ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

overcome

OW1 V ER0 K AH2 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -overcome-, *overcome*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
overcome(vt) ทำให้หมดกำลัง, Syn. overpower
overcome(vt) เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. beat, overwhelm, Ant. lose, yield, surrender
overcome(vi) เอาชนะ, See also: พิชิต, มีชัยต่อ, Syn. conquer, defeat, Ant. lose, yield, surrender

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
overcome(โอ'เวอะคัม) v. มีชัย, พิชิต, ถูกข่มขวัญ, ถูกครอบงำ, ปกคลุม., See also: overcomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
overcome(vt) ได้ชัยชนะ, ผ่านพ้น, ปกคลุม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At that moment his penis, overcome by victory cried tears of blood over meทุกสิ่งดังนั้นที่ถูกจัดเรียงที่นั้น he swallowed ทุกวางของ piss ของฉัน ที่เวลาชั่วครู่นั้น penis ของเขา . , \ Novercome โดยชัยชนะ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You must overcome what has happened to you.คุณต้องเอาชนะสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด Don Juan DeMarco (1994)
I entered this body because I was unable to overcome Section 6's reactive barriers.ผมเข้ามาร่างนี้เพราะผมไม่สามารถผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันของแผนก 6 ได้ Ghost in the Shell (1995)
I know how difficult it must be for you to overcome all those years... of upper-middle class suburban oppression.ครูรู้ว่ามันคงยากสำหรับเธอ ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายปี กับการเป็นเด็กชนชั้นกลางขั้นสูง ต้องถูกกดขี่ในหมู่บ้านชั้นดี 10 Things I Hate About You (1999)
But people can overcome suffering and grasp their heart's desire.แต่การที่จะเอาชนะความเจ็บปวดนั้น มันอยู่ที่ใจ Street Fighter Alpha (1999)
If they can overcome all.ถ้าสามารถเอาชนะมันได้ล่ะก็นะ Street Fighter Alpha (1999)
This is how you overcome adversityนี่คือวิธีการที่นายจะเอาชนะความยากลำบากได้ GTO (1999)
We are far, far, very, very far apart but it might be that thoughts can overcome time and distance.แม้ว่าเราจะห่างกันไกลสุดแสนไกลก็ตาม... ...แต่ความรู้สึกของเราก็อาจจะก้าวผ่านกาลเวลาและระยะทางไปได้ Hoshi no koe (2002)
To overcome something, you have to understand what a perfect engine it is.ถ้าอยากควบคุมอะไรสักอย่าง นายต้องเข้าใจระบบการทำงานของมันด้วย Saw (2004)
We had faith that true love can overcome any distance.เราเชื่อในรักแท้ ว่าจะชนะระยะทาง Formula 17 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overcomeEvery time I saw him, I was overcome with his brilliance.
overcomeHe couldn't overcome the desire for another cigarette.
overcomeHe did has best to overcome his enemy.
overcomeHe has overcome many obstacles.
overcomeHe was overcome by a feeling of melancholy.
overcomeHe was overcome by numbers.
overcomeHow to overcome "endaka" is a big problem.
overcomeI'm sure I can overcome any difficulty.
overcomeI must pull myself together to overcome this incident.
overcomeI owe it to Mr Smith that I was able to overcome my difficulties.
overcomeI owe it to My mother that I was able to overcome my difficulties.
overcomeIt is difficult to overcome this shortcoming without drastically changing the whole system.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นอนมา(v) have a landslide victory, See also: overcome, overthrow, conquer have an overwhelming victory, Example: คะแนนของพรรคนอนมาอย่างแน่นอนเนื่องจากประชาชนยังให้ความนิยมชมชอบอยู่, Thai Definition: เชื่อว่าต้องชนะแน่นอน หรือสามารถผ่านการคัดเลือกได้อย่างสบาย, Notes: (ปาก)
ตั้งลำ(v) overcome a barrier, Syn. ตั้งหลัก, Example: ในสิ้นเดือนมีนาคม 2541 มีการประเมินได้ว่ารัฐบาลใหม่ได้ตั้งลำเรื่องเศรษฐกิจมหภาคได้เป็นผลสำเร็จ, Thai Definition: ต่อสู้อุปสรรคจนสำเร็จสำมารถดำเนินการต่อไปได้
ผ่าน(v) overcome, See also: tide over, pull through, surmount, Syn. ชนะ, Example: นักวิจัยผ่านอุปสรรคของการวิจัยมาด้วยดี, Thai Definition: ได้ชัยชนะ
บำราบ(v) overcome, See also: subjugate, subdue, suppress, Syn. ปราบ, Example: พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำราบทุกข์ของราษฎรที่ห่างไกลทุกที่, Thai Definition: ทำให้ราบคาบสิ้นไป
เฉือน(v) win, See also: overcome, Syn. ชนะ, Example: คะแนนของเขาเฉือนคู่แข่งไปนิดเดียว, Thai Definition: ชนะไปนิดเดียว, ชนะไปอย่างหวุดหวิด
ดีฝ่อ(v) overcome by fear, See also: scare, frighten, Syn. ตกใจ, ขวัญหนี, Example: เขาดีฝ่อเมื่อเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิด, Thai Definition: ตกใจกลัวมาก, มักใช้เข้าคู่กับคำ ขวัญหนี เป็น ขวัญหนีดีฝ่อ
ดิ้วเดี้ยว(v) be weak, See also: overcome with hunger, beat with hunger, defeated, Syn. อ่อนหิวนัก, อ่อนระโหย, อ่อนแรง, Ant. แข็งแรง, Example: เขาดิ้วเดี้ยวเจียนตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[aochana] (v, exp) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat  FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
ชนะ[chana] (v) EN: win ; defeat ; beat ; triumph (over) ; overcome ; conquer ; gain a victory  FR: gagner ; vaincre ; battre ; éliminer ; défaire (litt.)
ฝ่าฟันอุปสรรค[fāfan uppasak] (v, exp) EN: overcome difficulties  FR: surmonter les difficultés
ฟันฝ่า[fanfa] (v) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount  FR: lutter contre
ข้าม[khām] (v) EN: go over ; pass over ; get over ; jump over ; skip ; overcome  FR: franchir ; surmonter
ขุดโค่น[khut khōn] (v, exp) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple
พิชิต[phichit] (v) EN: conquer ; defeat ; vanquish ; subdue ; overcome  FR: vaincre ; surmonter
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater
สะกด[sakot] (v) EN: suppress ; restrain ; control ; overcome  FR: retenir ; réfréner = refréner ; contrôler
ยม[yom] (v) EN: self-control ; collect ; compose ; restrain ; control ; overcome

