Search result for

three

(133 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -three-, *three*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
three[N] จำนวนสาม, Syn. triple
three[N] กลุ่มที่มีจำนวนสาม
three-ply[ADJ] ที่ประกอบด้วยสามชั้น, Syn. triple
three-way[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นหรือมีสามทาง
threefold[ADJ] ประกอบด้วย 3 ส่วน, Syn. three, triple
threefold[ADJ] สามเท่า
threefold[ADV] เป็นสามเท่า
threesome[N] กลุ่มที่มี 3 คน (อัน ชิ้น), Syn. trio, trinity
threepence[N] เหรียญ 3 เพนนีของอังกฤษ, See also: (เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิเกิล)
threepenny[ADJ] ที่มีมูลค่า 3 เพนนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
three(ธรี) n.,adj. สาม
three-dimensionaladj. มี 3 มิติ (กว้าง,สูงและลึก)
three-dimensional spreadsthree-dimensional spreadsheet ตารางจัดการสามมิติหมายถึง โปรแกรมตารางจัดการสมัยใหม่ ๆ ที่สามารถแสดงตารางต่าง ๆ ซ้อน กันได้เหมือนกับเป็นหน้าหนังสือ ในกรณีเช่นนี้ จะมองดูเหมือนกับว่า มีความหนา ความหนานี้เองคือมิติที่สาม
threefoldadj.,adv. สามเท่า,ประกอบด้วย3ส่วน,สามทบ., Syn. triple
threepence(ธริพ'เพินซฺ,เธรพ'เพินซฺ) n. เหรียญ 3 เพนนี,จำนวนเงิน 3 เพนนี., Syn. thrippence,thruppence
threepenny(ธริพ'พะนี,เธรพ'พะนี,ธรัพ'พะนี) adj. เกี่ยวกับ 3 เพนนี
threescore(ธรี'สคอร์) adj. 60, สามคูณยี่สิบ
rule of threen. บัญญัติไตรยางค์

