Search result for

triplet

(39 entries)
(0.0236 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -triplet-, *triplet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
triplet[N] หนึ่งในแฝดสามคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triplet(ทริพ'ลิท) n. หนึ่งในแฝด3คน,triplets แฝด3คน,กลุ่มที่มี3คน (อัน,ชิ้น...) ,เครื่องหมายเสียงดนตรีสามเสียงที่ต่อเนื่องกัน, Syn. trio

English-Thai: Nontri Dictionary
triplet(n) พวกสาม,ลูกคนหนึ่งในแฝดสามคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
triplet๑. แฝดสาม๒. ชุดสาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tripletsแฝดสาม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tripletsแฝดสาม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That I'm lucky it's not triplets.หมอบอกว่าโชคดี ที่ไม่แฝดสามจ้ะ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
How about triplets?แล้วถ้าเป็นแฝดสามไปเลยล่ะ? Dogtooth (2009)
Creating ... a siamese triplet... connected by the gastrict system.ก่อกำเนิดเป็น แฝดสยามตรีเอกานุภาพ ที่เชื่อมกันด้วย The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I mean, where's the triplets and the latex, you know?แบบว่า... ไหนล่ะสาวแฝดสามในชุดรัดรูป นายเข้าใจมั๊ย? Dark Side of the Moon (2010)
Ramon, triplets?ราโมนมีฝาแฝด? Happy Feet Two (2011)
She's piloted by the Wei Tang brothers. Triplets.คนขับคือ 3 พี่น้อง เหวย ตัน แฝดสาม Pacific Rim (2013)
She and her husband have triplets. Oh. Yeah, we might say hi to them on the street.เธอและสามีของเธอมีลูกสาม ใช่ คุณต้องทักทายพวกเขา Gone Girl (2014)
Identical triplets, one in half a million births. Solved it without leaving the flat.แฝดสามไง เกิดขึ้นได้หนึ่งในล้าน ไขได้โดยไม่ต้องออกจากแฟลต The Sign of Three (2014)
Triplet, actually. Each of us all separated by a whole 7 minutes.ที่จริงแฝด 3 เราแต่ละคนเกิดห่างกัน 7 นาที This Beautiful Fantastic (2016)
Triplets, go!แฝดสาม ว่ามา! The Boss Baby (2017)
You were one of three identical triplets.คุณคือหนึ่งในแฝดสาม Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
With the triplets returning toio,ด้วยตัวของฉันเอง Summer Kind of Wonderful (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฝดสาม[N] triplets, Example: มีต้นกล้วยของครอบครัวหนึ่งในอำเภอบ้านบึง ข่าวไม่ได้บอกว่าจังหวัดอะไร ออกลูกแฝดติดกันเป็นแฝดสาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กแฝดสามคน[n. exp.] (dek faēt sām khon) EN: triplet   FR: triplés [mpl]
แฝดสาม[n.] (faēt-sām) EN: triplets   FR: triplés [mpl] ; triplées [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIPLET    T R IH1 P L AH0 T
TRIPLETS    T R IH1 P L AH0 T S
TRIPLETT    T R IH1 P L EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
triplet    (n) (t r i1 p l @ t)
triplets    (n) (t r i1 p l @ t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drilling {m}; Triole {f} | Drillinge {pl}triplet | triplets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリプレット[, toripuretto] (n) triplet (three nucleotide pairs that form a codon) [Add to Longdo]
三つ子[みつご, mitsugo] (n) (1) three-year-old; (2) triplets [Add to Longdo]
三連符[さんれんぷ, sanrenpu] (n) triplet [Add to Longdo]
多胎児[たたいじ, tataiji] (n) children born of multiple birth (e.g. twins, triplets, etc.) [Add to Longdo]
多胎分娩[たたいぶんべん, tataibunben] (n) (a) multiple birth; childbirth resulting in twins, triplets, etc. [Add to Longdo]
知知武;知々武[ちちぶ;チチブ, chichibu ; chichibu] (n) (uk) dusky tripletooth goby (Tridentiger obscurus) [Add to Longdo]
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] (n) {comp} subscript triplet [Add to Longdo]
[ごり;ゴリ, gori ; gori] (n) (1) (uk) (See ヨシノボリ) fish of the genus Rhinogobius; (2) (See チチブ) dusky tripletooth goby (Tridentiger obscurus); (3) (See ウキゴリ・1) common freshwater goby (Gymnogobius urotaenia); (4) (See 鰍) Japanese fluvial sculpin (fish, Cottus pollux) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三联管[sān lián guǎn, ㄙㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triplet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
添字三つ組[そえじみつぐみ, soejimitsugumi] subscript triplet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Triplet \Trip"let\, n. [From {Triple}.]
   1. A collection or combination of three of a kind; three
    united.
    [1913 Webster]
 
   2. (Poetry) Three verses rhyming together.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mus.) A group of three notes sung or played in the tree
    of two.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. Three children or offspring born at one birth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 triplet
   n 1: the cardinal number that is the sum of one and one and one
      [syn: {three}, {3}, {III}, {trio}, {threesome}, {tierce},
      {leash}, {troika}, {triad}, {trine}, {trinity}, {ternary},
      {ternion}, {triplet}, {tercet}, {terzetto}, {trey}, {deuce-
      ace}]
   2: one of three offspring born at the same time from the same
     pregnancy
   3: a set of three similar things considered as a unit [syn:
     {trio}, {triad}, {triplet}, {triple}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top