ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treasures

T R EH1 ZH ER0 Z   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treasures-, *treasures*, treasure
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of all the treasures in the Palazzo.ในบรรดาสมบัติต่างๆในพาลาสโซ Inferno (2016)
And I know what treasures are weighted within these walls.และฉันรู้ว่าสมบัติ อยู่หลังกำแพงนี้ The Secret Life of Pets (2016)
Does this confirm that the temple treasures might lie buried underneath?สิ่งนี้ช่วยยืนยันว่าทรัพย์สมบัติ อาจจะถูกฝังข้างใต้อีก Sisters of Dinah (2015)
Once the fire lights, the location of the treasures will be illuminated.เเสงไฟได้ส่องประกายอีกครั้ง ตำแหน่งของทรัพย์สมบัติจะได้ถูกฉายแสง Trust No One (2015)
The treasures 150 years ago.สมบัติเมื่อ 150 ปีที่แล้ว Armageddon Protocol (2015)
It was all about the Temple treasures buried under Jerusalem.มันเกี่ยวกับสมบัติของวัติ ถูกฝังใต้เยรูซาเลม Pilot (2015)
Oh, the treasures I'll be grabbin'โอ้สมบัติที่ผมจะ grabbin ' The Pirate Fairy (2014)
Oh, the treasures I'll be grabbin'โอ้สมบัติที่ผมจะ grabbin ' The Pirate Fairy (2014)
So with all the treasures in that house, why take that?มีทรัพย์สมบัติมากมาย ในบ้านนั่น ทำไมเอามัน Red Lacquer Nail Polish (2013)
Imagine the treasures the king keeps in his household?ลองจินตนาการถึงสมบัติ ที่กษัตริย์ เก็บไว้ในบ้านสิ A King's Ransom (2013)
They hoarded all of their greatest stolen treasures in here... piles of jewels, and every room filled with coins.พวกยักษ์เก็บรวบรวม สมบัติทั้งหมดที่ถูกขโมยมามากมายไว้ที่นี่ กองอัญมณี Tallahassee (2012)
It's where the treasures are, where the compass lies.มันเป็นที่เก็บสมบัติ เข็มทิศก็อยู่ที่นั่น Tallahassee (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treasuresFew treasures are worth as much as a friend.
treasuresFew treasures are worth as much as a friend who is wise and helpful.
treasuresI saw the treasures of the British Museum.
treasuresIt isn't known where the treasures were hidden.
treasuresIt is rumoured there are treasures hidden there.
treasuresMy children are my treasures.
treasuresNara is rich in National Treasures and Important Cultural Assets.
treasuresThe human heart has hidden treasures, in secret kept, in silence sealed.
treasuresThis ball is the treasures of that boy.
treasuresThis is the pot he treasures most of all.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพย์นอกพาณิชย์[n.] (sapnøkphānit) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property   

CMU English Pronouncing Dictionary
TREASURES    T R EH1 ZH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treasures    (v) trˈɛʒəz (t r e1 zh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenschätze {pl}treasures of the soil [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴重品[きちょうひん, kichouhin] (n) valuables; treasures; (P) [Add to Longdo]
宜陽殿;儀陽殿[ぎようでん, giyouden] (n) (See 十七殿) pavilion housing imperial treasures and historical artifacts (in Heian Palace) [Add to Longdo]
御物[ぎょぶつ, gyobutsu] (n) Imperial treasures [Add to Longdo]
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera) [Add to Longdo]
三宝[さんぼう;さんぽう, sanbou ; sanpou] (n) 3 treasures of Buddhism [Add to Longdo]
七珍万宝[しっちんまんぽう, shicchinmanpou] (n) the seven treasures and many other precious things; all the treasures in the world [Add to Longdo]
七宝[しっぽう, shippou] (n) (1) {Buddh} the 7 treasures (gold, silver, pearls, agate, crystal, coral, lapis lazuli); (n,adj-no) (2) (See 七宝焼き) cloisonne [Add to Longdo]
神器[じんぎ;しんき, jingi ; shinki] (n) sacred treasure; the three sacred treasures (sword, jewel, mirror) [Add to Longdo]
神鏡[しんきょう, shinkyou] (n) divine mirror; sacred mirror (one of the three sacred treasures) [Add to Longdo]
神剣[しんけん, shinken] (n) divine sword (one of the three sacred treasures) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top