, Example: ลุงของเขาเข้าไม้ในการประดิษฐ์เครื่องเรือนได้อย่างแนบเนียนมาก, Thai Definition: นำไม้ 2 อันที่บากปากให้รับกันมาประกบให้เข้ากันสนิท
ปากปลิง(n) fruit pole, See also: joint between fruit and stem, Example: ทุเรียนลูกนี้ปากปลิงยังไม่หลุดแสดงว่ายังไม่แก่นัก, Thai Definition: ขั้วผลไม้ที่ติดกับก้าน
ส่วนต่อ(n) junction, See also: joint, Example: ส่วนต่อจากเรตินาเป็นส่วนของมัดประสาทที่เรียกว่า optic nerve
แถลงการณ์ร่วม(n) joint communique, Example: นี่เป็นแถลงการณ์ร่วมของคณะผู้ก่อการ, Thai Definition: คำแถลงการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายที่ได้ลงนามร่วมกัน เพื่อแถลงให้ประชาชนทั่วไปทราบ
กระปมกระปำ(adj) knotted, See also: jointed, knobbed, knotty, Syn. ปุ่มป่ำ, เป็นปมเป็นก้อน, Ant. เรียบ, Example: ผ้าทอผืนนี้ลายกระปมกระปำ ฉันไม่ชอบเลย
การร่วมทุน(n) co-investment, See also: joint stock company, Example: การร่วมทุนของ 2 บริษัททำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีร่วม[banchī ruam] (n, exp) EN: joint account
บริษัทร่วมทุน[børisat ruam thun] (n, exp) EN: joint venture
ด้วยกัน[dūaykan] (adv) EN: together ; in company with ; together with ; along  FR: ensemble ; conjointement
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: pedicle; stub; joint; extreme end; end of a stalk ; base of fruit ; stem joint
หัวต่อ[hūatø] (v) EN: jump head ; turn head ; joint ; junction
จอยท์เวนเจอร์[jøi-wēnjoē] (n) EN: joint venture  FR: joint venture [ f ] (anglic.) ; joint-venture [ f ] (anglic.)
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
กรรมสิทธิ์รวม[kammasit rūam] (n, exp) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property
กัน[kan] (x) EN: one another ; each other ; mutually ; together ; jointly  FR: l'un et l'autre ; l'un l'autre ; ensemble ; entre eux ; réciproque
การลงทุนร่วม[kānlongthun ruam] (n, exp) EN: joint venture

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JOINT JH OY1 N T
JOINTS JH OY1 N T S
JOINTED JH OY1 N T AH0 D
JOINTED JH OY1 N T IH0 D
JOINTLY JH OY1 N T L IY0
JOINTNESS JH OY1 N T N AH0 S
JOINTED(2) JH OY1 N IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joint (v) ʤˈɔɪnt (jh oi1 n t)
joints (v) ʤˈɔɪnts (jh oi1 n t s)
jointed (v) ʤˈɔɪntɪd (jh oi1 n t i d)
jointly (a) ʤˈɔɪntliː (jh oi1 n t l ii)
jointing (v) ʤˈɔɪntɪŋ (jh oi1 n t i ng)
jointure (n) ʤˈɔɪntʃər (jh oi1 n ch @ r)
jointures (n) ʤˈɔɪntʃəz (jh oi1 n ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合资[hé zī, ㄏㄜˊ ㄗ, / ] joint venture, #4,294 [Add to Longdo]
关节[guān jié, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] joint, #6,081 [Add to Longdo]
合影[hé yǐng, ㄏㄜˊ ㄧㄥˇ, ] joint photo; group photo, #7,748 [Add to Longdo]
股份公司[gǔ fèn gōng sī, ㄍㄨˇ ㄈㄣˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] joint-stock company, #15,534 [Add to Longdo]
联名[lián míng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] jointly (signed, declared, sponsored), #15,951 [Add to Longdo]
联营[lián yíng, ㄌㄧㄢˊ ㄧㄥˊ, / ] joint venture; under joint management, #18,144 [Add to Longdo]
汇演[huì yǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄧㄢˇ, / ] joint performance, #26,171 [Add to Longdo]
公私合营[gōng sī hé yíng, ㄍㄨㄥ ㄙ ㄏㄜˊ ㄧㄥˊ, / ] joint public private operation, #29,792 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] joint of bones, #41,983 [Add to Longdo]
接合[jiē hé, ㄐㄧㄝ ㄏㄜˊ, ] joint, #48,141 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlussblech { n }joint plate [Add to Longdo]
Arbeitsgemeinschaft { f }joint venture [Add to Longdo]
Fuge { f }; Verbindungsstelle { f } | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Fugenmasse { f }joint sealer [Add to Longdo]
Gemeinschaftskonto { n }joint account [Add to Longdo]
Gemeinschaftsprojekt { n }joint project [Add to Longdo]
Gesamtschuldner { m }joint debtors [Add to Longdo]
Grundkapital { n }; Gesellschaftskapital { n }joint stock; share capital; original capital [Add to Longdo]
Gütergemeinschaft { f }joint property [Add to Longdo]
Joint { m } (Haschischzigarette)joint [Add to Longdo]
Jointventure { n }; Joint Venture { n }; Gemeinschaftsunternehmen { n } [ econ. ]joint venture [Add to Longdo]
Mitbesitz { m }joint possession [Add to Longdo]
Mitbesitzer { m }; Mitbesitzerin { f }; Miteigentümer { m }; Miteigentümerin { f }; Mitinhaber { m }; Mitinhaberin { f }joint owner [Add to Longdo]
Mitverfasser { m }joint author [Add to Longdo]
Nebenkläger { m }; Nebenklägerin { f }joint plaintiff [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つなぎ目[つなぎめ, tsunagime] (n) joint; link; tie-together point [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
ガタがくる;がたがくる[gata gakuru ; gatagakuru] (exp, vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery) [Add to Longdo]
ジョイント[jointo] (n, vs) joint; (P) [Add to Longdo]
ジョイントコンサート[jointokonsa-to] (n) joint concert [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
テーピング[te-pingu] (n, vs) taping (e.g. an injured joint); (P) [Add to Longdo]
バットジョイント[battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint [Add to Longdo]
ビスケットジョイント[bisukettojointo] (n) biscuit joint [Add to Longdo]
フィンガージョイント[finga-jointo] (n) finger joint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
共同開発[きょうどうかいはつ, kyoudoukaihatsu] joint development [Add to Longdo]
共同実験[きょうどうじっけん, kyoudoujikken] joint test [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
共有資産[きゅうゆうしさん, kyuuyuushisan] joint resource, shared resource [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] attachment (vs), connection, joint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joint \Joint\ (joint), n. [F. joint, fr. joindre, p. p. joint.
   See {Join}.]
   [1913 Webster]
   1. The place or part where two things or parts are joined or
    united; the union of two or more smooth or even surfaces
    admitting of a close-fitting or junction; junction; as, a
    joint between two pieces of timber; a joint in a pipe.
    [1913 Webster]
 
