ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -3-, *3*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, zhàng, ㄓㄤˋ] gentleman, man, husband; unit of length equal to 3.3 meters
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: -
Rank: 1242
[, bǐng, ㄅㄧㄥˇ] third; 3rd heavenly stem
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: -
Rank: 2645
[, yín, ㄧㄣˊ] to respect, to revere; respectfully; 3rd terrestrial branch
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]      一 [, ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: -
Rank: 3422
[, wǎn, ㄨㄢˇ] a field of 20-30 mu
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] field
Rank: 4207
[, éi, ㄟˊ] oh, hey; surprise (tone 2), disagreement (tone 3), agreement (tone 4)
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  矣 [, ㄧˇ]
Etymology: [ideographic] To verbally 讠 confirm 矣 ; 矣 also provides the pronunciation
Variants: , Rank: 5528
[, éi, ㄟˊ] oh, hey; surprise (tone 2), disagreement (tone 3), agreement (tone 4)
Radical: , Decomposition:   言 [yán, ㄧㄢˊ]  矣 [, ㄧˇ]
Etymology: [ideographic] To verbally 言 confirm 矣 ; 矣 also provides the pronunciation
Variants:

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, / ] 30 catties; great; your (honorific) #21,172 [Add to Longdo]
[yín, ㄧㄣˊ, ] 3rd earthly branch: 3-5 a.m., 1st solar month (4th February-5th March), year of the Tiger #37,694 [Add to Longdo]
[bū, ㄅㄨ, ] 3-5 p.m. #63,335 [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄨˇ ㄧˋ,    亿 /    ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ,   亿 /   ] 30 billion [Add to Longdo]
三万[sān wàn, ㄙㄢ ㄨㄢˋ,   /  ] 30 thousand [Add to Longdo]
三万七千[sān wàn qī qiān, ㄙㄢ ㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄑㄧㄢ,     /    ] 37 thousand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
年(P);歳[とし, toshi] (n-adv, n) (1) (年 only) year; (n) (2) many years; (suf, n) (3) age; (n-adv, n) (4) past one's prime; old age; (P) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
[にち, nichi] (n) (1) (abbr) (See 日曜) Sunday; (suf) (2) (also んち or ち) day (of the month); (suf, ctr) (3) (also んち or ち) counter for days #13 [Add to Longdo]
日(P);陽[ひ, hi] (n-adv, n-t) (1) (日 only) day; days; (2) sun; sunshine; sunlight; (3) (日 only) (as 〜した日には, 〜と来た日には, etc.) case (esp. unfortunate); event; (P) #13 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
33. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
33 multiplied by 5 is 15.
33: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
3A Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
3According to John, the bank closes at 3 p.m.
3According to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
3Add 5 to 3 and you have 8.
3After only 36 months, Koko could use 184 signs.
3Apparently there's a cancellation charge of 30 percent.
3A stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
3At last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
3At present there are about 31 million Americans over the age of sixty-five.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
Assist on Code 3 Red Alert.ความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัส 3 แดง Mad Max (1979)
That Code 3 you ran down a few days ago...รหัสที่ 3 คุณวิ่งลงไปไม่กี่วันที่ ผ่านมา Mad Max (1979)
This is designated as a potential Code 3 Red Alert.ซึ่งจะกำหนดไว้ เป็นรหัสที่มีศักยภาพ 3 แดง Mad Max (1979)
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I recruited him, I trained him, I commanded him in Vietnam for 3 years.ผมคัดเลือกเขา ผมการฝึกฝนเขา ผมคำสั่งเขาในเวียดนาม 3 ปี First Blood (1982)
3 x 7?3 x 7? Idemo dalje (1982)
If you can take 3 strikes from me I will let these ox go, what do you think?ถ้าเจ้ารับมือข้าได้ 3 ท่า ข้าจะปล่อยพวกวัวนี่ไปซะ, คิดว่าไง? Return of the Condor Heroes (1983)
I know the FSB exam glass-backwards. I've taken it 3 times already.ฉันรู้ข้อสอบหมดแล้ว ก็ไปสอบมาแล้วตั้ง 3 ครั้ง Spies Like Us (1985)
only 3 men.- มีแค่ผู้ชาย 3 คน Spies Like Us (1985)
1 times 5 is 5... 2 times 5 is 10... 3 times 5 is 15... 4 times 5 is 20... 5 times 5?1 คูณ 5 เป็น 5... 2 คูณ 5 เป็น 10... 3 คูณ 5 เป็น 15... Cinema Paradiso (1988)
I've been waiting for 3 hours!ฉันรอมา 3 ชั่วโมงแล้วนะ ! Cinema Paradiso (1988)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D [Add to Longdo]
キロ[きろ, kiro] kilo-, kilogram, kilometre, 10**3, k [Add to Longdo]
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
第3種動作LLC[だい3しゅどうさLLC, dai 3 shudousa LLC] logical link control type 3, LLC type 3 (abbr.) [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
イーエムエムサンハチロク[いーえむえむさんはちろく, i-emuemusanhachiroku] EMM386 [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーシー[あーるえすにーさんにーしー, a-ruesuni-sanni-shi-] RS-232C [Add to Longdo]
アールエスニーサンニーディー[あーるえすにーさんにーでいー, a-ruesuni-sanni-dei-] RS-232D [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三日[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top