ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compliant

K AH0 M P L AY1 AH0 N T   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compliant-, *compliant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliant[ADJ] ที่ยอมทำตาม, See also: ที่พร้อมจะทำตาม, Syn. yielding, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
incompliant(อินคัมไพล' เอินทฺ) adj. ไม่ยอม, ไม่ยินยอม, ไม่อนุโลม., See also: incompliance, incompliancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been compliant as hell.เขาว่าง่ายเป็นบ้าเลย The Legend (2008)
Is he compliant?เขายอมทำตามหรือเปล่า? Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
- Oh, that's just, you know... till they're compliant.มันก็แค่ แบบว่า จนกว่าพวกนั้นจะเชื่อฟัง Live Free or Twihard (2010)
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้ The Body and the Bounty (2010)
Annie and I did our best did our best to keep the language on the cake compliantเขาไม่ฉลองวันเกิด แอนนี่กับฉันพยายามกันเต็มที่ Mixology Certification (2010)
Makes 'em more compliant.เชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดี Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Intel reports say they figured out a high dose makes the victim totally compliant.ตามรายงานบอกว่าพวกเขา ใช้ในปริมาณมากเพื่อทำให้เหยื่อยินยอมโดยสิ้นเชิง Big Sea (2011)
But how? The trilamide kept him compliant enough to hurt himself.แล้วไงต่อ? Big Sea (2011)
If he's had Hope captive for 7 years, she's completely compliant by now.ถ้าเขาจับโฮปมา 7 ปี ป่านนี้เธอคงเชื่อฟังเขาทุกอย่างแล้ว Hope (2011)
In larger doses, it acts on the central nervous system to promote compliant and suggestible behavior.ถ้าใช้จำนวนมาก มันจะส่งผล ต่อประสาทส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ควบคุมและ สั่งการพฤติกรรม Undead Again (2012)
Yet she seemed totally compliant.เธอดูเหมือนทำตามคำสั่ง Perennials (2012)
No. No problem. We're compliant.ไม่ ไม่มีปัญหาครับ พวกเรายอมรับ Fire: Part 1 (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLIANT    K AH0 M P L AY1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compliant    (j) kˈəmplˈaɪənt (k @1 m p l ai1 @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA [Add to Longdo]
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliant \Com*pli"ant\, a.
   Yielding; bending; pliant; submissive. "The compliant
   boughs." --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compliant
   adj 1: disposed or willing to comply; "children compliant with
       the parental will" [ant: {defiant}, {noncompliant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top