Search result for

ไตร

(90 entries)
(0.0806 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไตร-, *ไตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไตร[N] three, See also: triple, tri-, Syn. ตรี, ตรัย, สาม, Example: จำนวนผู้เช่าหมายเลขลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย, Thai definition: จำนวนสาม
ไตรทศ[N] 33 Gods in the second tier of heaven above the earth, Syn. ตรีทศ, Thai definition: เทวดา 33 องค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ไม่แยกว่าใครเป็นใคร หมายถึงพระอินทร์และบริวารพระอินทร์อีก 32 องค์
ไตรภพ[N] three worlds (earth, heaven and hell), Syn. ไตรภูมิ, ตรีภพ, Thai definition: ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์ว่า สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ไตรมาส[N] three months, Syn. 3 เดือน, Example: บริษัทได้ประสบกับการขาดทุนมาตลอด 8 ไตรมาสติดต่อกัน, Thai definition: ช่วงระยะเวลา 3 เดือน
ไตรเพท[N] Three Vedas of the Hindu religion, Example: ในเรื่องพระอภัยมณี นางวาลีได้ศึกษาความรู้จนจบไตรเพทและวิชาต่างๆ, Thai definition: ชื่อคัมภีร์ศาสนาพราหมณ์ในสมัยพระเวท มี 3 คัมภีร์ คือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท
ไตรโลก[N] three worlds (heaven, earth, hell), Syn. ตรีโลก, Thai definition: โลกทั้ง 3 ทางวรรณคดี หมายถึง สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ไตรจักร[N] three worlds (heaven, earth, hell), Thai definition: ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตร์ว่า สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล
ไตรจีวร[N] three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe), Syn. ตรีจีวร, ผ้าไตร, Example: ในงานบวช บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร มารดาอุ้มไตรจีวร ญาติพี่น้องช่วยถือเครื่องอัฐบริขารเครื่องไทยธรรมและสิ่งของอื่นๆ, Thai definition: ผ้า 3 ผืนของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง) อุตราสงค์ (จีวร) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ)
ไตรปิฎก[N] Tripitaka, See also: Tripitaka consisting of the teachings of Buddha, Syn. ตรีปิฎก, พระไตรปิฎก, พระตรีปิฎก, Example: ทั้งสองพระองค์ได้ทรงศึกษาไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง, Thai definition: พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มี 3 ปิฎก คือ วินัยปิฎก สุตตันตปิฎก อภิธรรมปิฎก
ไตรภาคี[N] tripartite, Syn. สนธิสัญญาไตรภาคี, Thai definition: สนธิสัญญาที่มีคู่สัญญา 3 ฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไตร(ไตฺร) ว. ไกร, ยิ่ง, เช่น ปางนั้นพระพลเทพก็เล็งศัตรูไตร สว่างไสวไหว พลพีริยโจษจรร (อนิรุทธ์).
ไตร(ไตฺร) ก. กำหนด, นับ, ตรวจ.
ไตร(ไตฺร) ว. สาม, คำสำหรับนำหน้าสมาส เช่น ไตรลักษณ์ ไตรทวาร.
ไตรกิศยา(ไตฺรกิดสะยา) น. การเยียวยา.
ไตรจักร(-จัก) น. โลกทั้ง ๓ คือ สวรรค์ มนุษยโลก บาดาล เช่น จึ่งจับศรจันทวาทิตย์ อันเรืองฤทธิ์ปราบทั่วทั้งไตรจักร (รามเกียรติ์ ร. ๑).
ไตรจีวร(-จีวอน) น. ผ้า ๓ ผืนของภิกษุ คือ อันตรวาสก (สบง คือ ผ้านุ่ง) อุตราสงค์ (จีวร คือ ผ้าห่ม) และสังฆาฏิ (ผ้าทาบ), เรียกสั้น ๆ ว่า ผ้าไตร หรือ ไตร เช่น ไตรครอง ดอกไม้คลุมไตร.
ไตรดายุค(ไตฺร-) น. ชื่อยุคที่ ๒ ของจตุรยุคตามคติของพราหมณ์ ในยุคนี้ธรรมะและอายุของมนุษย์ลดลงเหลือ ๓ ใน ๔ ส่วนเมื่อเทียบกับในสมัยกฤดายุค. (ส. เตฺรตายุค; ป. เตตายุค). (ดู จตุรยุค).
ไตร่ตรอง(ไตฺร่ตฺรอง) ก. คิดทบทวน, ตริตรอง.
ไตร่ตรองไว้ก่อนน. คิดหรือวางแผนไว้ก่อนลงมือกระทำความผิด.
ไตรตราก. ตรวจและหมายไว้ เช่น ไตรตราหาหน้าตรวจตรา หญิงชายชายหา ก็รู้ระบิตริตรอง (อนิรุทธ์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ternaryไตรภาค [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ternaryไตรภาค [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
tripartiteไตรภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trilateralismไตรภาคีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
triviumไตรศิลปศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ren unguliformis; kidney, horseshoeไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
kidney, horseshoe; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
horseshoe kidney; ren unguliformisไตรูปเกือกม้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Triglycerideไตรคลีเซอร์ไรด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tributyltin oxideไตรบิวทิลทินออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Triathlonไตรกีฬา [TU Subject Heading]
Trihalomethanesไตรฮาโลมีเทน [TU Subject Heading]
Triratna (Buddhism)ไตรสรณ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must consider who this trap is for.เราคงต้องไตร่ตรองดูว่า กับดักนี่ทำไว้ให้ใคร Lair of Grievous (2008)
Anne. Have you considered what I asked?แอนน์ เจ้าไตร่ตรองเรื่องที่ข้าขอหรือยัง? The Other Boleyn Girl (2008)
It was a premeditated murder.มันเป็นการฆาตกรรมที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า Episode #1.7 (2008)
Students on strike were all captured and sent to jail.นักเรียนที่สไตร์ค ทั้งหมดถูกจับและส่งเข้าคุก Episode #1.8 (2008)
Yes, I have been thinking about it. Of course I've been thinking about it.ใช่,ฉันกำลังตัดสินใจอยู่ แน่นอนฉันกำลังไตร่ตรองอยู่ Nights in Rodanthe (2008)
I'm gonna look at our time apart as a chance to get to know you even better than I do.ผมจะใช้เวลาที่เราพรากจากกันนี้ไตร่ตรอง เพื่อให้รู้จักคุณมากขึ้นกว่าที่เคย Nights in Rodanthe (2008)
Striker 2829, descend and maintain 2,000 to established vectors to the target area.ไตรค์เกอร์ 2829 ลดระดับอยู่ที่ 2,000 เตรียมมุ่งไปยังเป้าหมาย The Day the Earth Stood Still (2008)
Striker 28 headed for orb perimeter!ไตรค์เกอร์ 28 มุ่งหน้าไปหามัน! The Day the Earth Stood Still (2008)
And murder in the first degree.รวมทั้งฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน Eggtown (2008)
I like your style, Scofield.ฉันชอบสไตร์นายนะ สโคฟิลค์ Eagles and Angels (2008)
Actually, if you take all things into consideration... I do.แต่ถ้าคุณลองไตร่ตรองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ผมสมควร Boxed In (2008)
I'm sure your decision will be well considered.ผมมั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจ\ โดยไตร่ตรองอย่างดี They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold   FR: triple
ไตร[pref.] (trai-) EN: tri- (pref.)   FR: tri- (préf.)
ไตรกีฬา[n.] (traikīlā) EN: triathlon   
ไตรจักร[n.] (traijak) EN: three worlds (heaven, earth, hell)   
ไตรจีวร[n.] (traijīwøn) EN: three garments of a Buddhist monk (robe,sarong, extra robe)   
ไตร่ตรอง[v.] (traitrøng) EN: ponder ; think over ; reflect on ; medidate   FR: considérer ; peser ; penser à la chose
ไตรทวาร[n.] (traithawān) EN: three doors af action (body, speech and mind)   
ไตรทศ[n.] (traithot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth   
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; Triple Basket ; Pali Canon   
ไตรภพ[n.] (traiphop) EN: the Three Worlds (earth, heaven and hell) ; the Three Spheres   

