Search result for

tri

(203 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tri-, *tri*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tricky狡猾

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
tried (vi ) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ Try (ไม่ใช่ tired ที่แปลว่าเหนื่อย)

English-Thai: Longdo Dictionary
tributyltin(n name) สารประกอบเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ผสมในสีทาใต้ท้องเรือกันเพรียงเรือและสาหร่ายต่างๆมาเกาะ แต่สารนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
trike(n) รถสามล้อ, มอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ เช่น Trike Tours Scotland provide chauffeur driven tours of Scotland. Our trike tours give you one of the hippest ways to see the famously breathtaking scenery., S. tricycle,
trillion(n ) ล้านล้าน (อเมริกัน) หรือ ล้านล้านล้าน (อังกฤษสมัยเก่า) , http://en.wikipedia.org/wiki/Long_and_short_scales
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
free trial(n) สินค้าหรือบริการตัวอย่างที่ให้ลองใช้ฟรี, การให้ทดลองใช้ฟรี
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ
electrical short(n) ไฟฟ้าลัดวงจร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tri[PRF] สาม, See also: สามเท่า
tri[PRF] สาม
trig[VT] หนุน, See also: ค้ำ
trim[VT] ตัด, See also: ตัดออก, ตัดทิ้ง, เล็ม, โกน
trim[VT] ประดับ, See also: ตกแต่ง(อาหาร)
trim[VT] ตัดแต่ง
trim[VT] ตัดขน, See also: ถลกขน
trim[ADJ] ผอมแบบแข็งแรง, See also: ผอมบาง
trim[ADJ] พร้อม
trim[ADJ] พอดี, See also: พอเหมาะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
triable(ไทร'อะเบิล) adj. พิจารณาคดีได้,ฟ้องร้องได้,ทดสอบได้,ทดลองได้, See also: triableness n.
triad(ไทร'แอด) n. กลุ่มที่มี 3 (คน,อัน,ชิ้น...) คณะสาม, See also: triadic adj. triadism n.
trial(ไทร'เอิล) n. การทดลอง,การสอบสวน,การซ้อม,การทรมาน,ความเจ็บปวด,ความยากลำบาก,บุคคลที่ลำบากลำบน,เรื่องที่ยากลำบาก adj. เกี่ยวกับการทดสอบ,เป็นตัวอย่าง, Syn. experiment,tryout,ordeal,test
triangle(ไทร'แองเกิล) n. สามเหลี่ยม, See also: triangled adj.
triangular(ไทรแอง'กิวละ) adj. สามเหลี่ยม,สามมุม, See also: triangularityn., Syn. three-cornered
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
tribulation(ทริบบิวเล'เชิน) n. ความยากลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ, Syn. oppression
tribunal(ไทรบิว'เนิล) n. ศาลยุติธรรม,บัลลังก์ตุลาการ,บัลลังก์พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
triad(n) พวกสาม,คณะสาม
trial(adj) เป็นการทดลอง,ซ้อม,ทรมาน,พยายาม
trial(n) การทดลอง,การพิสูจน์,การพิจารณา,การสอบสวน,ความทรมาน
triangle(n) รูปสามเหลี่ยม
triangular(adj) เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
tribunal(n) ศาล,บัลลังก์พิพากษา
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tri-rectangularสามมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
triad๑. ตรีลักษณ์๒. (กลุ่ม, คณะ, ชุด) สาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
triadกลุ่มละสาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
triadelphousเชื่อมติดสามกลุ่ม [ก้านชูอับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
triageการคัดแยกผู้ป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial๑. การทดลอง [มีความหมายเหมือนกับ experiment]๒. การทดสอบ [มีความหมายเหมือนกับ test ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trial๑. การพิจารณาคดีในศาล๒. การทดลองปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
trialการพิจารณาคดีในศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial at barการนั่งพิจารณาคดีของศาลครบองค์คณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trial base; baseplate; record base; temporary baseแผ่นฐานชั่วคราว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Triageการคัดแยกผู้ป่วย [TU Subject Heading]
