Search result for

pondères

(144 entries)
(2.745 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pondères-, *pondères*, pondère
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pondères มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pondères*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ponder[VI] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponder[VT] ครุ่นคิด, See also: พิจารณา, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate, meditate
ponderous[ADJ] เทอะทะ, See also: ดูใหญ่โตมีน้ำหนักมาก, อุ้ยอ้าย, Syn. heavy, weighty
responder[N] ผู้ตอบสนอง, See also: ผู้โต้ตอบ
ponderable[ADJ] น่าพิจารณา, See also: ซึ่งไตร่ตรองได้, Syn. weighty
transponder[N] เครื่องรับส่งเรดาร์
imponderable[ADJ] ซึ่งไม่สามารถวัดได้, See also: ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได, Syn. inculculabe, inestimable, Ant. caculable, estimable
preponderant[ADJ] ที่เหนือกว่า, See also: มีอำนาจมากกว่า, มีพลังเหนือกว่า, Syn. predominant, significant
preponderate[VI] เหนือกว่า, Syn. excel, predominate
preponderance[ADJ] การมีอำนาจสูงสุด, See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า, Syn. supremacy, superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ponder(พอน'เดอะ) vi.,vt. ครุ่นคิด,คำนึง,ไตร่ตรอง,พิจารณา.
ponderable(พอน'เดอระเบิล) adj. น่าพิจาร-ณา,ไตร่ตรองได้., See also: ponderability n.
ponderance(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderancy(พอน'เดอเรินซฺ-) n. ความสำคัญ,น้ำหนัก,ความรุนแรง
ponderous(พอน'ดะเริส) adj. หนัก,อุ้ยอ้าย เทอะทะ,งุ่มง่าม,ยืดยาด,ทื่อ., See also: ponderousness n. ponderosity n., Syn. heavy,dull
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy
preponderant(พรีพอน'ดะเรินทฺ) adj. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,จำนวนหรืออื่น ๆ)
preponderate(พรีพอน'ดะเรท) vi. เหนือกว่า (น้ำหนัก,อำนาจ,อิทธิพล,จำนวนหรืออื่น ๆ) ., See also: preponderation n., Syn. prevail
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง

English-Thai: Nontri Dictionary
ponder(vt) ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,พิจารณา
ponderous(adj) อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ,ยืดยาด
preponderance(n) ความมากกว่า,ความสำคัญยิ่ง,ความเหนือกว่า
preponderant(adj) มากกว่า,สำคัญยิ่ง,เหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ponderable-มีน้ำหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transponderช่องรับส่งผ่านสัญญาณ [เทคโนโลยีการศึกษา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดลึก[V] think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
รู้จักคิด[V] think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
ภาษี[N] superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
คิดทบทวน[V] think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คิดอ่าน[V] ponder, See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider, Example: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย, Thai definition: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
พิเคราะห์[V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
อุ้ยอ้าย[ADJ] clumsy, See also: be ponderous, Example: งูเหลือมตัวหนึ่งนอนขดอยู่หน้าบ้าน ตรงกลางท้องนูนป่อง ท่าทางอุ้ยอ้าย ไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
อุ้ย[ADJ] heavy and firm, See also: ponderous, lumpish, Syn. อ้วน, ตุ้ยนุ้ย, Ant. ผอม, Thai definition: หนักและแน่น
อุ้ยอ้าย[ADV] clumsily, See also: ponderously, Example: ชายร่างใหญ่กำยำเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้อง แล้วปิดประตูตรงรี่เข้ามาเขา, Thai definition: ไม่คล่องแคล่ว, เคลื่อนตัวยากอย่างคนอ้วน
ตริตรอง[V] reflect, See also: meditate, consider, think, ponder, think over, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทบทวน, ตรึกตรอง, ตริ, Example: ญาณพิจารณ์ หรือ วิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสอบสวนและให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวน, คิดพิจารณา
ตรึก[V] think, See also: consider, reflect, deliberate, ponder, Syn. คิด, ไตร่ตรอง, นึก, Example: หลักความเชื่อในกาลามสูตรสอนไว้ข้อหนึ่งว่า อย่าถือโดยตรึกตามอาการ, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวนไตร่ตรอง