English-Thai: Nontri Dictionary
three(adj) สาม
threefold(adj) สามเท่า,สามทบ,สามหน
threescore(adj) หกสิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
three address-สามเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
three address instructionคำสั่งสามเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
three unitiesสามเอกภาพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
three-mode cycleวัฏจักรสามแบบวิธี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
three-phase welding machineเครื่องเชื่อมสามเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
three-phase welding setชุดเครื่องเชื่อมสามเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
three-quarter crown; partial crown; partial veneer crownครอบฟันบางส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
three-way catalytic converter (TWC)เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสามทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สามทาง (ทีดับเบิลยูซี) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
three-way catalytic converter (TWC)เครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาสามทาง, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์สามทาง (ทีดับเบิลยูซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
three-year accountingบัญชีสามปี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Three seals lawกฎหมายตราสามดวง [TU Subject Heading]
Three-dimensional display systemsระบบแสดงผลแบบสามมิติ [TU Subject Heading]
three-dimensional sketchภาพร่าง 3 มิติ, ภาพที่นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการประกอบด้วย ด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Three-dimentional display systemระบบแสดงผลภาพสามมิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
three-pin plugปลั๊ก 3 ขา, ปลั๊กที่ประกอบด้วยสายไฟฟ้า 3 สาย โดย 2 สายแรกต่อกับสายไฟฟ้าที่จะนำกระแสเข้ามาสู่อุปกรณ์ไฟฟ้านั้น อีกสายหนึ่งที่เหลือต่อจากอุปกรณ์นั้นลงสู่ดิน เพื่อว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วจะได้ผ่านลงสู่ดิน โดยไม่ทำให้ผู้ที่กำลังใช้อุปกรณ์นั้นเป็นอันตราย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Threefold refugeพระรัตนตรัย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
three[ธรี] (n ) สาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three.สาม. Awake (2007)
Three!สาม Charlie Bartlett (2007)
Three.สาม Special Education (2010)
- Three...- สาม... Deepwater Horizon (2016)
Dorota, can you believe that in just three short hours,โดโรต้า เธอเชื่อมั๊ย อีก 3 ชั่วโมงข้างหน้านี้ New Haven Can Wait (2008)
We are three hours away from horny women's studies majorsเราอยู่ห่างจากพวกผู้หญิงซึ่งเต็มไปด้วยราคะประมาณ 3 ชม.ได้ New Haven Can Wait (2008)
They do their best work in threes.ต้อง 3/1 New Haven Can Wait (2008)
When it's just the three of us, it's fine,เวลามีแค่เราสามคน มันก็ดี Chuck in Real Life (2008)
You mean, like, three husbands ago?คุณหมายถึงเรื่องที่ฉันมีสามีสามคนมาก่อนหน้านี้หรอ Chuck in Real Life (2008)
Say those three words you wanted me to say.พูดสามคำนั้น ที่เธออย่างให้ฉันพูดไงล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Eight letters. Three syllables.แค่ 8 ตัวอักษร 3 พยางค์ Chuck in Real Life (2008)
Say those three words, and I'm yours.พูดประโยคนั้นมาซิ แล้วฉันก็จะเป็นของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
threeHe is by far the wisest of the three.
threeThe trouble is that my watch gains three minutes a day.
threeThree boys climbed the trees like a bunch of monkeys.
threePeace has returned after three years of war.
threeGrandma is three and a half times your age.
threeHer classmates folded three hundred and fifty-six cranes so that one thousand were buried with her.
threeI spent three years looking for a good director, but couldn't find one.
threeHis income is three times large than mine.
threeWe live in a three-bedroom house.
threeMy watch loses three minutes a week.
threeHe has been dead for three years.
threeI stayed there for three days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามเส้า[N] three pole
ธงไตรรงค์[N] Thai flag of red, white and blue, See also: three-coloured flag, triflag, Syn. ธงสามสี, Example: เด็กนักเรียนเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติทุกๆ เช้า, Count unit: ผืน, Thai definition: ธงชาติของไทย
วันมะเรื่องนี้[N] three days from today, Syn. มะเรื่อง, มะเรื่องนี้, Example: วันมะเรื่องนี้แล้วที่แกจะหมดอายุราชการ หมดภาระหน้าที่การสอนนักเรียนแล้ว, Thai definition: วันถัดจากมะรืน
มะเรื่อง[N] two days after tomorrow, See also: three days from today, Example: พ่อจะกลับจากต่างจังหวัดมะเรื่องนี้, Thai definition: วันถัดจากวันมะรืนไปวันหนึ่ง
ขาหยั่ง[N] tripod, See also: three-legged stand, easel, Example: รูปภาพของเขาตั้งอยู่บนขาหยั่งที่เป็นไม้สลักอย่างสวยงาม, Count unit: อัน, Thai definition: ไม้ 3 อันผูกปลายรวมกันและกางออกไป สำหรับตั้งหรือห้อยของต่างๆ เช่นรูปเขียน เป็นต้น
วิ่งสามขา[N] three-legged race, Syn. การวิ่งสามขา, Example: การแข่งกีฬามหาสนุกปีนี้ยังคงมีรายการแข่งวิ่งสามขาเหมือนเดิม, Thai definition: การเล่นชนิดหนึ่ง ผู้เล่นแบ่งเป็นคู่ๆ โดยผูกขาขวาของคนหนึ่งเข้ากับขาซ้ายของอีกคนหนึ่ง แล้ววิ่งแข่งกัน
อินทราภิเษก[N] three special attributes, Thai definition: เรียกลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 1. พระอินทร์นำเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์มาถวาย เมื่อจะได้ราชสมบัติ 2. เสี่ยงราชรถมาจดฝ่าพระบาท และ 3. เหาะเอาฉัตรทิพย์มากางกั้น
แดนไตร[N] three boundaries of the three worlds, Syn. โลกทั้ง 3, Thai definition: โลกทั้ง 3 ได้แก่ กามภพ คือภพของเทวดาลงมา, รูปภพ คือภพของพรหมที่มีรูป, อรูปภพ คือภพของพรหมที่ไม่มีรูป; หรือ สวรรค์ มนุษยโลก และ บาดาล
ตรี[N] three, See also: third, triple, tri, Syn. สาม, ไตร, ตรัย, Example: ลักษณะของศาลเป็นศาลาทรงไทยแบบตรีมุขพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูด้วยหินอ่อน, Thai definition: จำนวนสาม, ลำดับที่สาม
ตรีคูณ[N] triple, See also: threefold, three time three, Syn. สามเท่า, Example: ผมรู้จักท่านมากขึ้นเพียงใด ก็ยิ่งเคารพรักท่านมากขึ้นเป็นตรีคูณ, Thai definition: คูณด้วยสาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiyāng) EN: rule of three   FR: règle de trois [f]
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: three-tiered umbrella   
แดนไตร[n.] (daēntrai) EN: three boundaries of the three worlds   
อีเห็นหูด่าง[n. exp.] (ī-hen hū dāng) EN: Three-striped Palm Civet   
อีเห็นหน้าขาว[n. exp.] (ī-hen nā khāo) EN: Three-striped Palm Civet   
จะเข้[n.] (jakhē) EN: lute ; three-stringed musical instrument ; Thai zither   FR: luth [m]
เขื่อนสามหุบเขา [n. prop.] (Kheūoen Sām Hupkhao) EN: Three Gorges Dam   
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
กระดานชัย[n.] (kradānchai) EN: the first three games in fantan   
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi thaēp) EN: Three-striped Ground squirrel   