trial and errorการลองผิดลองถูก, พฤติกรรมที่สัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยที่ยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีผลดีหรือผลเสียต่อตัวเอง ต่อเมื่อได้ทดลองตอบสนองสิ่งเร้านั้นแล้ว ภายหลังจะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่จะเป็นผลต่อตัวเองเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trial balanceงบทดลอง [การบัญชี]
Trial practiceระเบียบปฎิบัติการพิจารณาคดี [TU Subject Heading]
Trialsการพิจารณาและตัดสินคดี [TU Subject Heading]
Trials (Assassination)การพิจารณาและตัดสินคดี (การลอบฆ่า) [TU Subject Heading]
Trials (Fraud)การพิจารณาและตัดสินคดี (การฉ้อโกง) [TU Subject Heading]
Trials (Kidnapping)การพิจารณาและตัดสินคดี (การจับกุมตัวเรียกค่าไถ่) [TU Subject Heading]
Trials (Libel)การพิจารณาและตัดสินคดี (การหมิ่นประมาทด้วยลายลักษณ์อักษร) [TU Subject Heading]
Trials (Military offenses)การพิจารณาและตัดสินคดี (ความผิดทางทหาร) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
triage (n ) การจัดหาทรัพยากรพื้นฐานสำหรับปัญหาต่างๆ เช่น อาหารสำหรับผู้ประสบภัย
triathlon (n) ไตรกีฬา, เป็นการเล่นกีฬาที่รวมเอา การว่ายน้ำ, ขี่จักรยาน, และวิ่งเข้าด้วยกัน
tribology (n ) การศึกษาเกี่ยวการแรงเสียดทานบนเครื่องจักร, การศึกษาเกี่ยวกับการหล่อลื่น หรือการศึกษาเกี่ยวกับการตอบสนองระหว่างพื้นผิวที่เสียดสีกันขณะเคลื่อนไหว
trick (vi slang ) ขายตัว
trigger[ทริก-เกอะ] (n ) กระเดื่อง (กลอง)
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี
triptych[ทริพ-ติค] (n ) บานภาพพับที่แบ่งเป็นสามแผงที่เป็นศิลปะที่นิยมสร้างกันในศิลปะยุคกอธิคของศิลปะตะวันตก และมักจะใช้เป็นฉากแท่นบูชาในวัดคริสต์ศาสนา หรือถ้ามีขนาดเล็กก็อาจจะใช้ในชาเปลส่วนตัว (Wikipedia.org)
See also: R. diptych, polyptych, altarpiece
triste (adj ) เศร้า เสียใจ
triteness (n ) (คำพูด,ภาษิต,ความเห็น)ที่มีผู้พูดกันมากมายจนเบื่อหู
triturating (vt) บดละเอียด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Trickster.Changing Channels (2009)
I tried to write, but there was something in the way.ผมพยายามเขียนมันแล้ว แต่มันมีอะไรบางอย่างทำให้ผมเขียนต่อไม่ได้ New Haven Can Wait (2008)
Are the holy trinity-- harvard, yale and princeton.คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3 --- ฮาร์ดเวิร์ด , เยล และ พริ้นส์ตั้น New Haven Can Wait (2008)
No matter how hard you tried.ไม่ว่าจะยากแค่ไหนที่เธอพยายาม New Haven Can Wait (2008)
A-a-a pr--no, there's um, I double--i triple-checked it.อ่า... เอ่อ.. ผมตรวจสอง ไม่สิ สามครั้งแล้วนะครับ New Haven Can Wait (2008)
I tried to read it, and I couldn't get through it.ผมพยามอ่านมัน แต่ไม่ค่อย in เท่าไหร่แฮะ New Haven Can Wait (2008)
We tried alternating between you and the archibaldsเราเหนื่อยกับการเปลี่ยนไประหว่างเธอกับคุณอาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
Well, like I said, I tried to help him, and then he bailed.ก็ เหมือนที่ผมบอก ผมพยายามจะช่วยเค้าแล้ว และเค้าก็พลาด Chuck in Real Life (2008)
Okay, wait, wait. that was trish and saskia,โอเค เดี๋ยวนะ Trish กับ Saskia หน่ะ Pret-a-Poor-J (2008)
I mean, trish and saskia are, like, the hottest stylists.ฉันหมายความว่า Trish กับ Saskia ต้องชอบชุดของเธอแน่ ๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Nate and I tried. It didn't work. End of story.--เนทกับฉัน พยายามแล้ว แล้วมันก็ไม่ได้ผล จบข่าว There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
triThe two cars tried to make way for each other.
triI want to get a haircut before I go on the trip.
triHe and his wife tried to work out their problems but couldn't.
triI tried many times to use a personal computer.
triWhen he tried to back into the garage, he mistakenly gave her the gun and backed into the wall.
triHe had plenty of money for his trip.
triTheir small protest triggered a mass demonstration.
