ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inestimable

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inestimable-, *inestimable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inestimable[ADJ] ซึ่งประมาณค่าไม่ได้, See also: หาค่ามิได้, ล้ำค่ามาก, Syn. valuable, beyond price, incalculable, Ant. ordinary, average

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inestimable(อินเอส'ทะมะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าไม่ได้,หาค่ามิได้,ล้ำค่า, See also: inestimability,inestimableness n. inestimably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
inestimable(adj) หาค่ามิได้,ล้ำค่า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inestimableThe extent of the damage is inestimable.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้นค่า[adj.] (lonkhā) EN: priceless   FR: inestimable

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inestimable (j) ˈɪnˈɛstɪməbl (i1 n e1 s t i m @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可估量[bù kě gū liàng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄍㄨ ㄌㄧㄤˋ, ] inestimable; incalculable; beyond measure, #32,687 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
計り知れない[はかりしれない, hakarishirenai] (exp,adj-i) unfathomable; inestimable; immeasurable; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inestimable \In*es"ti*ma*ble\, a. [L. inaestimabilis: cf. F.
   inestimable. See {In-} not, and {Estimate}.]
   Incapable of being estimated or computed; especially, too
   valuable or excellent to be measured or fully appreciated;
   above all price; as, inestimable rights or privileges.
   [1913 Webster]
 
      But above all, for thine inestimable love. --Bk. of
                          Com. Prayer.
   [1913 Webster]
 
      Science is too inestimable for expression by a money
      standard.                --Lyon
                          Playfair.
 
   Syn: Incalculable; invaluable; priceless.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inestimable
   adj 1: beyond calculation or measure; "of incalculable value";
       "an incomputable amount"; "jewels of inestimable value";
       "immeasurable wealth" [syn: {incomputable},
       {inestimable}, {immeasurable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top