ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรัพย์

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัพย์-, *ทรัพย์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ชำรุด(n) ทรัพย์สินที่ชำรุด จาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัพย์(n) property, See also: wealth, money, assets, possessions, treasures, riches, things, effects, Syn. ทรัพย์สมบัติ, สินทรัพย์, ทรัพย์สิน, สมบัติพัสถาน, Example: รัฐมนตรีท่านนี้เป็นหนึ่งในรัฐมนตรี ที่จะถูกอายัดทรัพย์, Thai Definition: สิ่งที่มีค่า, Notes: (สันสกฤต)
ทรัพย์สิน(n) asset, See also: capital, property, possessions, Syn. เงิน, เงินตรา, ทรัพย์สมบัติ, สมบัติ, สินทรัพย์, Example: ปี พ.ศ.2112 พม่าถือโอกาสกวาดต้อนทรัพย์สินและเชลยศึก กลับสู่กรุงหงสาวดีเป็นจำนวนมหาศาล, Thai Definition: วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้
ทรัพย์สมบัติ(n) property, See also: assets, wealth, possessions, , Syn. สมบัติ, ทรัพย์สิน, เงินทอง, สินทรัพย์, ของมีค่า, Example: ทรัพย์สมบัติของคุณยายมีมากมาย อาทิเช่น ที่ดิน บ้าน และเครื่องเพชร, Count Unit: อย่าง, ประเภท, Thai Definition: ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรัพย์นอกพาณิชย์(n) things outside commerce, See also: public treasures, public property, Syn. สาธารณสมบัติ, Count Unit: ชนิด, ประเภท, Thai Definition: ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
ทรัพย์สินทางปัญญา(n) intellectual property, Example: สินค้าที่ใช้ไฮเทค ล้วนเป็นสินค้าที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรัพย์นอกพาณิชย์น. ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้โดยชอบด้วยกฎหมาย.
ทรัพย์มรดก<i>ดู มรดก</i>.
ทรัพย์สมบัติน. ทรัพย์สินที่อยู่ในครอบครองอันอาจใช้สอยแจกจ่ายได้.
ทรัพย์ส่วนกลางน. ส่วนของอาคารชุดที่มิใช่ห้องชุด รวมทั้งที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม.
ทรัพย์ส่วนบุคคลน. ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย.
ทรัพย์สินน. วัตถุที่มีรูปร่าง รวมทั้งวัตถุที่ไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นวัตถุมีรูปร่าง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร กระแสไฟฟ้าที่ส่งตามสาย เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง.
ทรัพย์สินของแผ่นดินน. ทรัพย์สินทุกชนิดของรัฐ.
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์น. ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์และทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดิน.
ทรัพย์สินส่วนพระองค์น. ทรัพย์สินที่เป็นของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วก่อนเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ หรือทรัพย์สินที่รัฐทูลเกล้าฯ ถวาย หรือทรัพย์สินที่ทรงได้มาไม่ว่าในทางใดและเวลาใด นอกจากที่ทรงได้มาในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ รวมทั้งดอกผลที่เกิดจากบรรดาทรัพย์สินเช่นว่านั้นด้วย.
ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า พระราชวัง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
res (L.)ทรัพย์, วัตถุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chattelทรัพย์, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose transitoryทรัพย์ซึ่งติดกับที่ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose localทรัพย์ซึ่งติดกับที่ประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertained goodsทรัพย์ที่กำหนดแน่นอนแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
future goodsทรัพย์ที่จะได้มาในอนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
derelictทรัพย์ที่ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
corporeal propertyทรัพย์ที่มีรูปร่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
caducaทรัพย์ที่อาจเป็นมรดกได้, ทรัพย์มรดกที่ไม่มีพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alien propertyทรัพย์สินคนต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Assetทรัพย์สิน [เศรษฐศาสตร์]
Capital assetทรัพย์สินประเภททุน [เศรษฐศาสตร์]
Industrial propertyทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Security interest in goodsทรัพย์ที่ให้ประโยชน์คุ้มหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Social propertyทรัพย์สินส่วนรวมของสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Intellectual Propertyทรัพย์สินทางปัญญา, Example: ที่โดยทั่วไปหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากความพากเพียรในสติปัญญา/การรอบรู้ ส่วนใหญ่หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และลิขสิทธิ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Alien propertyทรัพย์สินของคนต่างด้าว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name's Crawley. I manage the estate for Maxim.ผมชื่อครอว์ลี่ย์ เป็นคนคอยจัดการเรื่องทรัพย์สินให้เเม็กซิม Rebecca (1940)
We were lucky to get a murder case. I figured us for an assault or burglary.เราโชคดีที่จะได้รับคดีฆาตกรรม ฉันคิดว่าเราสำหรับการโจมตีหรือการลักทรัพย์ 12 Angry Men (1957)
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา The Old Man and the Sea (1958)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- Scored it. - You disfigured government property?วิธีที่คุณกล้าเสียโฉมทรัพย์สิน ของรัฐบาล? How I Won the War (1967)
No respect for the property of others?ไม่มีการเคารพทรัพย์สินของ ผู้อื่นหรือไม่ How I Won the War (1967)
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่. How I Won the War (1967)
Being in improper possession of a comrade's property.ทรัพย์สินของเพื่อนสนิทของ How I Won the War (1967)
- No.ในทั้งที่ไม่มีการลักทรัพย์ไม่มี คำเท็จ, How I Won the War (1967)
I figure it's lost property.ฉันคิดว่ามันสูญเสียทรัพย์สิน Mad Max (1979)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)
I hear you've lost all your belongings.ฉันได้ยินคุณได้สูญเสียทรัพย์สิน ของคุณทั้งหมด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์[sap] (n) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money  FR: biens [ mpl ] ; richesse [ f ] ; fortune [ f ] ; trésor [ m ] ; galette [ f ] (fam. - vx) ; propriété [ f ] ; possessions [ fpl ] ; ressources [ fpl ]
ทรัพย์[sap] (n) EN: things ; effects ; belongings  FR: choses [ mpl ] ; affaires [ fpl ] ; effets [ mpl ]
ทรัพย์กองกลาง[sap køngklāng] (n, exp) EN: common property
ทรัพย์นอกพาณิชย์[sapnøkphānit] (n) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property
ทรัพย์มรดก[sap møradok] (n, exp) EN: estate  FR: héritage [ m ] ; legs [ m ] ; succession [ f ]
ทรัพย์ร่วม[sap ruam] (n, exp) EN: common property
ทรัพย์สมบัติ[sapsombat] (n) EN: property ; assets ; wealth ; possessions  FR: bien [ m ] ; avoir [ m ] ; propriété [ f ]
ทรัพย์ส่วนบุคคล[sap suanbukkhon] (n, exp) EN: private property
ทรัพย์สาธารณะ[sap sāthārana] (n, exp) EN: public property  FR: bien public [ m ]
ทรัพย์สิน[sapsin] (n) EN: assets ; capital ; property ; possessions ; wealth  FR: actif [ m ] ; biens [ mpl ] ; propriété [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
security(n, adj) ความปลอดภัย, สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, ความมั่นคง, การค้ำประกัน, หลักทรัพย์, ธนบัตร, คนรับรอง, สวัสดิการ, เกี่ยวกับการประกัน, See also: protection, Syn. certificate
impairment(n) การด้อยค่าของสินทรัพย์, Syn. fall in value
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, See also: movable property, A. fixed capital, Syn. fluid capital
mugger(n) นักจี้ปล้น, นักขู่กรรโชกทรัพย์ เช่น A mugger armed with a knife had to flee empty handed after his intended victim fought.
fixed asset(n) สินทรัพย์ถาวร
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.