triHe taught his dog some clever tricks.
triHe tried to grasp the rail.
triIn the religious-cult trial, the ambitious lawyer will represent the cult leader.
triI crossed the equator for the first time on my trip to Australia.
triThe murderer is now on trial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รถสามล้อถีบ[N] tricycle, See also: pedicab, trishaw, Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ, สามล้อ, สามล้อถีบ, Example: หน้าโรงแรมจะเต็มไปด้วยรถสามล้อถีบ จอดรอคอยหาลูกค้าด้วยความหวัง, Count unit: คัน, Thai definition: รถที่มี 3 ล้อ ใช้เท้าถีบ ใช้ล้อหมุน
กลเม็ดเด็ดพราย[N] trick, See also: finesse, stratagem, artifice, ingenious device, technique, Syn. กลเม็ด, Example: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้, Thai definition: วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ
ขี้หมูราขี้หมาแห้ง[ADJ] trivial, See also: petty, trifling, insignificant, Example: แค่เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งแค่นี้ คุณก็คิดจะลาออกจากพรรคเลยหรือ, Thai definition: ไม่เป็นสาระ, เล็กๆ น้อยๆ ทั่วไป
เขี้ยวลากดิน[ADJ] tricky, See also: cunning, wily, sly, crafty, Example: คนที่ยิ้มจนแก้มฉีก หมอไม่รับเย็บคือพวกนายทุนเขี้ยวลากดิน, Thai definition: เกี่ยวกับการมีเล่ห์เหลี่ยมมาก, เกี่ยวกับการมีประสบการณ์มาก (มักใช้ในทางไม่ดี), Notes: (ปาก)
คนหากิน[N] deceiver, See also: tricky person, swindler, Example: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
จิ๊บจ๊อย[ADJ] trifling, See also: trivial, insignificant, petty, unimportant, Syn. เล็กน้อย, นิดหน่อย, Ant. ใหญ่โต, Example: น้อยคนนักที่สามารถจัดระบบให้กับงานจิ๊บจ๊อยแบบนี้ให้เข้าท่าเข้าทางได้, Notes: (ปาก)
ทำเป็นเล่น[V] treat (a serious matter) as a trifle, See also: trifle with, Example: อย่าทำเป็นเล่นไปน่ะเรื่องนี้ตำรวจเขาเอาจริงนะ, Thai definition: ไม่แสดงอาการว่าจะทำจริงจัง
เรื่องขี้ผง[N] trifle, See also: trivial or minor matter, trivialities, Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก, Ant. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต, Example: สำหรับผมนั้น เงินจำนวนแค่นี้เรื่องขี้ผง ไม่ต้องมาคิดอะไรให้หนักสมอง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องเล็กจนไม่มีความสำคัญอะไรเลย
รูปสามเหลี่ยม[N] triangle, Syn. สามเหลี่ยม
เรื่องไร้สาระ[N] trivial matter, See also: nonsense, foolishness, Syn. เรื่องไม่สำคัญ, Ant. เรื่องมีสาระ, เรื่องสำคัญ, Example: ผมว่าคนที่เขียนเรื่องไร้สาระอย่างนี้ คงเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างกว้างไปหน่อย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องที่ไม่สำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อนุกรมเรขาคณิต[n. exp.] (anukrom rēkhākhanit) EN: geometric series   
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอาจริง[v.] (aojing) EN: be strict ; be stern ; be rid ; be serious   FR: être strict ; être sérieux
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   

CMU English Pronouncing Dictionary
TRI    T R AY1
TRIO    T R IY1 OW2
TRIM    T R IH1 M
TRIB    T R IH1 B
TRIG    T R IH1 G
TRIP    T R IH1 P
TRIAL    T R AY1 AH0 L
TRICE    T R AY1 S
TRIAD    T R AY1 AE2 D
TRIED    T R AY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tri    (n) (t r ai1)
tri-    (j) - (t r ai -)
trim    (v) (t r i1 m)
trio    (n) (t r ii1 ou)
trip    (v) (t r i1 p)
Tring    (n) (t r i1 ng)
triad    (n) (t r ai1 a d)
trial    (n) (t r ai1 @ l)
tribe    (n) (t r ai1 b)
trice    (v) (t r ai1 s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Trieb(n) |der, pl. Triebe| แรงขับเคลื่อน แรงจูงใจ, See also: S. treibende Kraft
Trinkwasser(n) |das, nur Sg.| น้ำดื่ม
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
in Betrieb nehmen(phrase) เริ่มใช้ เปิดเครื่อง(อุปกรณ์ เครื่องมือ)
Industrien|(n) |pl.|, See also: die Industrie
austrinken(vt) |trank aus, hat ausgetrunken| ดื่มหมด เช่น eine Flasche austrinken ดื่มจนหมดขวด
