Search result for

supp

(164 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supp-, *supp*
English-Thai: Longdo Dictionary
supply(n) อุปทาน
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supp[ABBR] คำย่อของ supplementary และ supplement, Syn. suppl
supper[N] อาหารมื้อเย็น, See also: อาหารค่ำ, อาหารเย็น, Syn. dinner, evening meal
supple[ADJ] งอโค้งได้ง่าย, See also: ยืดหยุ่น, คัดงอง่าย, อ่อนนิ่ม, Syn. flexible, pliant, limber, lithe
supple[ADJ] ปรับตัวได้ง่าย, Syn. adaptable
supple[ADJ] ยอมตาม, See also: คล้อยตาม, เชื่อฟัง, Syn. compliant, obedient
supple[VT] ทำให้อ่อนลง, See also: ทำให้นิ่มนวล, ทำให้อ่อนนุ่ม
supply[N] จัดหาให้, See also: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ
supply[VT] จัดหาให้, See also: จัดส่งให้, Syn. provide, furnish, contribute
supply[VT] ชดเชย (คำทางการ), See also: ทดแทน, เสริมให้, Syn. fulfill, satisfy
supply[VT] ทำหน้าที่แทน (คำทางการ), See also: ทำการแทน, เข้าทำแทน, Syn. act as a substitute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supper(ซัพ'เพอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารเย็น,อาหารค่ำ,อาหารมื้อสุดท้ายของวัน
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่,เข้าแทนที่,แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace,displace
supple(ซัพ'เพิล) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) นิ่มนวล,นุ่ม,อ่อนลง,ปวกเปียก,งอโค้งได้ง่าย,เปลี่ยนใจได้ง่าย,ยินยอม,จำนน,อ่อนข้อ,ยอมตาม,ขี้ประจบ, See also: suppleness n., Syn. pliant
supplement(ซับ'พลิเมินทฺ) n. ส่งเสริม,สิ่งผนวก,ภาคผนวก,ส่วนเสริม,เพิ่มเติม,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม. vt. ทำให้สมบูรณ์,เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม., See also: supplementation n. supplementer n., Syn. rider,postscript,additon,codici
supplemental(-เทิล) adj. ดู supplementary
supplementary(ซับพลิเมน'ทะรี) adj. เสริม,ผนวก,เพิ่มเติม,ประกอบ. n. ผู้เสริม,ส่งเสริม,ภาคผนวก,มุมเสริม180องศาหรือครึ่งวงกลม
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
supplicate(ซัพ'พลิเคท) vi.,vt. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน., See also: supplicatingly adv., Syn. beg,importune,implore
supplication(ซัพพลิเค'เชิน) n. การอุทธรณ์,การเรียกร้อง,การอ้อนวอน,การวิงวอน., See also: supplicatory adj., Syn. appeal,call
supply(ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล, See also: suppliable adj. supplier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
supper(n) อาหารเย็น,อาหารค่ำ
supplant(vt) แย่งที่,เข้าแทนที่
supple(adj) อ่อนนุ่ม,ปวกเปียก,อ่อนข้อ,ยอมตาม,นิ่มนวล
supplement(n) ใบแทรก,บทแทรก,ภาคผนวก,บทเสริม
supplement(vt) เติมต่อ,เพิ่มขึ้น,เสิรม,ผนวก
supplementary(adj) ผนวก,ซึ่งเพิ่มขึ้น,ประกอบ,เสริม
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน
supplicant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
supplementส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental-เพิ่มเติม, -เสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplemental cusp; Carabelli cusp; Carabelli's tubercle; fifth cusp; tubercle of Carabelliปุ่มที่ห้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental groove; secondary grooveร่องเสริม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplemental term insuranceการประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
supplementary appropriationงบจัดสรรเพิ่มเติม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary callเบี้ยพีแอนด์ไอเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
supplementary chargeคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีอาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supplementฉบับเพิ่มเติม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Supplementary employmentการจ้างงานเสริม [TU Subject Heading]