financial resource(n, phrase) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ
cryptocurrency(n) เงินตราเข้ารหัสลับ, คริปโทเคอร์เรนซี, สินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการเข้ารหัสลับสำหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกต้องของการโอนสินทรัพย์ เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appendant(n) ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendent
appendent(n) ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ตามมา, Syn. appendant
chattel(n) ทรัพย์สมบัติที่เคลื่อนย้ายได้
coffers(n) ทรัพย์สิน, See also: กองทุน, เงินทุน, Syn. funds, treasury, wealth
dower(n) ทรัพย์สินของสามีที่ตาย, See also: สินเดิมก่อนสมรส ของผู้หญิง, Syn. dowry
escheat(n) ทรัพย์สินที่ต้องเป็นของรัฐเนื่องจากไม่มีผู้รับมรดก
estate(n) ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
fortune(n) ทรัพย์สมบัติมากมาย
intellectual property(n) ทรัพย์สินทางปัญญา
mammon(n) ทรัพย์สิน, See also: ทรัพย์สมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absentee(แอบ' เซนที) n. ผู้ที่ไม่มา, ผู้ละเว้นหน้าที่, ผู้สละทรัพย์สมบัติ.
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
appanage(แอพ'พะเนจ) n. ที่ดินหรือรายได้รับตามระบบศักดินาแก่สมาชิกราชวงศ์กษัตริย์, ทรัพย์สินที่ครอบครองตามกฎหมาย
appendant(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก, ติด, เพิ่ม, ใส่, ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
appendent(อะเพน'เดินทฺ) adj. ผนวก, ติด, เพิ่ม, ใส่, ในสังกัด, ทรัพย์สินหรือสิทธิ์ที่ติดตามมา. -appendance, appendancy, appendence, appendency n. (adjunct, supplement)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน, ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.
asset(แอส'เซท) n. ทรัพย์สิน, บุคคล (หรือสิ่งของ) ที่มีค่า, ประโยชน์ -assets (pl.) ทรัพย์สิน, Syn. property, advantage, treasure

English-Thai: Nontri Dictionary
asset(n) ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน
belongings(n) ทรัพย์สมบัติ, ทรัพย์สิน
bourse(n) ตลาดค้าหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
burglary(n) การย่องเบา, การขโมย, การลักขโมย, การลักทรัพย์
cache(n) ขุมทรัพย์, ขุมสมบัติ, ที่เก็บของ
capital(n) เมืองหลวง, นครหลวง, ทุนทรัพย์, เงินทุน
CHATTEL chattel mortgage(n) การจำนองสังหาริมทรัพย์
chattel(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สิน
competence(n) ความสามารถ, อำนาจ, ความพอเพียง, ธนทรัพย์
competency(n) ความสามารถ, อำนาจ, ธนทรัพย์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Intellectual Property Rights (IPR)(n) ทรัพย์สินทางปัญญา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
財産[ざいさん, zaisan] (n) ทรัพย์สิน, สมบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
資産[しさん, shisan] (n) ทรัพย์สิน สมบัติทรัพย์สิน
知的財産権[ちてきざいさんけん, chitekizaisanken] ทรัพย์สินทางปัญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
Börse(n) |die, pl. Börsen| ตลาดหุ้น, ตลาดหลักทรัพย์
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
Bodenschätze(n) |nur Pl.| ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน เช่น Thailand ist reich an Bodenschätze. ประเทศไทยร่ำรวยทรัพย์สินในดิน
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์
Schatz(n) |der, pl. Schätze| สิ่งของมีค่า, ทรัพย์สิน เช่น Ihre Großmutter besitzt einen Schatz von ein paar Millionen Euro. ยายของเธอเป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายล้านยูโร
Gut(n) |das, pl. Güter| ทรัพย์สิน
Diebesgut(n) |das, pl. Diebesgüter| ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมา
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top