ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gilding

G IH1 L D IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gilding-, *gilding*, gild
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gilding[N] การชุบทอง, See also: การเคลือบทอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gilding(กิล'ดิง) n. การชุบทอง,การปิดทอง,แผ่นทองสำหรับปิดทอง,ผิวหน้าเป็นทอง,ผิวหน้าที่สุกปลั่งคล้ายทอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You think that was gilding the Lily a little bit, dude?คุณคิดว่านั้นคือการตกแต่งเพิ่ม ให้กับสิ่งที่ดีอยู่แล้วเหรอเพื่อน? In This Home on Ice (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผักชีโรยหน้า[N] window dressing, See also: gilding, Example: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น, Thai definition: การทําความดีเพียงผิวเผิน, Notes: (สำนวน)

CMU English Pronouncing Dictionary
GILDING    G IH1 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gilding    (v) gˈɪldɪŋ (g i1 l d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergoldung {f} | Vergoldungen {pl}gilding | gildings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋上架屋[おくじょうかおく, okujoukaoku] (n) (See 屋上屋を架す) gilding the lily; adding redundant things [Add to Longdo]
画蛇添足[がだてんそく, gadatensoku] (n) making an unnecessary addition (to); gilding the lily [Add to Longdo]
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n,adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate [Add to Longdo]
手押し[ておし, teoshi] (n) pushing by hand; hand gilding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gilding \Gild"ing\ (g[i^]ld"[i^]ng), n.
   1. The art or practice of overlaying or covering with gold
    leaf; also, a thin coating or wash of gold, or of that
    which resembles gold.
    [1913 Webster]
 
   2. Gold in leaf, powder, or liquid, for application to any
    surface.
    [1913 Webster]
 
   3. Any superficial coating or appearance, as opposed to what
    is solid and genuine.
    [1913 Webster]
 
   {Gilding metal}, a tough kind of sheet brass from which
    cartridge shells are made.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gild \Gild\ (g[i^]ld), v. t. [imp. & p. p. {Gilded} or {Gilt}
   (?); p. pr. & vb. n. {Gilding}.] [AS. gyldan, from gold gold.
   [root]234. See {Gold}.]
   1. To overlay with a thin covering of gold; to cover with a
    golden color; to cause to look like gold. "Gilded
    chariots." --Pope.
    [1913 Webster]
 
       No more the rising sun shall gild the morn. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To make attractive; to adorn; to brighten.
    [1913 Webster]
 
       Let oft good humor, mild and gay,
       Gild the calm evening of your day.  --Trumbull.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a fair but deceptive outward appearance to; to
    embellish; as, to gild a lie. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To make red with drinking. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This grand liquior that hath gilded them. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gilding
   n 1: a coating of gold or of something that looks like gold
      [syn: {gilt}, {gilding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top