ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

3d

TH R IY1 D IY2   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -3d-, *3d*, 3
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
3D studio3ดี สตูดิโอ [TU Subject Heading]
3ds max (Computer file)3ดีเอส แมกซ์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Production designed by Jo Hye-seung 3D by Kim Min-hoProduction designed by Jo Hye-seung 3D by Kim Min-ho Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Everyone else from 3D was looking for you.แต่คือทุกคน ห้อง 3D อยู่เคียงข้างนาย Gokusen: The Movie (2009)
This is a 3D model representing all known anomalies throughout history.นี่คือโมเดล 3 มิติ\ มันอธิบายเกี่ยวกับประตูมิติ ตลอดจนประวัติศาสตร์ Episode #3.2 (2009)
What, I have 3D vision now?คิดว่าฉันมี 3D Vision รึไง? Critical Film Studies (2011)
It's hoarders 3d - The experience.เขามาสัมผัสประการณ์ นักสะสม 3D And Hoarder Culture (2011)
Well, it's better than the last 3D thing we saw at the IMAX.อืม นี่ดีกว่า3Dที่เราดูที่ไอแมกซ์ครั้งล่าสุด I Love You, Tommy Brown (2012)
Now we don't have all the best toys yet, but with our coronary catheterization process, and our 3D angiography C-arm system--ตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่ดีที่สุด แต่ด้วยกระบวนการสวนหัวใจของเรา และเครื่องฉีดสีดูเส้นเลือด 3 มิติ แบบพิเศษ ซี-อาร์ม Critical (2012)
They culture donor stem cells and then... harvesting them and then 3D printing a scaffold.เพาะสเต็มเซลล์บริจาค เอามาใช้ กับโครงที่พิมพ์สามมิติ Doctor Strange (2016)
Hey! What about the 3D printer?- ดีใจด้วยจริงๆ Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
3dBecause an average person doesn't need 3D, or high whatchacallit speeds.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การ์ตูน 3มิติ[n. exp.] (kātūn sām miti) FR: film d'animation en 3D [m]
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon sām miti) EN: 3D film ; three-dimensional film   FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
3 มิติ[n. exp.] (sām miti) EN: 3D ; three-dimensional   FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
โทรทัศน์ 3 มิติ[n. exp.] (thōrathat sām miti) EN: stereoscopic television   FR: télévision en 3D [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
3D TH R IY1 D IY2

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[さんディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P) [Add to Longdo]
スリーディーアール[, suri-dei-a-ru] (n) {comp} 3DR [Add to Longdo]
スリーディーオー[, suri-dei-o-] (n) {comp} 3DO [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[, suru-dei-benchi] (n) {comp} 3DBENCH [Add to Longdo]
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol [Add to Longdo]
三次元映画[さんじげんえいが, sanjigen'eiga] (n) (obsc) (See 立体映画) 3D movie [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] (n) {comp} half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]
スリーディーアール[すりーでいーあーる, suri-dei-a-ru] 3DR [Add to Longdo]
スリーディー[すりーでいー, suri-dei-] 3D [Add to Longdo]
スリーディーオー[すりーでいーおー, suri-dei-o-] 3DO [Add to Longdo]
スルーディーベンチ[するーでいーべんち, suru-dei-benchi] 3DBENCH [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 3-D \3-D\ n.
   1. a movie with images having three dimensional form or
    appearance.
 
   Syn: three-D, 3D
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 3D
   n 1: a movie with images having three dimensional form or
      appearance [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]
   2: having a three-dimensional form or appearance; "aren't dreams
     always in 3-D?" [syn: {three-D}, {3-D}, {3D}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top