ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unsteady

AH0 N S T EH1 D IY0   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsteady-, *unsteady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsteady[ADJ] ไม่มั่นคง, Syn. unstable, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsteady flowunsteady flow, การไหลแบบไม่คงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unsteady non-uniform flowunsteady non-uniform flow, การไหลไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Unsteady (vt ) ง่องแง่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gnaeus was of an unsteady nature.เนอัสมันเป็นพวกเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้ว Legends (2010)
Aye. I've just been a bit unsteady since the blast yesterday.อ้อ ฉันเเค่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรง ตั้งเเต่ถูกระเบิดเมื่อวานนี้แล้ว Fírinne (2010)
To allow such unsteady hands to play with knives?ที่ปล่อยให้มือสั่น ๆ นั่นถือมีด A Place in This World (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsteadyHe was unsteady on his feet.
unsteadyI drank too much and was unsteady on my feet.
unsteadyI observed that his hands were unsteady.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอนเอน[ADJ] swaying, See also: unsteady, capricious, Ant. มั่นคง, Thai definition: เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน
สั่นคลอน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious   
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTEADY AH0 N S T EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsteady (j) ˈʌnstˈɛdiː (uh1 n s t e1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; instabil; wechselhaft; ungleichmäßig; unbeständig {adj} | unsicherer; instabiler; wechselhafter; ungleichmäßiger; unbeständiger | am unsichersten; am instabilsten; am wechselhaftesten; am ungleichmäßigsten; am unbeständigsten | unsicher auf den Beinen sein; wacklig auf den Beine seinunsteady | more unsteady | most unsteady | to be unsteady on one's feet [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenunsteady | unsteadier | unsteadiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
ひょこひょこ[, hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsteady \Unsteady\
   See {steady}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsteady
   adj 1: subject to change or variation; "her unsteady walk"; "his
       hand was unsteady as he poured the wine"; "an unsteady
       voice" [ant: {steady}]
   2: not firmly or solidly positioned; "climbing carefully up the
     unsteady ladder"; "an unfirm stance" [syn: {unfirm},
     {unsteady}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top