umstritten(adj) ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น Neubauten in Schweinheim sind umstritten. Bürger fürchten zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung des Reha-Zentrums und das "Haus am Stadtwald"., See also: S. fraglich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trimm {m} [naut.]trim [Add to Longdo]
Triangel {m,f}; Triangel {n} [Ös.] [mus.]triangle [Add to Longdo]
Triade {f}triad [Add to Longdo]
Triangulation {f} (Vermessung)triangulation (surveying) [Add to Longdo]
Trias {n} [geol.]Triassic [Add to Longdo]
Triathlon {n} [sport]triathlon [Add to Longdo]
Tribüne {f}; nichtüberdachte Zuschauertribüne {f}; Tribünenplätze {pl}bleachers [Am.] [Add to Longdo]
Trichine {f}trichina [Add to Longdo]
Trichter {m} | mit einem Trichter versehenfunnel | funneled [Add to Longdo]
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ... [Add to Longdo]
Trieb {m} [bot.]young shoot [Add to Longdo]
Trieb {m} (treibende Kraft)driving force [Add to Longdo]
Trieb {m} (Antrieb)impulse [Add to Longdo]
Trieb {m} (Drang)urge [Add to Longdo]
Trieb {m}; Geschlechtstrieb {m}sex drive [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Autriche|f| ประเทศออสเตรีย, See also: Related: autrichien
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts
industrie du cuir(n) อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝤蛑(oK)[がざみ;かざみ;がさみ;がざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三倍[sān bèi, ㄙㄢ ㄅㄟˋ, ] triple [Add to Longdo]
三价[sān jià, ㄙㄢ ㄐㄧㄚˋ, / ] trivalent [Add to Longdo]
三叉戟[sān chā jǐ, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄐㄧˇ, ] trident [Add to Longdo]
三叉神经[sān chā shén jīng, ㄙㄢ ㄔㄚ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, / ] trigeminal nerve [Add to Longdo]
三合星[sān hé xīng, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥ, ] triple star system [Add to Longdo]
三合会[Sān hé huì, ㄙㄢ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Triads, organised crime society; Triad Society (early Qing anti-Manchu secret society) [Add to Longdo]
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
三氯已烯[sān lǜ yǐ xī, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄒㄧ, ] trichloroethylene [Add to Longdo]
三氯已烷[sān lǜ yǐ wán, ㄙㄢ ㄌㄩˋ ㄧˇ ㄨㄢˊ, ] trichloroethane [Add to Longdo]
三叠纪[Sān dié jì, ㄙㄢ ㄉㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, / ] Triassic (geological period 250-205m years ago) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アトリビュート[あとりびゅーと, atoribyu-to] attribute [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
クロック分配[クロックぶんぱい, kurokku bunpai] clock (signal) distribution [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾杯[かんぱい, kanpai] Trinkspruch, Prost! [Add to Longdo]
動力[どうりょく, douryoku] Triebkraft, elektrische_Energie [Add to Longdo]
勝ち誇る[かちほこる, kachihokoru] triumphieren, siegestrunken [Add to Longdo]
意気揚揚[いきようよう, ikiyouyou] triumphierend, jauchzend [Add to Longdo]
本能[ほんのう, honnou] Trieb, Instinkt [Add to Longdo]
[さかずき, sakazuki] Trinkschale (fuer Reiswein) [Add to Longdo]
演壇[えんだん, endan] Tribuene, Rednerpult [Add to Longdo]
衝動行為[しょうどうこうい, shoudoukoui] Triebhandlung [Add to Longdo]
貢ぎ[みつぎ, mitsugi] Tribut [Add to Longdo]
貢ぎ物[みつぎもの, mitsugimono] Tribut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tri- \Tri-\ [Gr. tri- or L. tri-, sometimes through French; akin
   to L. tres three, and E. three. See {Three}.]
   [1913 Webster]
   1. A prefix meaning three, thrice, threefold; as in
    tricolored, tridentate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) A prefix (also used adjectively) denoting three
    proportional or combining part, or the third degree of
    that to the name of which it is prefixed; as in
    trisulphide, trioxide, trichloride.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top