   2. A joining of two things or parts so as to admit of motion;
    an articulation, whether movable or not; a hinge; as, the
    knee joint; a node or joint of a stem; a ball and socket
    joint. See {Articulation}.
    [1913 Webster]
 
       A scaly gauntlet now, with joints of steel,
       Must glove this hand.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To tear thee joint by joint.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The part or space included between two joints, knots,
    nodes, or articulations; as, a joint of cane or of a grass
    stem; a joint of the leg.
    [1913 Webster]
 
   4. Any one of the large pieces of meat, as cut into portions
    by the butcher for roasting.
    [1913 Webster]
 
   5. (Geol.) A plane of fracture, or divisional plane, of a
    rock transverse to the stratification.
    [1913 Webster]
 
   6. (Arch.) The space between the adjacent surfaces of two
    bodies joined and held together, as by means of cement,
    mortar, etc.; as, a thin joint.
    [1913 Webster]
 
   7. The means whereby the meeting surfaces of pieces in a
    structure are secured together.
    [1913 Webster]
 
   8. [{Jag} a notch.] A projecting or retreating part in
    something; any irregularity of line or surface, as in a
    wall. [Now Chiefly U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   9. (Theaters) A narrow piece of scenery used to join together
    two flats or wings of an interior setting.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   10. a disreputable establishment, or a place of low resort,
     as for smoking opium; -- also used for a commercial
     establishment, implying a less than impeccable
     reputation, but often in jest; as, talking about a
     high-class joint is an oxymoron. [Slang]
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   11. a marijuana cigarette. [Slang]
     [PJC]
 
   12. prison; -- used with "the". [Slang] " he spent five years
     in the joint."
     [PJC]
 
   {Coursing joint} (Masonry), the mortar joint between two
    courses of bricks or stones.
 
   {Fish joint}, {Miter joint}, {Universal joint}, etc. See
    under {Fish}, {Miter}, etc.
 
   {Joint bolt}, a bolt for fastening two pieces, as of wood,
    one endwise to the other, having a nut embedded in one of
    the pieces.
 
   {Joint chair} (Railroad), the chair that supports the ends of
    abutting rails.
 
   {Joint coupling}, a universal joint for coupling shafting.
    See under {Universal}.
 
   {Joint hinge}, a hinge having long leaves; a strap hinge.
 
   {Joint splice}, a re["e]nforce at a joint, to sustain the
    parts in their true relation.
 
   {Joint stool}.
     (a) A stool consisting of jointed parts; a folding stool.
       --Shak.
     (b) A block for supporting the end of a piece at a joint;
       a joint chair.
 