CMU English Pronouncing Dictionary
THREE    TH R IY1
THREES    TH R IY1 Z
THREET    TH R IY1 T
THREE'S    TH R IY1 Z
THREEFOLD    TH R IY1 F OW2 L D
THREESOME    TH R IY1 S AH0 M
THREEMONTH    TH R IY1 M AH0 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
three    (n) (th r ii1)
threes    (n) (th r ii1 z)
three-D    (n) - (th r ii1 - d ii1)
three-ply    (j) - (th r ii1 - p l ai)
threefold    (j) (th r ii1 f ou l d)
threesome    (n) (th r ii1 s @ m)
three-lane    (j) - (th r ii1 - l ei n)
threepence    (n) (th r e1 p @ n s)
threepenny    (j) (th r e1 p @ n ii)
threesomes    (n) (th r ii1 s @ m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dreikammerstein {m}three core block [Add to Longdo]
Dreirad {n} | Dreiräder {pl}three wheeler | three wheelers [Add to Longdo]
Kleeblattfibel {f}three lobed brooch [Add to Longdo]
Schock {n}three score; sixty [Add to Longdo]
Vierteljahr {n}three months [Add to Longdo]
dreifarbigthree coloured [Add to Longdo]
dreiseitigthree sided [Add to Longdo]
Drei Menschen kamen ums Leben.Three lives were lost. [Add to Longdo]
(Amphiprion tricinctus) [zool.]three stripe (anemone) clown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3P[さんピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
お三時;御三時[おさんじ, osanji] (n) three-o'clock snack [Add to Longdo]
これより三役[これよりさんやく, koreyorisanyaku] (n) final three bouts on the last day of a sumo tournament [Add to Longdo]
ちらほら[, chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[, chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
イーストパシフィックバタフライフィッシュ;スリーバンディッドバタフライフィッシュ[, i-sutopashifikkubatafuraifisshu ; suri-bandeiddobatafuraifisshu] (n) threebanded butterflyfish (Chaetodon humeralis) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sān, ㄙㄢ, ] three; 3 [Add to Longdo]
三人成虎[sān rén chéng hǔ, ㄙㄢ ㄖㄣˊ ㄔㄥˊ ㄏㄨˇ, ] three men talking makes a tiger (成语 saw); repeated rumor becomes a fact [Add to Longdo]
三代同堂[sān dài tóng táng, ㄙㄢ ㄉㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, ] three generations under one roof [Add to Longdo]
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, ] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August) [Add to Longdo]
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] three billion [Add to Longdo]
三合一[sān hé yī, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄧ, ] three in one; triple [Add to Longdo]
三国[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658 [Add to Longdo]
三天[sān tiān, ㄙㄢ ㄊㄧㄢ, ] three days [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
三峡大坝[Sān xiá Dà bà, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ㄉㄚˋ ㄅㄚˋ, / ] Three Gorges dam on the Changjiang [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Three \Three\, n.
   1. The number greater by a unit than two; three units or
    objects.
    [1913 Webster]
 
   2. A symbol representing three units, as 3 or iii.
    [1913 Webster]
 
   {Rule of three}. (Arith.) See under {Rule}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Three \Three\ (thr[=e]), a. [OE. [thorn]re, [thorn]reo,
   [thorn]ri, AS. [thorn]r[imac], masc., [thorn]re['o], fem. and
   neut.; akin to OFries. thre, OS. thria, threa, D. drie, G.
   drei, OHG. dr[imac], Icel. [thorn]r[imac]r, Dan. & Sw. tre,
   Goth. [thorn]reis, Lith. trys, Ir., Gael. & W. tri, Russ.
   tri, L. tres, Gr. trei^s, Skr. tri. [root]301. Cf. 3d
   {Drilling}, {Tern}, a., {Third}, {Thirteen}, {Thirty},
   {Tierce}, {Trey}, {Tri-}, {Triad}, {Trinity}, {Tripod}.]
   One more than two; two and one. "I offer thee three things."
   --2 Sam. xxiv. 12.
   [1913 Webster]
 
      Three solemn aisles approach the shrine. --Keble.
   [1913 Webster]
 
   Note: Three is often joined with other words, forming
      compounds signifying divided into, composed of, or
      containing, three parts, portions, organs, or the like;
      as, three-branched, three-capsuled, three-celled,
      three-cleft, three-edged, three-foot, three-footed,
      three-forked, three-grained, three-headed,
      three-legged, three-mouthed, three-nooked,
      three-petaled, three-pronged, three-ribbed,
      three-seeded, three-stringed, three-toed, and the like.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 three
   adj 1: being one more than two [syn: {three}, {3}, {iii}]
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]
   2: one of four playing cards in a deck having three pips [syn:
     {trey}, {three}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top