ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preponderance

P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preponderance-, *preponderance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preponderance(adj) การมีอำนาจสูงสุด, See also: การมีอำนาจมากกว่า, การมีพลังเหนือกว่า, Syn. supremacy, superiority

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preponderance(พรีพอน'เดอะเรินซฺ) n. ความเหนือกว่า (น้ำหนัก, อำนาจ, อิทธิพล, จำนวนหรืออื่น ๆ), Syn. preponderancy

English-Thai: Nontri Dictionary
preponderance(n) ความมากกว่า, ความสำคัญยิ่ง, ความเหนือกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preponderance of evidenceพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The plaintiff will prove by a preponderance of evidence that Victor Nocenti learned that his boss, that man sitting right there, Martin Somers, was taking bribes from the Chinese Triads to smuggle drugs into our city.ฝ่ายโจทย์จะพิสูจน์ด้วยหลักฐานที่มีน้ำหนัก ว่า วิคเตอร์ โนเซนติ ได้รู้ว่าเจ้านายของเขา ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้น มาร์ติน ซอมเมอร์ Honor Thy Father (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษี[phāsī] (n) EN: advantage ; edge ; superiority ; preponderance  FR: avantage [ m ] ; prépondérance [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREPONDERANCE P R IY0 P AA1 N D R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preponderance (n) prˈɪpˈɒndərəns (p r i1 p o1 n d @ r @ n s)
preponderances (n) prˈɪpˈɒndərənsɪz (p r i1 p o1 n d @ r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏重[へんちょう(P);へんじゅう(ok), henchou (P); henjuu (ok)] (n, vs) preponderance; making too much of; overestimation; overemphasis; attaching too much importance to; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preponderance \Pre*pon"der*ance\, Preponderancy
 \Pre*pon"der*an*cy\, n. [Cf. F. pr['e]pond['e]rance.]
   1. The quality or state of being preponderant; superiority or
    excess of weight, influence, or power, etc.; an
    outweighing.
    [1913 Webster]
 
       The mind should . . . reject or receive
       proportionably to the preponderancy of the greater
       grounds of probability.        --Locke.
    [1913 Webster]
 
       In a few weeks he had changed the relative position
       of all the states in Europe, and had restored the
       equilibrium which the preponderance of one power had
       destroyed.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gun.) The excess of weight of that part of a canon behind
    the trunnions over that in front of them.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preponderance
   n 1: superiority in power or influence; "the preponderance of
      good over evil"; "the preponderance of wealth and power"
   2: a superiority in numbers or amount; "a preponderance of
     evidence against the defendant" [syn: {preponderance},
     {prevalence}]
   3: exceeding in heaviness; having greater weight; "the least
     preponderance in either pan will unbalance the scale"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top