Supplementary financingการจัดหาเงินทุนเสริม [เศรษฐศาสตร์]
Supplementary readingหนังสืออ่านประกอบ [TU Subject Heading]
Supplementary statementรายละเอียดประกอบ [การบัญชี]
Supplierผู้จัดหา [เศรษฐศาสตร์]
Supplierผู้จัดส่ง [เศรษฐศาสตร์]
Supplierผู้จำหน่าย [เศรษฐศาสตร์]
Suppliers' creditสินเชื่อจากผู้ขาย [เศรษฐศาสตร์]
Supplyวัสดุ [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
supplier (n ) ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ
See also: S. maker, vendor,
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
Support Group[ซัพพอร์ท กรุ๊ป] (n ) กลุ่มช่วยเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
Which she has to do because she has to work to support herself.เธอต้องทำ เพราะว่าเธอมีงานที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงตัวเอง New Haven Can Wait (2008)
If you sign off,you have our supportถ้าคุณเซนต์ชื่อ เราจะช่วยคุณ Chuck in Real Life (2008)
Um, it's incredible how supportive my dad's been.อืม น่าแปลกใจไหมหล่ะ การสนับสนุนของพ่อฉันหนะ Chuck in Real Life (2008)
I just thought we were supposed to meet at your place today.วันนี้เราควรไปพบกันที่บ้านนาย Chuck in Real Life (2008)
It as supposed to be about our new family.เพื่อที่จะเปิดตัวครอบครัวใหม่ Chuck in Real Life (2008)
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน Pret-a-Poor-J (2008)
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม Pret-a-Poor-J (2008)
What is that supposed to mean?อะไรมันทำให้คุณคิดแบบนั้น There Might be Blood (2008)
Listen, Lois, it may not kill you to just show a little support.ฟังนะ, โลอีส, พูดอวยพรนิดหน่อยคงไม่ถึงตายหรอกน่า. Committed (2008)
You want support?ว้อนท์นักใช่ไหม? Committed (2008)
I'll show you support.พอดีเลย. Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
supp... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
suppAccording to the stars, she and I aren't supposed to have much chemistry between us.
suppAfter he finished supper, he began to read the novel.
suppAfter supper he studies his lessons for three hours.
suppAfter supper I always find myself falling asleep.
suppAfter supper she cleared the table.
suppAll he can do is support himself.
suppAll he can do is to support himself.
suppAll that he can do is to support himself.
suppAll things considered, I think you should go back home and support your old parents.
suppAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
suppAnd I call on the chairman of the Education Committee to support the motion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว[V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู[N] supporter, See also: patron, Syn. ผู้อุปถัมภ์, คนอุปถัมภ์ค้ำชู, Example: นายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูผมมาตั้งแต่ตอนที่แม่ผมเสียชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ช่วยเหลือให้ดำรงอยู่ได้
รองรับ[V] support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
อาหารเสริม[N] supplementary food, Example: มารดาควรเริ่มให้อาหารเสริมแก่ทารกเมื่อทารกอายุได้ประมาณ 4-5 เดือน
อุปถัมภ์ค้ำชู[V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ปิดข่าว[V] hush news, See also: suppress news, Example: บริษัทปิดข่าวการปลดลูกจ้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย, Thai definition: เก็บความลับไว้ไม่ให้รั่วไหล
ประทังชีวิต[V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
สงเคราะห์[V] support, See also: assist, back up, Syn. ช่วยเหลือ, อนุเคราะห์, เกื้อหนุน, สนับสนุน
สนับสนุน[V] support, See also: aid, give support to, help, Syn. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อสุดท้าย[n. prop.] (Āhān Meū Sutthāi) EN: The Last Supper   FR: Cène [f]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเสริม[n. exp.] (āhān soēm) EN: supplementary food   