ตรึกตรอง[V] reflect, See also: think (something over), ponder, consider, Syn. ตรอง, ตริตรอง, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ทบทวน, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แต่ละฝ่ายต้องตรึกตรองกันอย่างหนัก, Thai definition: ใคร่ครวญหรือคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว
ไตร่ตรอง[V] think over, See also: consider, ponder, Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง, Ant. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ, Example: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน, Thai definition: คิดทบทวน
ทิ้งท้าย[V] come to a pondering end, Example: เขาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างเป็นปริศนา, Thai definition: ปล่อยทีเด็ดตอนลงท้าย
นึกคิด[V] consider, See also: think out, reason about, ponder, Syn. คิด, ใคร่ครวญ, พิจารณา, Example: คนเราควรจะนึกคิดได้เองว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ
นึกดู[V] recall, See also: consider, ponder, reflect, Syn. ไตร่ตรอง, คิด, ตรึกตรอง, คิดดู, ทบทวนดู, Example: ลองนึกดูซิว่าวันนี้ได้ทำความดีไปบ้างหรือยัง
บวกลบคูณหาร[V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป
ปรารมภ์[V] worry, See also: contemplate, be concerned, consider, ponder, be anxious, be worried, Syn. วิตก, รำพึง, ครุ่นคิด, Example: อย่าปรารมภ์ไปไย
การไตร่ตรอง[N] meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การรำพึง[N] consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
ครุ่นคิด[V] ponder, See also: muse, be immersed in thought, be engrossed or absorbed in thought, be deep in thought, hav, Syn. คิดหนัก, คิดมาก, ใคร่ครวญ, Example: ผมครุ่นคิดถึงปัญหาตลอดเวลาที่ขับรถอยู่, Thai definition: คิดคำนึงตลอดเวลา
การขบคิด[N] thinking over, See also: pondering, Syn. การคิด, Example: บรรดาสมาชิกของกลุ่มได้เสนอให้มีการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
การครุ่นคิด[N] pondering, See also: considering, Syn. การกังวล, Example: การครุ่นคิดในบางเรื่องมากเกินไปทำให้จิตใจไม่ผ่องใส
ขบ[V] think over, See also: solve, ponder, figure out, Syn. ขบคิด, ใคร่ครวญ, พิเคราะห์, Example: ครูสอนให้นักเรียนขบปัญหาด้วยตนเอง
เทิบทาบ[ADV] slack, See also: ponderous, loosely, relaxedly, tardily, Syn. หย่อนยาน, ไม่รัดกุม, Example: กระโปรงของหล่อนยาวเทิบทาบไม่เหมาะกับตัว
โม่งโค่ง[ADV] bulky, See also: ponderous, lumpish, cumbersome, Syn. ใหญ่โตเกะกะ, ใหญ่โตไม่สมรูป, Example: แตงโมลูกนี้ใหญ่โม่งโค่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
คิดลึก[v. exp.] (khit leuk) EN: think deeply ; ponder over   FR: réfléchir profondément
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out   FR: résoudre
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet   
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir
นึกดู[v. exp.] (neuk dū) EN: recall ; consider ; ponder ; reflect   
นึกคิด[v. exp.] (neuk khit) EN: consider ; think out ; reason about ; ponder   
ภาษี[n.] (phāsī) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance   FR: avantage [m] ; prépondérance [f]
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner
พิเคราะห์ปัญหา[v. exp.] (phikhrǿ panhā) EN: ponder a problem ; ponder a question   FR: considérer la question
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon   
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: ponderous ; cumbersome ; lumpish ; bulky ; heavy   
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate   FR: considérer ; peser ; penser à la chose
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account   FR: réfléchir ; méditer
วิเคราะห์[v.] (wikhrǿ) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically   FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement

CMU English Pronouncing Dictionary
PONDER    P AA1 N D ER0
PONDERS    P AA1 N D ER0 Z
PONDERED    P AA1 N D ER0 D
PONDEROUS    P AA1 N D ER0 AH0 S
PONDEROSA    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0
PONDERING    P AA1 N D ER0 IH0 NG
RESPONDER    R AH0 S P AA1 N D ER0
RESPONDERS    R AH0 S P AA1 N D ER0 Z
PONDEROSA'S    P AA2 N D ER0 OW1 S AH0 Z
TRANSPONDER    T R AE0 N S P AA1 N D ER0
IMPONDERABLE    IH2 M P AA1 N D ER0 AH0 B AH0 L
TRANSPONDERS    T R AE0 N S P AA1 N D ER0 Z
PREPONDERANCE    P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S
IMPONDERABLES    IH2 M P AA1 N D ER0 AH0 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ponder    (v) (p o1 n d @ r)
ponders    (v) (p o1 n d @ z)
pondered    (v) (p o1 n d @ d)
