Search result for

windmill

(39 entries)
(0.0102 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -windmill-, *windmill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
windmill[N] กังหันลม, See also: กังหัน, Syn. rotating wheel, post mill
windmill[VI] หมุน (ในลักษณะเดียวกับกังหันลม)
windmill[VT] หมุน (ในลักษณะเดียวกับกังหันลม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม

English-Thai: Nontri Dictionary
windmill(n) โรงสีลม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's unbelievable, holly. They've got... they've got windmills on the roof.นี่นักสิบริค เมสเซอร์ เขาขอตรวจดูรอบๆ Trust Me (2009)
# of a constant that will turn # # like the windmill left deserted ## of a constant that will turn # Air: Part 3 (2009)
Rocky peed on his stupid windmill, so then he gave our dog chocolate laxatives.ร็อกกี้ไปฉี่รดเสา กังหันลมของเขา เขาเลยให้ยาถ่ายช็อคโกแล็ต กับหมาเรา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Then he spent the five grand on putting up the damn windmill.แล้วเขาใช้เงินห้าพัน ไปสร้างไอ้กังหันลมบ้านั่น The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I think what they hated was the windmill.ฉันคิดว่าสิ่งที่พวกเขาเกลียด คือกังหันลม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
The windmill.กังหันลม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I've wasted many an hour tilting at that particular windmill.พยายามพร่ำพูดเรื่องนี้ The Robotic Manipulation (2010)
Ah, we would have played better if there was a windmill.อ่าา เราคงจะตีได้ดีกว่านี้ ถ้ามีกังหันลมอ่านะ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
What if all you saw were acres and acres of--of green and, oh, a windmill and solar panels?ถ้าสิ่งที่คุณจะเห็นพื้นที่เป็นเอเคอร์ๆ ปกคลุมไปด้วยสีเขียว, โอ้ยังมีกังหันลมสักอัน ที่ติดแผงโซล่าเซลล์? Supply and Demand (2011)
We'll build a lookout in the windmill, another in the barn loft.เราจะสร้างจุดสังเกตุการณ์ หนึ่งจุดในกังหันลม, และอีกจุดในโรงนา. Better Angels (2012)
You keep tilting at windmills, they're going to take him away.คุณพยายามสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่อย่างนี้ พวกเขาจะพรากเขาไป Entanglement (2012)
It's a windmill.นั่นมันโรงสีข้าว The Bear and the Maiden Fair (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windmillGo where you will in Holland, you will see windmills.
windmillI had never seen a windmill until I visited the Netherlands.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีลม[N] windmill, Syn. เครื่องสีลม, Example: เขาไปซื้อสีลมมาใหม่ 1 เครื่องแทนเครื่องเก่าที่เสียไป, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสีข้าวซึ่งใช้กำลังลมหมุนใบพัดให้หมุนเครื่องจักร
กังหัน[N] windmill, See also: wind-wheel, waterwheel, turbine, Syn. จังหัน, Example: พอลมพัดกังหันกลางทุ่งนาก็หมุน, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนได้ด้วยกำลังลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังหัน[n.] (kanghan) EN: wind wheel ; sail of a windmill ; waterwheel ; pinwheel ; turbine   FR: turbine [f] ; aube [f]
สีลม[n.] (sīlom ) EN: windmill   FR: moulin à vent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WINDMILL    W IH1 N D M IH2 L
WINDMILLS    W IH1 N D M IH2 L Z
WINDMILLER    W IH1 N D M IH2 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
windmill    (n) (w i1 n d m i l)
windmills    (n) (w i1 n d m i l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンドミル;ウインドミル[, uindomiru ; uindomiru] (n) windmill [Add to Longdo]
独り相撲;一人相撲[ひとりずもう, hitorizumou] (exp) (1) fighting (tilting at) windmills; working oneself up even though there really isn't anything to fight at; (2) single-person mimicking a wrestling match [Add to Longdo]
風車[かざぐるま;ふうしゃ;カザグルマ, kazaguruma ; fuusha ; kazaguruma] (n) (1) (かざぐるま only) pinwheel (toy); windmill (toy); (2) windmill; (3) (かざぐるま, カザグルマ only) (uk) Clematis patens (species of climbing plant) [Add to Longdo]
風車小屋[ふうしゃごや, fuushagoya] (n) windmill [Add to Longdo]
風力タービン[ふうりょくタービン, fuuryoku ta-bin] (n) wind turbine; windmill [Add to Longdo]
矢車[やぐるま, yaguruma] (n) (See 鯉幟) arrow wheel (decorative windmill on the pole on which carp streamers are raised) [Add to Longdo]
棕櫚;棕梠;椶櫚[しゅろ;すろ(棕櫚);シュロ, shuro ; suro ( shuro ); shuro] (n) (uk) Chinese windmill palm (Trachycarpus fortunei); Chusan palm; hemp palm [Add to Longdo]
麝香揚羽;麝香鳳蝶[じゃこうあげは;ジャコウアゲハ, jakouageha ; jakouageha] (n) (uk) Chinese windmill (species of red-bodied swallowtail butterfly, Atrophaneura alcinous) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风力水车[fēng lì shuǐ chē, ㄈㄥ ㄌㄧˋ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄜ, / ] windmill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Windmill \Wind"mill`\, n.
   A mill operated by the power of the wind, usually by the
   action of the wind upon oblique vanes or sails which radiate
   from a horizontal shaft. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 windmill
   n 1: a mill that is powered by the wind
   2: generator that extracts usable energy from winds [syn:
     {windmill}, {aerogenerator}, {wind generator}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top