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
บำรุงขวัญ[v.] (bamrungkhwan) EN: console ; give moral support   
บริการเสริม[n. exp.] (børikān soēm) EN: additional service   FR: service supplémentaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUPPA    S UW1 P AH0
SUPPLE    S AH1 P AH0 L
SUPPLY    S AH0 P L AY1
SUPPES    S AH1 P S
SUPPER    S AH1 P ER0
SUPPERS    S AH1 P ER0 Z
SUPPORT    S AH0 P AO1 R T
SUPPLEE    S AH1 P L IY0
SUPPOSE    S AH0 P OW1 Z
SUPPLIES    S AH0 P L AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supped    (v) (s uh1 p t)
supper    (n) (s uh1 p @ r)
supple    (j) (s uh1 p l)
supply    (v) (s @1 p l ai1)
suppers    (n) (s uh1 p @ z)
supping    (v) (s uh1 p i ng)
suppler    (j) (s uh1 p l @ r)
support    (v) (s @1 p oo1 t)
suppose    (v) (s @1 p ou1 z)
supplant    (v) (s @1 p l aa1 n t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
スッペシャル[suppesharu, suppesharu] (adj) เฉพาะ เจาะจง พิเศษ , See also: R. special

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suppe {f} | Suppen {pl}soup | soups [Add to Longdo]
Suppe {f}potage [Add to Longdo]
Suppenfleisch {n}boiling meat [Add to Longdo]
Suppengrün {n}greens [Add to Longdo]
Suppenkelle {f}ladle [Add to Longdo]
Suppenkelle {f}soup ladle [Add to Longdo]
Suppenkraut {n} [cook.]pot herb [Add to Longdo]
Suppennapf {m}; Napf {m}porringer [Add to Longdo]
Suppenschüssel {f}; Suppenterrine {f}soup tureen [Add to Longdo]
Suppenteller {m}soup plate [Add to Longdo]
Suppenwürfel {m}soup cube [Add to Longdo]
Suppenwürfel {m}; Brühwürfel {m}stock cube [Add to Longdo]
Suppuration {f}; Eiterung {f} [med.]suppuration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P) [Add to Longdo]
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly [Add to Longdo]
すっぱり[, suppari] (adv,adv-to) do something completely [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
すっぽり[, suppori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; completely; (2) cleanly; snugly; (P) [Add to Longdo]
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
供不应求[gōng bù yìng qiú, ㄍㄨㄥ ㄅㄨˋ ˋ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply does not meet demand [Add to Longdo]
供大于求[gōng dà yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, / ] supply trade [Add to Longdo]
供应者[gōng yìng zhě, ㄍㄨㄥ ˋ ㄓㄜˇ, / ] supplier [Add to Longdo]
供应链[gōng yīng liàn, ㄍㄨㄥ ㄌㄧㄢˋ, / ] supply chain [Add to Longdo]
供求[gōng qiú, ㄍㄨㄥ ㄑㄧㄡˊ, ] supply and demand (econ.) [Add to Longdo]
供货商[gōng huò shāng, ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄤ, / ] supply of merchandise; a supplier [Add to Longdo]
供过于求[gōng guò yú qiú, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] supply exceeds demand [Add to Longdo]
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, / ] supply and marketing; distribution; supply and sales [Add to Longdo]
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, / ] supply electricity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support [Add to Longdo]
サプライア[さぷらいあ, sapuraia] supplier [Add to Longdo]
サプレス[さぷれす, sapuresu] to suppress [Add to Longdo]
サプレス可[サプレスか, sapuresu ka] suppressible [Add to Longdo]
サポートウェア[さぽーとうえあ, sapo-touea] support-ware [Add to Longdo]
サポートグループ[さぽーとぐるーぷ, sapo-toguru-pu] support group [Add to Longdo]
サポートスタッフ[さぽーとすたっふ, sapo-tosutaffu] support staff [Add to Longdo]
システム支援[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
雑煮[ぞうに, zouni] Suppe_mit_Reiskuchen_und_Gemuese [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top