Search result for

ขุมทรัพย์

(25 entries)
(0.7855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขุมทรัพย์-, *ขุมทรัพย์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุมทรัพย์    [N] treasure, Syn. ขุมสมบัติ, กรุสมบัติ, Example: ในนิทาน คนดีมักจะได้พบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ, Count unit: ขุม, Thai definition: แหล่งที่มีทรัพย์สินมากมายหรือเป็นที่รวมทรัพย์สิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasure-troveขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Ugha word for gold translates as "treasure."เพราะภาษาอูคาทองหมายถึง"ขุมทรัพย์Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Knowledge was their treasure.ความรู้คือขุมทรัพย์ของพวกเขา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
He is the richest in our country because he's been feeding on this goldmine.เขาเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศของเรา เพราะว่าเขาพบขุมทรัพย์ที่เหมืองทองนี่. Episode #1.5 (2008)
And if he finds the Tomb of the Primes, your world will be no more.และถ้าเค้าค้นพบขุมทรัพย์แห่งไพร์ม โลกของเจ้าก็จะถึงกาลดับสูญ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Now, there it is. I can see it. It's a fortune.นี่มันขุมทรัพย์ชัดๆ เห็นมั้ย Duplicity (2009)
You're literally, sitting on a gold mine.คุณกำลังนั่งอยู่บนขุมทรัพย์มหาศาล S.O.B. (2009)
National treasures that appear in our textbooks, and the country's biggest art museum is Yi Jung's grandfather's.ขุมทรัพย์โลกยังมีในหนังสือเรียน และประเทศที่พิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุด เป็นของปู่ของยีจัง Episode #1.1 (2009)
And, uh, one half of the golden treasure for two.ต่อด้วย ขุมทรัพย์ทองคำ สำหรับสองท่าน ครึ่งออเดอร์ The Adhesive Duck Deficiency (2009)
The wealth of this world isn't in the ground. It's all around us.ขุมทรัพย์ดาวดวงนี้ ไม่ได้อยู่ในดิน แต่อยู่รอบตัวเรา Avatar (2009)
"... like they been planning for years, this place is gonna be a gold mine."จากนั้นอีกไม่กี่ปี ที่นี่ก็จะกลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ Legion (2010)
The metal graveyard's a fucking treasure chest.สุสานรถเก่าคือสุดยอดขุมทรัพย์ Repo Men (2010)
1.6 billion Chinese are smoking Marijuana, 26 millions are taking Methan Betamin and 11 millions are doing Heroins. An outright bonanza it is. UN says so, you see?ประชากรจีน 1.6 ล้านคนเสพกัญชา 26 ล้านคนเสพยาบ้า และ 11 ล้านคนเสพเฮโรอีน ทั้งหมดนั่นแหละคือแหล่งขุมทรัพย์มหาศาล The Man from Nowhere (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุมทรัพย์[n.] (khumsap) EN: treasure ; buried treasure ; trove   FR: trésor [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trove    [N] ขุมทรัพย์, See also: ขุมสมบัติ, สมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bonanza(บะแนน'ซะ) n. ขุมแร่ใหญ่,ขุมแร่มีค่า,ขุมทรัพย์มหาศาล,ทรัพย์สมบัติที่ปรากฎขึ้นอย่างกะทันหัน,โชคลาภที่ยิ่งใหญ่
off-bird(อูฟ'เบิร์ด) n. ขุมทรัพย์,เจ้าของเงิน
thesaurus(ธีซอ'รัส) n. พจนานุกรมคำพ้อง (synonyms) และคำที่มีความหมายตรงกันข้าม (antonyms) ,พจนานุกรม,ปทานุกรม,อภิธาน,อภิธานชุดวรรณคดี,สารานุกรม,ขุมทรัพย์,ดัชนีข้อมูลของคอมพิวเตอร์
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ,ของมีค่า,ขุมทรัพย์,สิ่งที่ล้ำค่า,บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า,ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก,เก็บรักษาไว้,สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury,riches,cherish,va
wherewithal(แวร์วิธ'เธิล) n. วิถีทาง,หนทาง,ขุมทรัพย์,วิธีการ,เงินทอง,adv. โดย,ซึ่ง,ที่ซึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
cache(n) ขุมทรัพย์,ขุมสมบัติ,ที่เก็บของ
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ,ขุมทรัพย์,คนรัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Schatz(n) |der, pl. Schätze| ขุมทรัพย์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top