ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cache

K AE1 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cache-, *cache*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cache(n) สถานที่เก็บซ่อนสิ่งของ
cachet(n) คุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการชื่นชมและเป็นที่ยอมรับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cache(แค?) { cached, caching, caches } n. ที่ซ่อน, ที่เก็บ, สิ่งที่ซ่อนไว้ vt. ซ่อน, เก็บ หน่วยความจำแคชหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำ (memory) ที่ถูกกันไว้เก็บข้อมูลที่จะต้องการใช้เป็นการชั่วคราว การเข้าถึงหน่วยความจำส่วนนี้จะทำได้เร็วกว่าธรรมดามาก ในการโฆษณาขายเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ มักจะมีบ่งบอกไว้ด้วยเสมอว่า หน่วยความจำแคชนี้มีขนาดความจุเท่าใด เช่น 256 K cache เป็นต้น เพราะเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของเครื่องอย่างหนึ่ง บางทีเรียก cache memory
cachet(เคเช?', แคช'เช?) n. ตราประทับ, สัญลักษณ์, เกียรติคุณ, คำขวัญที่พิมพ์บนซองหรือจดหมาย, Syn. mark
disk cacheหน่วยความจำแคชบนจานหมายถึง ส่วนหนึ่งของหน่วยความจำที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะกันไว้เก็บข้อมูลที่ใช้บ่อย ๆ โดยคัดออกจากจานบันทึกไปเก็บไว้ โปรแกรมบางโปรแกรมจะจัดแบ่งเนื้อที่ในหน่วยความจำไปให้ บางโปรแกรมจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดิสก์ให้ เช่น เมื่อเราทำสำเนาจากแผ่นจานบันทึก