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OVERCOME OW1 V ER0 K AH2 M
OVERCOMES OW1 V ER0 K AH2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
overcome (v) ˌouvəkˈʌm (ou2 v @ k uh1 m)
overcomes (v) ˌouvəkˈʌmz (ou2 v @ k uh1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシる[gashi ru] (v5r) to well up; to be overcome with emotion; to be close to tears [Add to Longdo]
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r, vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P) [Add to Longdo]
感極まる;感きわまる[かんきわまる, kankiwamaru] (v5r) to be overcome with emotion [Add to Longdo]
乗っ切る[のっきる, nokkiru] (v5r, vi) (arch) to overcome; to get through [Add to Longdo]
乗り越える(P);乗りこえる;乗越える[のりこえる, norikoeru] (v1, vi) (1) to climb over; to get over; to ride across; (2) to surmount; to overcome; (3) to surpass; to overtake; (P) [Add to Longdo]
乗り切る[のりきる, norikiru] (v5r, vi) to weather; to get over; to tide over; to overcome; to get through; to ride across; to sail across [Add to Longdo]
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n, adj-na, adj-no, adj-t, adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person) [Add to Longdo]
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy [Add to Longdo]
青は藍より出でて藍より青し[あおはあいよりいでてあいよりあおし, aohaaiyoriideteaiyoriaoshi] (exp) Although blue dye comes from the indigo plant, it is bluer than indigo; The student has overcome the master (from whom he has learned) [Add to Longdo]
打ち勝つ;打ち克つ;打勝つ;打克つ[うちかつ, uchikatsu] (v5t, vi) (1) (打ち勝つ, 打勝つ only) to conquer (e.g. an enemy); to defeat; (2) to overcome (a difficulty); (3) (打ち勝つ, 打勝つ only) to out-hit [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top