ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

überstehen

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -überstehen-, *überstehen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา überstehen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *überstehen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The war won't end well for us. What do you think, gentlemen?Wir werden diesen Krieg kaum gut überstehen, was meinen Sie? Tikhiy Don (1957)
It's very hard not to cave in during questioning, especially when bedridden.Es ist schwer, ein Verhör zu überstehen, vor allem, wenn man krank ist. - Ja. L'étrange Monsieur Steve (1957)
The war won't end well for us. What do you think, gentlemen?Wir werden diesen Krieg kaum gut überstehen, was meinen Sie? Tikhiy Don II (1958)
- He oughta be all right.- Er wird's vermutlich überstehenThe Defiant Ones (1958)
- I told you. Joe's gonna be all right.- Ich sagte doch, Joe wird's überstehenThe Defiant Ones (1958)
Joe's all right.Joe wird's überstehenThe Defiant Ones (1958)
Those shoes won't last a day out here.Diese Schuhe überstehen hier draußen keinen Tag. Man of the West (1958)
He'll be dead by tomorrow morning.Er wird die Nacht nicht überstehenMan of the West (1958)
My people couldn't bear her absence.Das würde mein Volk nicht überstehenBen-Hur (1959)
No one could live so long in the dungeons.Kein Mensch kann 4 Jahre im Kerker überstehenBen-Hur (1959)
And the Carthaginians who survive from this deadly trap ... will be so exhausted, that our legions of border will take care of them .Und die Karthager, die das Wagnis überstehen, sind dann so erschöpft, dass sie an der Grenze von uns wie welkes Laub zusammengefegt werden. Hannibal (1959)
He'll be all right.Er wird es überstehenHome from the Hill (1960)
A guy's got a chance if he's fast.Du musst schnell sein, um das zu überstehenRocco and His Brothers (1960)
Oooooh! You'll be all right, son.- Du wirst es überstehen, Junge. Carry on Regardless (1961)
And if not?Und wenn Sie's nicht überstehenNine Days of One Year (1962)
He often wondered if he'd really seen it or just invented that tender moment to counter the moments of madness to follow.Hatte er es wirklich gesehen? Oder hatte er diesen zärtlichen Moment erfunden, um den kommenden Wahnsinn zu überstehenLa Jetée (1962)
You'll be just fine.Du wirst es überstehenHud (1963)
He'll be all right.Er wird es schon überstehenLord of the Flies (1963)
If we just get through the next few days, we'll all be millionaires.Überstehen wir nur noch die nächsten Tage, dann sind wir alle Millionäre. Good Neighbor Sam (1964)
I mean, the family will survive.- Die Familie wird es überstehenThe Agony and the Ecstasy (1965)
- He's young, he can snap back.- Er ist jung, er wird's überstehenThe Bedford Incident (1965)
What I don't understand is how we're going to stay alive this winter.Wie sollen wir unter diesen Umständen nur den Winter überstehenDoctor Zhivago (1965)
There's never been a case that one has lived after the 3rd stroke.Niemand kann den dritten Schlaganfall überstehenWar and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I'm sure Jack will be all right.Jack wird es überstehenThe Hostages (1966)
Danke. Schultz, I don't know how you'd get through this war without me.Ich weiß nicht, wie Sie den Krieg ohne mich überstehen würden. The Flame Grows Higher (1966)
But, my love, I don't know how I shall survive the long lonely night without you.Aber Liebes, wie soll ich die lange Nacht ohne dich überstehenA Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
You'll live. Believe me.Sie werden das überstehen, glauben Sie mir. Charlie X (1966)
But tomorrow morning when we'll report to him, we'll get life!Die kurze zeit überstehen wir noch. Schlafen wir ein bisschen. Judy and the Jailbirds (1967)
- You think they'd survive the trip?- Denkst du, sie überstehen die Fahrt? Operation Springtime (1967)
Krishna, did you, um, ever have to face one of your uncle's tigers?Krishna, ähm, mussten Sie jemals einem Tiger Ihres Onkels gegenüberstehenThe Long Hunt (1967)
I'm the one who doesn't know what to do now.Nur ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Übertreib nicht. Day of Anger (1967)
I don't want to see the day when we come up against each other.Ich will nicht, dass wir uns eines Tages als Gegner gegenüberstehenDay of Anger (1967)
I don't wanna scare nobody, but it's gonna be hell here before winter's through.Ich will ja keine Panik verbreiten, aber es wird verdammt schwer, den Winter hier zu überstehenWill Penny (1967)