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
cater for[PHRV] พิจารณา, See also: ไตร่ตรอง
chew over[PHRV] ไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วน, Syn. bite on, chew on
commune with[PHRV] ใคร่ครวญ, See also: ไตร่ตรอง, คิดพิจารณา
deliberate about[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate on, deliberate over
deliberate on[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
deliberate over[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon[PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
dig over[PHRV] พิจารณาใหม่, See also: ไตร่ตรองใหม่
look over[PHRV] พิจารณา (บางสิ่ง), See also: ไตร่ตรอง (บางสิ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assize(อะไซซ') n. สภานิติบัญญัติ,ศาลอังกฤษที่พิจารณาความโดยข้าหลวงพิเศษ,คำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลชนิดนี้,การไตร่สวน,การนั่งพิจารณาคดี,มาตราการกำหนดราคาสินค้า
audit(ออ'ดิท) n. การตรวจสอบบัญชี,บัญชี,การไตร่สวนคดี. -vt. ตรวจสอบบัญชี,เข้าฟัง (วิชาที่ไม่เอาคะแนน), Syn. examine, check)
blacklegn. คนทรยศ,โรคในสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเชื้อ Clostridium chauvoei,คนโกง,คนหลอกลวง,ผู้ทำให้การสไตรค์ไร้ผลหรือหยุด
blithe(ไบลธฺ) adj. ร่าเริง,สนุกสนาน,บันเทิงใจ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ไม่ไตร่ตรอง,ปราศจากสติ
brash(แบรช) adj. สะเพร่า,หุนหันพลันแล่น,ไม่ไตร่ตรอง,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,เปราะ (ไม้) -n. กองกิ่งไม้,กองขยะ,กองหิน, See also: brashness n. ดูbrash, Syn. impetuous ###A. cautious
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง,ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว,ปริมาณเต็มปาก -S...
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
cogitative(คอจ'จิเททิฟว) adj. ซึ่งไตร่ตรอง,ซึ่งพิจารณา,ซึ่งรับรู้., See also: cogitativeness n.
contemplate(คอน'เทมเพลท) v. ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,มุ่งหมาย,เข้าญาน, See also: contemplator n.
contemplation(คอนเทมเพล'เชิน) n. การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณาอย่างระมัดระวัง,เจตนา,ความมุ่งหมาย,การอธิษฐาน,การเข้าญาน, Syn. thought

English-Thai: Nontri Dictionary
brash(adj) ไม่ไตร่ตรอง,สะเพร่า,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
cogitate(vi) ใคร่ครวญ,คิด,ไตร่ตรอง,พิจารณา,ตรึกตรอง
cogitation(n) การใคร่ครวญ,การไตร่ตรอง,การพิจารณา,การตรึกตรอง
contemplate(vi) นึก,ไตร่ตรอง,ใคร่ครวญ,ครุ่นคิด
contemplation(n) การนึก,การไตร่ตรอง,การใคร่ครวญ
contemporaneous(adj) ซึ่งไตร่ตรองแล้ว,ซึ่งใคร่ครวญแล้ว
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quarter (n) ไตรมาส
triathlon (n) ไตรกีฬา, เป็นการเล่นกีฬาที่รวมเอา การว่ายน้ำ, ขี่จักรยาน, และวิ่งเข้าด้วยกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top