   {Out of joint}, out of place; dislocated, as when the head of
    a bone slips from its socket; hence, not working well
    together; disordered. "The time is out of joint." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joint \Joint\ (joint), a. [F., p. p. of joindre. See {Join}.]
   [1913 Webster]
   1. Joined; united; combined; concerted; as, joint action.
    [1913 Webster]
 
   2. Involving the united activity of two or more; done or
    produced by two or more working together.
    [1913 Webster]
 
       I read this joint effusion twice over. --T. Hook.
    [1913 Webster]
 
   3. United, joined, or sharing with another or with others;
    not solitary in interest or action; holding in common with
    an associate, or with associates; acting together; as,
    joint heir; joint creditor; a joint bank account; joint
    debtor, etc. "Joint tenants of the world." --Donne.
    [1913 Webster]
 
   4. Shared by, or affecting two or more; held in common; as,
    joint property; a joint bond.
    [1913 Webster]
 
       A joint burden laid upon us all.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Joint committee} (Parliamentary Practice), a committee
    composed of members of the two houses of a legislative
    body, for the appointment of which concurrent resolutions
    of the two houses are necessary. --Cushing.
 
   {Joint meeting}, or {Joint session}, the meeting or session
    of two distinct bodies as one; as, a joint meeting of
    committees representing different corporations; a joint
    session of both branches of a State legislature to chose a
    United States senator. "Such joint meeting shall not be
    dissolved until the electoral votes are all counted and
    the result declared." --Joint Rules of Congress, U. S.
 
   {Joint resolution} (Parliamentary Practice), a resolution
    adopted concurrently by the two branches of a legislative
    body. "By the constitution of the United States and the
    rules of the two houses, no absolute distinction is made
    between bills and joint resolutions." --Barclay (Digest).
 
   {Joint rule} (Parliamentary Practice), a rule of proceeding
    adopted by the concurrent action of both branches of a
    legislative assembly. "Resolved, by the House of
    Representatives (the Senate concurring), that the
    sixteenth and seventeenth joint rules be suspended for the
    remainder of the session." --Journal H. of R., U. S.
 
   {Joint and several} (Law), a phrase signifying that the debt,
    credit, obligation, etc., to which it is applied is held
    in such a way that the parties in interest are engaged
    both together and individually thus a joint and several
    debt is one for which all the debtors may be sued together
    or either of them individually; used especially in the
    phrase joint and several liability.
 
   {Joint stock}, stock held in company.
 
   {Joint-stock company} (Law), a species of partnership,
    consisting generally of a large number of members, having
    a capital divided, or agreed to be divided, into shares,
    the shares owned by any member being usually transferable
    without the consent of the rest.
 
   {Joint tenancy} (Law), a tenure by two or more persons of
    estate by unity of interest, title, time, and possession,
    under which the survivor takes the whole. --Blackstone.
 
   {Joint tenant} (Law), one who holds an estate by joint
    tenancy. Contrassted with {tenant in common}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joint \Joint\, v. t. [imp. & p. p. {Jointed}; p. pr. & vb. n.
   {Jointing}.]
   [1913 Webster]
   1. To unite by a joint or joints; to fit together; to prepare
    so as to fit together; as, to joint boards.
    [1913 Webster]
 
       Pierced through the yielding planks of jointed wood.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To join; to connect; to unite; to combine.
    [1913 Webster]
 
       Jointing their force 'gainst Caesar. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To provide with a joint or joints; to articulate.
    [1913 Webster]
 
       The fingers are jointed together for motion. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   4. To separate the joints; of; to divide at the joint or
    joints; to disjoint; to cut up into joints, as meat. "He
    joints the neck." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Quartering, jointing, seething, and roasting.
                          --Holland.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Joint \Joint\, v. i.
   To fit as if by joints; to coalesce as joints do; as, the
   stones joint, neatly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joint
   adj 1: united or combined; "a joint session of Congress"; "joint
       owners" [ant: {separate}]
   2: affecting or involving two or more; "joint income-tax
     return"; "joint ownership"
   3: involving both houses of a legislature; "a joint session of
     Congress"
   n 1: (anatomy) the point of connection between two bones or
      elements of a skeleton (especially if it allows motion)
      [syn: {joint}, {articulation}, {articulatio}]
   2: a disreputable place of entertainment
   3: the shape or manner in which things come together and a
     connection is made [syn: {articulation}, {join}, {joint},
     {juncture}, {junction}]
   4: a piece of meat roasted or for roasting and of a size for
     slicing into more than one portion [syn: {roast}, {joint}]
   5: junction by which parts or objects are joined together
   6: marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking [syn:
     {joint}, {marijuana cigarette}, {reefer}, {stick}, {spliff}]
   v 1: fit as if by joints; "The boards fit neatly"
   2: provide with a joint; "the carpenter jointed two pieces of
     wood" [syn: {joint}, {articulate}]
   3: fasten with a joint
   4: separate (meat) at the joint

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 joint /ʒwɛ̃/ 
  seam

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top