pondering    (v) (p o1 n d @ r i ng)
ponderous    (j) (p o1 n d @ r @ s)
ponderable    (j) (p o1 n d @ r @ b l)
ponderables    (n) (p o1 n d @ r @ b l z)
ponderously    (a) (p o1 n d @ r @ s l ii)
imponderable    (n) (i1 m p o1 n d @ r @ b l)
preponderant    (j) (p r i1 p o1 n d @ r @ n t)
preponderate    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t)
imponderables    (n) (i1 m p o1 n d @ r @ b l z)
preponderance    (n) (p r i1 p o1 n d @ r @ n s)
preponderated    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t i d)
preponderates    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t s)
preponderances    (n) (p r i1 p o1 n d @ r @ n s i z)
preponderantly    (a) (p r i1 p o1 n d @ r @ n t l ii)
preponderating    (v) (p r i1 p o1 n d @ r ei t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
トラポン[, torapon] (n) (abbr) transponder [Add to Longdo]
トランスポンダ[, toransuponda] (n) {comp} transponder [Add to Longdo]
トランスポンダー[, toransuponda-] (n) transponder; (P) [Add to Longdo]
ポンデローサ松[ポンデローサまつ;ポンデローサマツ, pondero-sa matsu ; pondero-samatsu] (n) (uk) ponderosa pine (Pinus ponderosa) [Add to Longdo]
レスポンダ[, resuponda] (n) {comp} responder [Add to Longdo]
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] (n) {comp} responder [Add to Longdo]
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate [Add to Longdo]
考え込む[かんがえこむ, kangaekomu] (v5m,vi) to ponder; to brood [Add to Longdo]
思い回す[おもいまわす, omoimawasu] (v5s,vt) to ponder; to recall [Add to Longdo]
思い入る[おもいいる, omoiiru] (v5r) to ponder; to contemplate [Add to Longdo]
思案[しあん, shian] (n,vs) thought; consideration; meditation; ponder; (P) [Add to Longdo]
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting [Add to Longdo]
重点的[じゅうてんてき, juutenteki] (adj-na) preponderant; predominant; focused; (P) [Add to Longdo]
勝る(P);優る[まさる, masaru] (v5r,vi) (1) to excel; to surpass; to exceed; to have an edge; to be superior; to outrival; (2) to outweigh; to preponderate; (P) [Add to Longdo]
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n,vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, ] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder [Add to Longdo]
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration [Add to Longdo]
左思右想[zuǒ sī yòu xiǎng, ㄗㄨㄛˇ ㄙ ㄧㄡˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to turn over in one's mind (成语 saw); to think through from different angles; to ponder [Add to Longdo]
[cǔn, ㄘㄨㄣˇ, ] ponder; consider; guess [Add to Longdo]
思前想后[sī qián xiǎng hòu, ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄡˋ, / ] to consider past cause and future effect (成语 saw); to think over the past and future; to ponder over reasons and connection [Add to Longdo]
思忖[sī cǔn, ㄙ ㄘㄨㄣˇ, ] to ponder; to reckon; to turn sth over in one's mind [Add to Longdo]
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] think deeply; ponder [Add to Longdo]
思考[sī kǎo, ㄙ ㄎㄠˇ, ] to reflect on; to ponder over [Add to Longdo]
沉思[chén sī, ㄔㄣˊ ㄙ, ] contemplate; contemplation; meditation; ponder [Add to Longdo]
深思[shēn sī, ㄕㄣ ㄙ, ] to ponder; to consider [Add to Longdo]
玩味[wán wèi, ㄨㄢˊ ㄨㄟˋ, ] to ruminate; to ponder subtleties [Add to Longdo]
玩索[wán suǒ, ㄨㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, ] to search for subtle traces; to ponder [Add to Longdo]
异频雷达收发机[yì pín léi dá shōu fā jī, ㄧˋ ㄆㄧㄣˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˊ ㄕㄡ ㄈㄚ ㄐㄧ, / ] transponder; electronic device that responds to a radio code [Add to Longdo]
发射机应答器[fā shè jī yìng dá qì, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ ˋ ㄉㄚˊ ㄑㄧˋ, / ] transponder; electronic device that responds to a radio code [Add to Longdo]
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought [Add to Longdo]
筹思[chóu sī, ㄔㄡˊ ㄙ, / ] to ponder a solution; to consider (the best move, how to find a way etc) [Add to Longdo]
筹谋[chóu móu, ㄔㄡˊ ㄇㄡˊ, / ] to plan; to ponder a plan [Add to Longdo]
闭门思过[bì mén sī guò, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄙ ㄍㄨㄛˋ, / ] shut oneself up and ponder over one's mistakes [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
トランスポンダー[とらんすぽんだー, toransuponda-] transponder [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top