ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

supplant

S AH0 P L AE1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -supplant-, *supplant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
supplant(vt) แย่งตำแหน่ง, See also: แย่งที่, Syn. supersede, oust, usurp
supplant(vt) เข้าแทนที่, See also: แทนที่, Syn. replace, supersede, succeed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
supplant(ซะพลานทฺ') vt. แทนที่, เข้าแทนที่, แย่งที่., See also: supplantation n. supplanter n., Syn. replace, displace

English-Thai: Nontri Dictionary
supplant(vt) แย่งที่, เข้าแทนที่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก Yellow Submarine (1968)
Madam president, i'm not here to supplant your authority.ท่านปธน.ผมไม่ได้มาที่นี่ เพื่อแค่รับนโยบายของท่าน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
She's jealous. She wants to supplant me and live with you for herself.หล่อนหึงฉัน หล่อนอยากมาแทนที่ฉัน และได้อยู่กับเธอ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Children... designed to supplant them, to help them... end.ลูกหลาน เมื้อกี้ข้านึกคำไม่ออก ลูกหลาน Avengers: Age of Ultron (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าไปแทนที่[khao pai thaēnthī] (v, exp) EN: replace  FR: supplanter ; remplacer ; évincer
แทนที่[thaēnthī] (v) EN: replace ; take the place of ; substitute for ; supplant ; supercede  FR: remplacer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPPLANT S AH0 P L AE1 N T
SUPPLANTS S AH0 P L AE1 N T S
SUPPLANTED S AH0 P L AE1 N T AH0 D
SUPPLANTING S AH0 P L AE1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
supplant (v) sˈəplˈaːnt (s @1 p l aa1 n t)
supplants (v) sˈəplˈaːnts (s @1 p l aa1 n t s)
supplanted (v) sˈəplˈaːntɪd (s @1 p l aa1 n t i d)
supplanter (n) sˈəplˈaːntər (s @1 p l aa1 n t @ r)
supplanters (n) sˈəplˈaːntəz (s @1 p l aa1 n t @ z)
supplanting (v) sˈəplˈaːntɪŋ (s @1 p l aa1 n t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下剋上;下克上[げこくじょう, gekokujou] (n) juniors dominating seniors; retainer supplanting his lord [Add to Longdo]
取って代わる[とってかわる, tottekawaru] (v5r) to supplant; to supersede [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Supplant \Sup*plant"\, v. t. [imp. & p. p. {Supplanted}; p. pr.
   & vb. n. {Supplanting}.] [F. supplanter, L. supplantare to
   trip up one's heels, to throw down; sub under + planta the
   sole of the foot, also, a sucker, slip, sprout. Cf. {Plant},
   n.]
   1. To trip up. [Obs.] "Supplanted, down he fell." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To displace and take the place of; to supersede; to remove
    or displace by stratagem; as, a rival supplants another in
    the favor of a mistress or a prince.
    [1913 Webster]
 
       Suspecting that the courtier had supplanted the
       friend.                --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   3. To overthrow, undermine, or force away, in order to get a
    substitute in place of. [obsolescent]
    [1913 Webster]
 
       You never will supplant the received ideas of God.
                          --Landor.
    [1913 Webster]
 
   4. To remove (a thing) and replace it with something else.
    [PJC]
 
   Syn: To remove; displace; overpower; undermine; overthrow;
     supersede.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 supplant
   v 1: take the place or move into the position of; "Smith
      replaced Miller as CEO after Miller left"; "the computer
      has supplanted the slide rule"; "Mary replaced Susan as the
      team's captain and the highest-ranked player in the school"
      [syn: {supplant}, {replace}, {supersede}, {supervene upon},
      {supercede}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top