I wanna face all the hardships, all the dangers any African might run into.Ich möchte all die Schwierigkeiten und Gefahren kennenlernen, die Afrikaner hier überstehen müssen. Strike Like a Lion (1968)
Well, I leave it to you, sir... to decide whether or not your hull could survive the explosion.Nun Sir, Sie müssen wissen, ob der Rumpf die explosion überstehen würde. Ice Station Zebra (1968)
You could look death in the face and laugh about it, couldn't you?Eine ausgezeichnete Qualität. Sie könnten dem Tod gegenüberstehen und trotzdem noch lachen, oder? Crittendon's Commandos (1970)
He'll be all right for the trip.Aber er wird die Reise überstehenHunted (1970)
I promise you we'll all come through this together safely.Ich verspreche Ihnen, dann überstehen wir das alle. Airport (1970)
But I think Claire will stand up to the onslaught.Aber Claire wird es überstehen, glaube ich. Claire's Knee (1970)
Those people will kill him.Er wird das nicht überstehenCompaneros (1970)
To travel this road in total safety and be overtaken at every chaikhana by people riding from Kabul in lorries and hear the tale of the Royal Buzkashi time and time again. And at the end of it all, to find Tureen there before me.In völliger Sicherheit reisen... an jedem Chaikhana von Leuten in Lastwagen aus Kabul überholt werden... immer wieder die Geschichte des Königlichen Buzkashi zu hören... und schließlich Tursen gegenüberstehen... The Horsemen (1971)
- They'll kill me.- Sie werden's überstehenThe Last Picture Show (1971)
It's going to be very interesting to see what tactics the team manages to outlast the rain.Es wird interessant werden, welche Taktik die Teams verfolgen, um den Regen zu überstehenLe Mans (1971)
If we get through this thing tomorrow, I ain't stickin' around here.Wenn wir die Sache morgen überstehen,... ..werde ich nicht hier bleiben. The Magnificent Seven Ride! (1972)
My fellow Americans, this is a problem which faces us all in every city of the North as well as the South.Liebe Landsleute, das ist ein Problem, dem wir alle gegenüberstehen, in jeder Stadt im Norden und in jeder Stadt im Süden. Executive Action (1973)
I heard God's fast but I have to go up in front of him myself before I'd bet on it.Ich hörte, dass Gott schnell sei. Aber bevor ich darauf wette, muss ich ihm gegenüberstehenPat Garrett & Billy the Kid (1973)
Real demure.Du wirst es überstehenDeranged: Confessions of a Necrophile (1974)
I was determined to survive and one day tell the world what Roschmann did to our people here.Ich war entschlossen, die Hölle zu überstehen, um der Welt eines Tages sagen zu können, was Roschmann unserem Volk antat. The Odessa File (1974)
Now I must face the rest of them and continue to command their respect.Ich muss dem Rest gegenüberstehen und weiterhin ihren Respekt verlangen. The Yakuza (1974)
I think I'll be able to weather the disgrace of it all.Ich glaube, ich werde in der Lage sein, diese Schande zu überstehenPilot (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid [Add to Longdo]
gegenüber sein; gegenüberliegen; gegenüberstehen | gegenüber gewesen; gegenübergelegen; gegenübergestandento face | faced [Add to Longdo]
gegenüberstehendfronting [Add to Longdo]
gegenüberstehendfacing [Add to Longdo]
herausragen; vorstehen; überstehen; hervorstehen; herausstrecken | herausragend; vorstehend; überstehend; hervorstehend; herausstreckend | herausgeragt; vorgestanden; übergestanden; hervorgestanden; herausgestrecktto protrude | protruding | protruded [Add to Longdo]
überleben; durchstehen; überstehen | überlebend; durchstehend; überstehend | überlebt; durchgestanden; überstanden | überlebt | überlebteto survive | surviving | survived | survives | survived [Add to Longdo]
(Krise) überstehento weather [Add to Longdo]
überstehendsupernatant [Add to Longdo]
überstehen; durchkommento come through [Add to Longdo]
überwinden; überstehen; bewältigen | überwindend; überstehend | überwunden; überstanden | er/sie überwindet; er/sie übersteht | ich/er/sie überwand; ich/er/sie überstand | er/sie hat/hatte überwunden; er/sie hat/hatte überstanden | ich/er/sie würde überwindento overcome {overcame; overcome} | overcoming | overcome | he/she overcomes | I/he/she overcame | he/she has/had overcome | I/he/she would overcome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  überstehen /yːbrʃteːən/
   to survive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top