Search result for

unsteady

(43 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unsteady-, *unsteady*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unsteady[ADJ] ไม่มั่นคง, Syn. unstable, Ant. stable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unsteady(อันสเทด'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่มั่นคง,เปลี่ยนแปลงง่าย,ไม่เที่ยง., See also: unsteadily adv. unsteadiness n., Syn. unstable

English-Thai: Nontri Dictionary
unsteady(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่คงที่,ไร้เสถียรภาพ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
unsteady flowunsteady flow, การไหลแบบไม่คงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
unsteady non-uniform flowunsteady non-uniform flow, การไหลไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Unsteady (vt ) ง่องแง่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Lord Marshal. Unsteady.จริงๆแล้ว ลอร์ดมาร์แชล เขาไม่หนักแน่น The Chronicles of Riddick (2004)
So, if she looks unsteady, take her hand.ดังนั้น ถ้าหล่อนดูเหมือนไม่มั่นคง ให้ช่วยเหลือหล่อน Doubt (2008)
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
- You've been described as looking,"pale,shaky and unsteady.หน้าซีด ตัวสั่น และไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
Gnaeus was of an unsteady nature.เนอัสมันเป็นพวกเอาแน่เอานอนไม่ได้อยู่แล้ว Legends (2010)
Aye. I've just been a bit unsteady since the blast yesterday.อ้อ ฉันเเค่ไม่ค่อยจะมีเรี่ยวแรง ตั้งเเต่ถูกระเบิดเมื่อวานนี้แล้ว Fírinne (2010)
Unsteady? About to burst into song?แล้วร้องเพลงล่ะ? Gwaine (2010)
Although my singing might be unsteady, I have morals.ถึงการร้องเพลงของฉันจะไม่ค่อยดี แต่ฉันมีศีลธรรม Episode #1.10 (2010)
Little unsteady, are we? It's okay.เราไม่ค่อยมั่นคงนักสินะ ไม่เป็นไร Shattered Bass (2011)
To allow such unsteady hands to play with knives?ที่ปล่อยให้มือสั่น ๆ นั่นถือมีด A Place in This World (2012)
Unsteady.ไม่ปกติ I Ain't a Judas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unsteadyHe was unsteady on his feet.
unsteadyI drank too much and was unsteady on my feet.
unsteadyI observed that his hands were unsteady.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอนเอน[ADJ] swaying, See also: unsteady, capricious, Ant. มั่นคง, Thai definition: เอนไปเอนมา, ไม่มั่นคง, ไม่แน่นอน
สั่นคลอน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, shaky, insecure, wobbly, Syn. ง่อนแง่น, คลอนแคลน, Example: ผู้สื่อข่าวรุมถามถึงสภาพอันสั่นคลอนของเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทย, Thai definition: ไม่มั่นคง
คลอนแคลน[ADJ] unstable, See also: unsteady, infirm, Syn. ง่อนแง่น, สั่นคลอน, วอกแว่ก, Ant. หนักแน่น, มั่นคง, Example: คนที่มีสภาพจิตใจคลอนแคลนและขาดความมั่นคงอยู่แล้วตั้งแต่วัยเด็กอาจปรับตัวเข้ากับสังคมยากเมื่อโตขึ้น, Thai definition: ไม่มั่นคง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลอน[v.] (khløn) EN: shake ; move ; shake from side to side ; stagger ; be unsteady ; vibrate   FR: vaciller ; branler
โอนเอน[adj.] (ōn-ēn) EN: swaying ; unsteady ; capricious   
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver   
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly   

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTEADY    AH0 N S T EH1 D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unsteady    (j) (uh1 n s t e1 d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unsicher; instabil; wechselhaft; ungleichmäßig; unbeständig {adj} | unsicherer; instabiler; wechselhafter; ungleichmäßiger; unbeständiger | am unsichersten; am instabilsten; am wechselhaftesten; am ungleichmäßigsten; am unbeständigsten | unsicher auf den Beinen sein; wacklig auf den Beine seinunsteady | more unsteady | most unsteady | to be unsteady on one's feet [Add to Longdo]
wackelig; wacklig {adj} | wackeliger; wackliger | am wackeligsten; am wackligstenunsteady | unsteadier | unsteadiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたつく[, gatatsuku] (v5k,vi) to rattle; to be bumpy; to be shaky; to be unsteady [Add to Longdo]
ぐらつく[, guratsuku] (v5k,vi) to be unsteady; to reel; to shake [Add to Longdo]
ひょこひょこ[, hyokohyoko] (adv,n) unsteady steps [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unsteady \Unsteady\
   See {steady}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unsteady
   adj 1: subject to change or variation; "her unsteady walk"; "his
       hand was unsteady as he poured the wine"; "an unsteady
       voice" [ant: {steady}]
   2: not firmly or solidly positioned; "climbing carefully up the
     unsteady ladder"; "an unfirm stance" [syn: {unfirm},
     {unsteady}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top