ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

loosely

L UW1 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -loosely-, *loosely*, loose
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
loosely(adv) ไม่เคร่งครัด, See also: ไม่เข้มงวด
loosely(adv) หลวม, See also: ไม่แน่น, ไม่คับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The border to the Chun-Su ridge is very loosely guarded.เขตแดนชันซุมีการป้องกัน ที่ไม่เข้มงวดนัก The Book of the Three Hans (2006)
IN DUTCH HISTORY, WHICH LOOSELY TRANSLATES TO, ในประวัติศาสตร์ดัชช์ ซึ่งหมายถึง Betty's Wait Problem (2007)
Which loosely translates to "murder or be murdered."แปลคร่าวๆว่าต้องฆ่าหรือถูกฆ่า Hell-O (2010)
We can't really pronounce it in Bantu, but it loosely translates to "Dr. Super Fantastic White Person."นินบานตู พวกเราออกเสียงกันไม่ถูกสักครั้งเลย แต่เหมือนมันจะแปลว่า หมอเทวดา Chuck Versus the Role Models (2010)
It's loosely based on the plans that cousin Mike had... when he was trying to invent the walk-in bong.มันเป็นคอกพลาสติก เอาไว้คลุมต้นไม้ของไมค์ ตอนที่พยายามใช้ประดิษฐ์ มนุษย์เดินได้ตัวใสๆ Dead Tooth (2010)
I need a lot of loosely moraled women to throw themselves at me. Hard.อยากได้สาวง่ายๆมาปลอบใจแรงๆ Love & Other Drugs (2010)
Loosely comprised of early 20th-century modern artists who used wild brush strokes and bold colors while their subject matter exhibited a high degree of simplification and abstraction.เป็นการรวมตัวกันอย่างอิสระของ ศิลปินแนวใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งใช้ฝีแปรงที่ดุเดือดเพื่อ ลากเส้นและเน้นสี ขณะที่งานของพวกเขา ถูกจัดว่าอยู่ระดับสูงสำหรับ Tarantella (2012)
Uh... well... just tea, some loosely scrambled eggs on rye toast, one strip of bacon, and one sausage, thanks.แค่ชาก็ได้ เอาไข่กวนบนขนมปังข้าวไรย์ เบคอนหนึ่งชิ้น The Desert Rose (2013)
Loosely translated, it would mean something like "Free what's hidden"แปลคร่าวๆ, หมายถึง บางอย่างเช่น "ปลดปล่อยอะไรที่ซ่อนอยู่" Clear and Wesen Danger (2015)
Loosely translated, it would mean something likeถ้าแปลแล้ว เนื้อหาก็จะประมาณว่า Rat King (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วน(v) loosely, Example: ก่อนจะปลูกต้นไม้จงคุ้ยดินให้ร่วน, Thai Definition: ลักษณะที่เป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ย้อย[yøi] (v) EN: droop ; hang down loosely ; suspend  FR: pendre ; traîner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOOSELY L UW1 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loosely (a) lˈuːsliː (l uu1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] loosely woven bamboo ladle, #49,801 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くねる[kuneru] (v5r, vi) to bend loosely back and forth [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
だらり;だらん[darari ; daran] (adv-to) (on-mim) languidly; loosely [Add to Longdo]
荒薦;粗薦[あらごも;あらこも, aragomo ; arakomo] (n) (obsc) loosely woven mat of wild rice leaves [Add to Longdo]
荒筵;粗筵[あらむしろ, aramushiro] (n) (obsc) (See 筵) loosely woven mat [Add to Longdo]
疎結合[そけつごう, soketsugou] (n, adj-no) { comp } loosely-coupled [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] (n) { comp } loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] (n) { comp } Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
素行が修まらない[そこうがおさまらない, sokougaosamaranai] (adj-i) (obsc) dissolute; conducting oneself loosely [Add to Longdo]
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
疎結合[そけつごう, soketsugou] loosely-coupled (a-no) [Add to Longdo]
疎結合システム[そけつごうシステム, soketsugou shisutemu] loosely coupled system [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Loosely \Loose"ly\, adv.
   In a loose manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 loosely
   adv 1: in a relaxed manner; not rigid; "his hands lay loosely"
       [syn: {loosely}, {slackly}]
   2: in a loose manner; "a union of loosely federated states"
   3: without regard to specific details or exceptions; "he
     interprets the law broadly" [syn: {broadly}, {loosely},
     {broadly speaking}, {generally}] [ant: {narrowly}]
   4: knitted in a loose manner; "loosely knit"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top