English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
cache(vt) ซ่อนของไว้, เก็บเอาไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cacheแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cache memoryหน่วยความจำแคช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cachecticผอมหนังหุ้มกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cachexiaภาวะผอมหนังหุ้มกระดูก [ มีความหมายเหมือนกับ skeletisation; skeletization ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cache memoryหน่วยความจำแคช [TU Subject Heading]
Cachetsยาคาเช่ย์ [การแพทย์]
Cachexiaอาการผอมแห้ง, ผอมแห้ง, ร่างกายผอมมากๆคนที่ผอมมาก [การแพทย์]
Cachexia, Severeคนที่ขาดอาหารอย่างมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
More energy weapon caches found.การค้นพบอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างที่ถูกซ่อนไว้ District 9 (2009)
Honey, darling, would you mind telling me what you've done with our small cache of weapons?นี่ที่รัก คุณบอกผมได้ไหมว่าคุณทำอะไร กับที่เก็บปืนของเรา Chuck Versus the Role Models (2010)
You would then illegally scrounge whatever material you could from a backup supply cache that I've overlooked.จากนั้นคุณ ทำการยึด อุปกรณ์ทุกอย่างที่คุณหาได้ จากที่ซ่อนสำรอง ที่ผมดูแลอยู่ Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
The same cache where your team are waiting for further orders.ที่ซึ่งทีมของคุณ กำลังรอคำสั่งต่อไป Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
I hope we find this cache of ammunition soon.ฉันหวังว่าเราจะเจอคลังสรรพาวุธนี่เร็วๆนะ A Fistful of Paintballs (2011)
By the time we found the cache of contraband weapons, it was clear...แล้วเราก็เราก็เจอโกดัง เก็บอาวุธเถื่อน Genesis: Part 1 (2011)
We suspect large caches of weapons have been traveling over it from Central Asia into Europe.เราคาดว่าอาวุธจำนวนมาก ถูกเคลื่อนย้ายบริเวณนั้น จากเอเชียกลางสู่ยุโรป The Outsiders (2011)
Harvey, the fact that we only hire from Harvard gives us a cache that's a little more valuable than hiring a kid from Rutgers.ฮาร์วีย์ เราจ้างคนจากฮาร์วาร์ดที่เดียว เพราะว่าเราได้คนคุณภาพกว่า การจ้างคนจากรัทเกอร์ส Pilot (2011)
It's a cache of chaos.มันเป็นสมบัติที่ถูกซ่อนไว้ Identity Crisis (2012)
So he had his pyromancer place caches of wildfire all over the city-- beneath the Sept of Baelor and the slums of Flea Bottom.เขาจึงให้มือเพลิง สุมกองไวด์ไฟร์ ไว้ทั่วเมือง-- ใต้วิหารเบเลอร์ Kissed by Fire (2013)
In fact, there was a whole cache of guns. What the hell?จริง ๆ แล้วมีปืนเป็นลังเลย อะไรวะ The Cobbler (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุมสมบัติ(n) treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
บัง[bang] (v) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
ดวง[dūang = duang] (n) EN: [ classifier : stars, moons, suns; individual lights; postage stamps; seals; medals ]  FR: [ classificateur : astres (étoile, lune, soleil, planète) ; lampes ; cachets, sceaux ; médailles ]
แฝง[faēng] (v) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise  FR: cacher ; dissimuler
จ๊ะเอ๋[ja-ē] (n) EN: hide-and-seek  FR: cache-cache [ m ]
ขี้ฉ้อ[khīchø] (adj) EN: fraudulent ; swindled ; sly  FR: frauduleux ; en cachette
ครั่ง[khrang] (n) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac  FR: cire à cacheter [ f ] ; gomme-laque [ f ]
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[khwām chamrutbokphrǿng thī møng mai hen] (n, exp) EN: hidden defect  FR: défaut caché [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CACHE K AE1 SH
CACHE K AE0 SH EY1
CACHED K AE1 SH T
CACHES K AE1 SH IH0 Z
CACHES K AE0 SH EY1 Z
CACHET K AE1 SH EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cache (v) kˈæʃ (k a1 sh)
cached (v) kˈæʃt (k a1 sh t)
caches (v) kˈæʃɪz (k a1 sh i z)
cachet (n) kˈæʃɛɪ (k a1 sh ei)
cachets (n) kˈæʃɛɪz (k a1 sh ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高速缓存[gāo sù huǎn cún, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] cache #60,018 [Add to Longdo]
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness) [Add to Longdo]
高速缓冲存储器[gāo sù huǎn chōng cún chǔ qì, ㄍㄠ ㄙㄨˋ ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄘㄨㄣˊ ㄔㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] cache (computing) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cache { m }; Cachespeicher { m }; Zwischenspeicher { m } [ comp. ] | in den Cachespeicher aufnehmencache; cache memory | to cache [Add to Longdo]
schneller Pufferspeichercache memory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュ[kyasshu] (n) (1) cache; (2) cash; (P) #7,600 [Add to Longdo]
1次キャッシュ[いっしキャッシュ, isshi kyasshu] (n) { comp } level 1 cache [Add to Longdo]
アクティブキャッシュ[akuteibukyasshu] (n) { comp } active cache [Add to Longdo]
アセンブリキャッシュ[asenburikyasshu] (n) { comp } assembly cache [Add to Longdo]
オンチップキャッシュ[onchippukyasshu] (n) { comp } on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュコントローラ[kyasshukontoro-ra] (n) { comp } cache controller [Add to Longdo]
キャッシュディスク[kyasshudeisuku] (n) { comp } cache disk [Add to Longdo]
キャッシュファイル[kyasshufairu] (n) { comp } cache file [Add to Longdo]
キャッシュプラグイン[kyasshupuraguin] (n) { comp } cache plug-in [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[kyasshumemori] (n) { comp } cache memory [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンチップキャッシュ[おんちっぷきゃっしゅ, onchippukyasshu] on-chip cache [Add to Longdo]
キャッシュ[きゃっしゅ, kyasshu] cache [Add to Longdo]
キャッシュメモリ[きゃっしゅめもり, kyasshumemori] cache (memory) [Add to Longdo]
セカンダリキャッシュ[せかんだりきゃっしゅ, sekandarikyasshu] secondary cache [Add to Longdo]
ディスクキャッシュ[でいすくきゃっしゅ, deisukukyasshu] disk cache [Add to Longdo]
メモリキャッシュ[めもりきゃっしゅ, memorikyasshu] memory cache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cache \cache\ (k[a^]sh), n. [F., a hiding place, fr. cacher to
   conceal, to hide.]
   1. A hole in the ground, or other hiding place, for
    concealing and preserving provisions which it is
    inconvenient to carry. --Kane.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is hidden in a cache[2]; a hoard; a stockpile.
    [PJC]
 
   3. (Computers) A form of memory in a computer which has a
    faster access time than most of main memory, and is
    usually used to store the most frequently accessed data in
    main memory during execution of a program.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cache \cache\ (k[a^]sh), v. t.
   To store in a cache[1].
   [PJC] Cachectic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cache
   n 1: a hidden storage space (for money or provisions or weapons)
   2: a secret store of valuables or money [syn: {hoard}, {cache},
     {stash}]
   3: (computer science) RAM memory that is set aside as a
     specialized buffer storage that is continually updated; used
     to optimize data transfers between system elements with
     different characteristics [syn: {cache}, {memory cache}]
   v 1: save up as for future use [syn: {hoard}, {stash}, {cache},
      {lay away}, {hive up}, {squirrel away}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Cache /kɛʃ/ 
  cache

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top